Konkurs "Mój las"

Ogólnopolski konkurs młodzieży szkolnej pod hasłem „MÓJ LAS” XXX edycja 2016/2017 organizowany jest przez: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody.

I. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy:
1. Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących w danej edycji konkursu następuje w dniu 3 czerwca 2016 roku.
2. Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.
3. Konkurs prowadzony jest dwuetapowo:
I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP /z zastrzeżeniem pkt.4/.
II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD.
4. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku Okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, pracę należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, w terminie do 30 listopada 2016 roku.
5. Sądy Konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgowego LOP, Sąd Konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
5.2 Zmian w składzie Sądu Konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD.
6. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
· wartością merytoryczną pracy,
· formą opracowania pracy,
· samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
· ogólną estetyką pracy,
· pomysłowością szaty graficznej.
7. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
8. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2017 roku wraz z protokółem Sądu Konkursowego.
9. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i fundatorów nagród w terminie do 15 marca 2017 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursu, wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
10.Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac w poszczególnych kategoriach i wyłania laureatów I, II i III nagrody.
11. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
12. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
13. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
14. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2017 roku.
15. Lista fundatorów nagród ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.

II. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie A3. Wymagane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone:
· imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy,
· dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,
· imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne.
W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych lub integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym. 
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy.
Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

III. Tematyka konkursu
Tematy konkursu ustalone w XXX edycji 2016/2017 dla każdej kategorii wiekowej:
kategoria I – Dzień i noc w lesie.
kategoria II – Drzewo i jego funkcje w przyrodzie.
kategoria III – Znaczenie drewna dla lasu i człowieka.
kategoria IV – Gospodarka leśna a sukcesja naturalna – za i przeciw.
Tematy XXX edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

IV. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie „Mój las” mającym na celu:
· poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiuczno-leśnej
· promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów
· podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponad podstawowych ogólnokształcących i zawodowych.

Konkurs przeprowadzony jest w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I - młodzież szkół podstawowych klas I - III
Kategoria II - młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III - młodzież gimnazjów
Kategoria IV - młodzież liceów ogólnokształcących oraz ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

V. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.

Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w poprzedniej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej, kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.

Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.

Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydia ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.

Uczniowie biorący udział w konkursie „Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu „Mój las”.