„MÓJ LAS” XXXVI edycja 2022/2023

 Regulamin

 

ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej

 

pod hasłem „MÓJ LAS”

 

XXXVI edycja 2022/2023

 

 

organizowanego przez:

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników

Leśnictwa i Drzewnictwa

 

oraz

 

Ligę Ochrony Przyrody

 

 

 

 

Warszawa, czerwiec 2022 roku


1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy

1.    Ogłoszenie kolejne edycji konkursu następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.

2.    Konkurs prowadzony jest dwuetapowo:

I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP
/z zastrzeżeniem pkt.4/.

II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD.

3.    Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku Okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, pracę należy przesłać do ZG LOP
w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, 
w terminie do 30 listopada  2022 roku.

4.    Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP
i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.

4.1   W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgowego LOP,
Sąd Konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.

4.2   Zmian w składzie Sądu Konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD.

5.    Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:

·  samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,

·  wartością merytoryczną pracy,

·  formą opracowania pracy,

·  ogólną estetyką pracy,

·  pomysłowością szaty graficznej.

6.    Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.

7.    Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD
w terminie do 31 stycznia 2023 roku  wraz z protokółem Sądu Konkursowego.

8.    Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i fundatorów nagród w terminie do 15 marca 2023 roku.

W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursu, wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.

9.    Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac w poszczególnych kategoriach
i wyłania laureatów I, II i III nagrody.

10. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.

11.        Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.

12.        Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.

13.        Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2023 r.

14.        Lista fundatorów nagród ogłaszana jest  po zakończeniu  edycji konkursu.

 

2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych

1.        Prace w I kategorii wiekowej są pracami plastycznymi w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczalne są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.

2.        W  II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

W pracy konkursowej musi zostać podana bibliografia.

3.        Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

4.        Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo
i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1 kg.

5.        Prace konkursowe muszą być opatrzone:

·        imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy,

·        dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,

·        imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy,

6.        Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych
w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

7.        Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne.

8.        W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych lub integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje
w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.

9.        Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

 

3. Tematyka konkursu

Tematy konkursu ustalone w XXXV edycji 2021/2022 dla każdej kategorii wiekowej:

kategoria I       Moja wycieczka do lasu

kategoria II      Leśna spiżarnia – jak z niej korzystać?

kategoria III     Drewno – czy jest nam potrzebne?

kategoria IV     Czynna i bierna ochrona przyrody w PolsceTematy XXXVI edycji konkursu ustalone zostały na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.      

4. Uczestnictwo w konkursie

 

W konkursie „Mój las” mającym na celu:

  • poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiuczno-leśnej
  • promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów
  • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ogólnokształcących i zawodowych.

 

Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I       młodzież szkół podstawowych klas I - III

Kategoria II     młodzież szkół podstawowych klas IV-VI

Kategoria III   młodzież szkół podstawowych klas VII i VIII
Kategoria IV    młodzież liceów ogólnokształcących oraz ponadpodstawowych
                           szkół zawodowych

 

5. Postanowienia końcowe

 

W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.

 

Autorzy prac - uczestnicy konkursu, mogą otrzymać nagrodę lub wyróżnienie tylko raz w konkretnej kategorii wiekowej.

 

Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane
do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.

 

Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia
i akceptowane przez Prezydia ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.

 

Uczniowie biorący udział w konkursie „Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu „Mój las”.

 

Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie „Mój las” akceptują wszystkie jego warunki.

 

Uwaga

Prezydium ZG SITLiD zastrzega sobie prawo do zmiany, w porozumieniu z ZG LOP,  terminów i trybu organizacji II etapu konkursu.