„MÓJ LAS” XXXVI edycja 2022/2023

 Regulamin

 

ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej

 

pod hasłem „MÓJ LAS”

 

XXXVI edycja 2022/2023

 

 

organizowanego przez:

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników

Leśnictwa i Drzewnictwa

 

oraz

 

Ligę Ochrony Przyrody

 

 

 

 

Warszawa, czerwiec 2022 roku


1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy

1.    Ogłoszenie kolejne edycji konkursu następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.

2.    Konkurs prowadzony jest dwuetapowo:

I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP
/z zastrzeżeniem pkt.4/.

II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD.

3.    Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku Okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, pracę należy przesłać do ZG LOP
w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, 
w terminie do 30 listopada  2022 roku.

4.    Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP
i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.

4.1   W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgowego LOP,
Sąd Konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.

4.2   Zmian w składzie Sądu Konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD.

5.    Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:

·  samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,

·  wartością merytoryczną pracy,

·  formą opracowania pracy,

·  ogólną estetyką pracy,

·  pomysłowością szaty graficznej.

6.    Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.

7.    Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD
w terminie do 31 stycznia 2023 roku  wraz z protokółem Sądu Konkursowego.

8.    Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i fundatorów nagród w terminie do 15 marca 2023 roku.

W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursu, wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.

9.    Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac w poszczególnych kategoriach
i wyłania laureatów I, II i III nagrody.

10. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.

11.        Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.

12.        Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.

13.        Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2023 r.

14.        Lista fundatorów nagród ogłaszana jest  po zakończeniu  edycji konkursu.

 

2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych

1.        Prace w I kategorii wiekowej są pracami plastycznymi w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczalne są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.

2.        W  II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

W pracy konkursowej musi zostać podana bibliografia.

3.        Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

4.        Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo
i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1 kg.

5.        Prace konkursowe muszą być opatrzone:

·        imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy,

·        dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,

·        imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy,

6.        Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych
w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

7.        Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne.

8.        W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych lub integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje
w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.

9.        Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

 

3. Tematyka konkursu

Tematy konkursu ustalone w XXXV edycji 2021/2022 dla każdej kategorii wiekowej:

kategoria I       Moja wycieczka do lasu

kategoria II      Leśna spiżarnia – jak z niej korzystać?

kategoria III     Drewno – czy jest nam potrzebne?

kategoria IV     Czynna i bierna ochrona przyrody w PolsceTematy XXXVI edycji konkursu ustalone zostały na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.      

4. Uczestnictwo w konkursie

 

W konkursie „Mój las” mającym na celu:

  • poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiuczno-leśnej
  • promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów
  • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ogólnokształcących i zawodowych.

 

Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I       młodzież szkół podstawowych klas I - III

Kategoria II     młodzież szkół podstawowych klas IV-VI

Kategoria III   młodzież szkół podstawowych klas VII i VIII
Kategoria IV    młodzież liceów ogólnokształcących oraz ponadpodstawowych
                           szkół zawodowych

 

5. Postanowienia końcowe

 

W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.

 

Autorzy prac - uczestnicy konkursu, mogą otrzymać nagrodę lub wyróżnienie tylko raz w konkretnej kategorii wiekowej.

 

Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane
do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.

 

Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia
i akceptowane przez Prezydia ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.

 

Uczniowie biorący udział w konkursie „Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu „Mój las”.

 

Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie „Mój las” akceptują wszystkie jego warunki.

 

Uwaga

Prezydium ZG SITLiD zastrzega sobie prawo do zmiany, w porozumieniu z ZG LOP,  terminów i trybu organizacji II etapu konkursu.

                                 


Uroczyste zakończenie Konkursu Mój Las

Uroczyste zakończenie Konkursu Mój Las

7 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie XXXV edycji Konkursu.

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, w obecności Pana Michała Gosia zastępcy Dyrektora RDLP, Prezesa ZO LOP Alfreda Króla, zastępcy prezesa ZO SITLiD Piotra Bilańskiego, uczniowie - laureaci i ich opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody.

Po miłej uroczystości uczestnicy pojechali na część terenową do Nadleśnictwa Brzesko.

Alfred Król

Uroczyste zakończenie Konkursu Mój Las - edycji 2021-22

Uroczyste zakończenie Konkursu Mój Las - edycji 2021-22 odbędzie się 7 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Al. Słowackiego 17A.

Zaproszenia wraz z programem zostaną wysłane do właściwych Szkół.

dr inż. Alfred  Król

Przewodniczący Zarządu Okręgu LOP

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W wyniku przeprowadzonego w dniu 9 kwietnia 2022 roku wojewódzkiego Finału Olimpiady, laureatami i reprezentantami województwa Małopolskiego w finale centralnym OWE zostali:

1. Mikoś Aleksandra - VIII LO im. S. Wyspiańskiego w Krakowie; ul. Grzegórzecka 24.

2. Hardzina Aleksandra - I LO im S. Staszica w Chrzanowie; ul. Piłsudskiego 14.

3. Łanocha Karol - I LO im. S. Wyspiańskiego w Kętach; ul. Wyspiańskiego 2.

4. Guzdek Wiktoria - I LO im. M. Wadowity w Wadowicach; ul. Mickiewicza 16.

5. Żak Agnieszka - I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu; ul. Długosza 5.

6. Szczepka Julia - VIII  LO im. S. Wyspiańskiego w Krakowie; ul. Grzegórzecka 24.

7. Kwaśniewska Maja - I LO im. M. Wadowity w Wadowicach; ul. Mickiewicza 16.

 

w imieniu Jury OWE

Dr inż. Alfred Król

Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu OWE

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej edycja 2021-2022

 

                                                                        Kraków 18.02.2022 r.

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej edycja 2021-22

 

              W roku bieżącym odbywa się XXXVII edycja, która obejmuje uczniów szkół średnich. W Małopolsce do Olimpiady przystąpiło 79 szkół, uczestniczyło 1405 uczniów. Do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Krakowie 9 kwietnia 2022 roku o godzinie 9:00, zakwalifikowało się 81 laureatów etapu szkolnego.                 

          Zarząd Okręgowy LOP w Krakowie jako organizator Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla młodzieży szkół średnich w Małopolsce, informuje że Wojewódzki finał Olimpiady, który odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 9:00 w Sali nr 130 Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  Al. 29Listopada 54.

          

                                                                   Dr inż. Alfred  Król

                                                          Przewodniczący Zarządu Okręgu LOP

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Mój Las - XXXV Edycji 2021-2022

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu  Mój Las - XXXV Edycji 2021-2022


Konkurs prowadzony był w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I- młodzież Szkół Podstawowych, Klasa I- III

                Temat: Na leśnej polanie.

Kategoria II- młodzież Szkól Podstawowych, kasa IV- VI

                Temat: Kropla, strumień, jezioro- leśny mokry świat.

Kategoria III- młodzież Szkól Podstawowych, klasa VII-VIII

               Temat: Jakie korzyści czerpiemy z lasu.

Kategoria IV – młodzież Szkół Ogólnokształcących i ponadpodstawowych Szkół zawodowych.

               Temat: Znaczenie różnorodności biologicznej  w lasach, mój wpływ na jej zachowanie.

          Na konkurs organizowany przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie oraz przez Zarząd Oddziału SITLiD w Krakowie wpłynęło 120 prac od uczniów Szkół Podstawowych i Szkół Średnich. W okresie trudnej sytuacji w szkolnictwie, powodowanej pandemią COVID-19 oraz zmianami w prowadzeniu zajęć, na podkreślenie zasługuje duże zainteresowanie konkursem młodzieży szkół podstawowych a w szczególności uczniów klas I- III. Kategoria te reprezentowana była przez 102 nadesłane prace.

Komisja Konkursowa w składzie: Agata Stokłosa Wojtaś, Tadeusz Stanowski i Alfred Król, powołana do oceny otrzymanych prac, przygotowała listę uczestników których opracowania otrzymały najwyższe oceny.

W przygotowanym wykazie przedstawiono nazwisko autora pracy, nauczyciela i opiekuna opracowania oraz adres szkoły.

         W kategorii I najwyżej ocenione zostały prace następujących uczniów:

1. Zuzanna Nędza - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce ul. Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka, tel. (12) 2783788, Opiekun - Monika Kyrc.

2. Zuzanna Wołek - Szkoła Podstawowa w Krzeszowicach ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice, tel. (12) 2820061, Opiekun - Agata Kulczycka.

3. Wiktoria Zielińska - Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Szynwałdzie,33-158 Szynwałd 11, tel. (14) 6742010, Opiekun - Alicja Flis-Musiał.

4. Hanna  Zając - SSP nr 4 w Krakowie ul. Krowoderska 8, tel. (12) 4300182, Opiekun Elżbieta Sołtykowska.

5. Natalia Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 8 w Krakowie, ul. Goszczyńskiego 44, 30-724 Kraków, tel.(12) 6532793, Opiekun - Katarzyna Gunia.

6. Antonina Zych - Szkoła Podstawowa 159 Sióstr Urszulanek w Krakowie, ul. Starowiślna 3, 31-038 Kraków, tel. (12) 4232054, Opiekun - Ilona Ożóg.

7. Aleksandra Wypasek - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu, Opiekun - Joanna Kocjan.

8. Oskar Żabka - Szkoła Podstawowa w Buczkowicach ul. Szkolna 2, 43-374 Buczkowice, tel. (33) 8176898, Opiekun - Wioletta Lolo.

          Najlepsze prace  w Kategorii II

1. Amelia Berniak - Szkoła Podstawowa w Spytkowicach ul. Szkolna 14, 34-116 Spytkowice, tel.(33) 8791814, Opiekun - Renata Mazur.

2. Amelia Michalik - Szkoła Podstawowa w Ładnej  98B, 33-156 Ładna, tel. (14) 6745638, Opiekun- Wanda Półkszek - Budzik.

3. Igor Rajtar - Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie, ul. Batalionu Skała 12,30-962 Kraków, tel. (12) 6332144, Opiekun - Emilia Borowska,

4. Szymon Wardzała - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd, tel.(14) 6742010, Opiekun - Wanda Półkoszek-Budzik.

5. Anna Plebanek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd, tel. (14) 6742010, Opiekun - Wanda Półkoszek-Budzik.

6. Aleksander Żabka - Szkoła Podstawowa w Buczkowicach ul. Szkolna 2, 43-374 Buczkowice, tel. (33)8176898, Opiekun - Wioletta Lolo.

           Najlepsze prace w Kategorii    III

1. Adrian Zegar - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd, tel. (14) 6742010, Opiekun - Wanda Półkosek-Budzik.

2. Aleksandra Kołodziej - Zespół Szkół w Tworkowej, Tworkowa 36, 32-863 Tworkowa, Opiekun - Joanna Święcicka.

3. Wiktoria Kościarz - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków, Opiekun - Małgorzata Baran.

4. Piotr Guściara - Szkoła Podstawowa w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd. Tel.(14) 6742010, Opiekun - Wanda Półkosek-Budzik.

5. Olaf Meckier - Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie, ul. Batalionu Skała 12, 30-962 Kraków, tel. (12)6332144, Opiekun - Emilia Borowska

6. Tola Kempf-Kowalczyk - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie, ul. Stradomska 10,31-158 Kraków, tel.(12) 4216745, Opiekun - Małgorzata Baran.

           Najlepsze prace w Kategorii IV

1. Maja Rakowska - V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków, tel.  (12) 4229231 Opiekun - Agata Stokłosa-Wojtaś.

2. Kinga Kujacz - Zespół Szkół Zawodowych w Krakowie, Oś. Szkolne 18, 31-977 Kraków, tel. (12) 6441939, Opiekun - Lidia Szczukiewicz.

3. Zuzanna Ślusarczyk - V liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków tel. (12 ) 4229231, Opiekun - Agata Stokłosa-Wojtaś.

Za Zarząd Okręgu  LOP w Krakowie

Alfred Król