Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2024

 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia,
spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku 2024 oraz spełnienia w życiu
zawodowym, osobistym i rodzinnym.

W imieniu Zarządu Okręgu LOP w Krakowie
 Dr inż. Sebastian A. Tylkowski Prezes ZO LOP 

Szanowni opiekunowie Kół LOP,

Zwracamy się z prośbą o informacje dotyczącą rodzaju formy ochrony przyrody (rezerwatu, pomnika przyrody, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego lub  zespołu przyrodniczo-krajobrazowego), parku, cieku lub zbiornika wodnego która znajduje się w pobliżu szkoły. Pragniemy przygotować system współpracy z RDOŚ, zarządcą i środowiskiem naukowym w celu regularnego monitoringu i skutecznej ochrony obiektów.

„Pobliże szkoły” należy rozumieć jako odległość, która umożliwia częste wykorzystywanie obiektu do prowadzenia zajęć w terenie, wycieczek klasowych, ewentualnie samodzielne odwiedzanie obiektu przez uczniów, członków LOP.

ZO LOP podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na wsparcie działalności Ligi Ochrony Przyrody w tym Szkolnych Kół współpracujących w ramach działań wokół form ochrony przyrody.

 

Prosimy o wiadomość e-mail na adres: lop.kraków@onet.eu

 

 

 ZO LOP w Krakowie

Zapraszamy do konkursu Mój Las Edycja 2023/2024

 

Zapraszamy do konkursu Mój Las Edycja 2023/2024

Zasady organizacji konkursu, regulamin, tryb i terminy zamieszczone są na stronie Zarządu Okręgu LOP w Krakowie.

Tematy konkursu:

1. Co można zrobić z drewna (dla młodzieży klas I-III).

2. Jak powstaje las (dla młodzieży klas IV-VI).

3. Sport i turystyka w lesie (dla młodzieży klas VII- VIII).

4. Las a społeczeństwo (dla młodzieży liceów i szkół zawodowych).

 

Czekamy na prace konkursowe do 30 listopada 2023 r.

Prace proszę wysyłać na adres:

Zarząd Okręgu LOP w Krakowie

Al. Słowackiego 17 a

31-159 Kraków

                                                                        Alfred Król

Za Zarząd Okręgu LOP w Krakowie


Regulamin XXXVII edycji konkursu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Zarząd Główny

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXXVII EDYCJĘ – 2023/ 2024

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem

MÓJ LAS

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy
1. Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu następuje następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej młodzieżowej oraz SITLiD.
2. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
3. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, w terminie do 30 listopada 2023 roku.
4. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
4.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
4.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
5. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
– wartością merytoryczną pracy,
– formą opracowania pracy,
– samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
– ogólną estetyką pracy,
– pomysłowością szaty graficznej.
6. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
7. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2024 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
8. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2024 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
9. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
10. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
11. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
12. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
13. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2024 roku.
14. Lista fundatorów nagród ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.

2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone:

imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy,

dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,

imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.

W pracy muszą być podane źródła wykorzystane w pracy konkursowej (bibliografia).

6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu
Tematy konkursu ustalone w XXXVII edycji 2023/2024 dla każdej kategorii wiekowej:

1. kategoria I      Co można zrobić z drewna
2. kategoria II     Jak powstaje las
3. kategoria III    Sport i turystyka w lesie
4. kategoria IV    Las a społeczeństwo

Tematy XXXVII edycji konkursu ustalone zostały na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie “Mój Las” mającym na celu:

poszerzanie wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – leśnej
promowanie walorów przyrodniczo – turystycznych polskich lasów
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – ogólnokształcących i zawodowych.

Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III
Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII

Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących  oraz ponadpodstawowych szkół zawodowych

5. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac – uczestnicy konkursu, mogą zostać nagrodzeni lub wyróżnieni tylko raz w danej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie “Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu “Mój Las”.

Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie “Mój Las” akceptują wszystkie jego warunki.

Uwaga

Prezydium ZG SITLiD zastrzega sobie prawo do zmiany, w porozumieniu z ZG LOP, terminów i trybu organizacji II etapu konkursu.

Zjazd członków Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Krakowskiego już w najbliższą sobotę 16 września 2023 roku

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zjazd członków Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Krakowskiego już w najbliższą sobotę 16 września 2023 roku o godzinie 10:00 w sali narad Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Al. Słowackiego 17 a

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Okręgu LOP w KrakowieKonkurs Mój Las - edycja 2023

 

Konkurs Mój Las - edycja  2023

Uroczyste zakończenie ogólnopolskiego konkursu Mój Las odbędzie się 6 czerwca (wtorek) 2023 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów w Krakowie Aleja Słowackiego 17A o godzinie 9:00.

Po wręczeniu nagród i dyplomów przewidywana jest część terenowa w Nadleśnictwie Myślenice. Planowany powrót do Krakowa o godzinie 15:00. Przejazd uczestników zapewnia Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.

          W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Joanną Janik tel.: (12) 6305240

lub e-mail: ochrona@krakow.lasy.gov.pl

                                                                                                            Alfred Król

Prezes ZO LOP w Krakowie


Wyniki Wojewódzkiego Finału XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Województwie Małopolskim

Wyniki Wojewódzkiego Finału XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Województwie Małopolskim.

           W następstwie postępowania konkursowego w dniu 15 kwietnia 2023 roku w Krakowie, Finalistami reprezentującymi Województwo Małopolskie w finale centralnym OWE, który odbędzie się od 2 do 3 czerwca 2023 roku w Warszawie zostali:

1.     Weronika Graff - uczennica III Klasy VIII LO im. S. Wyspiańskiego w Krakowie;

2.     Matylda Figórska - uczennica IV klasy I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu;

3.     Milena Wójcik - uczennica III klasy I LO  im. Marcina Wadowity w Wadowicach;

4.     Iwona Kucia - uczennica III klasy LO im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu;

5.     Natalia Wołoszczuk - uczennica IV klasy Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu;

6.     Oliwier Kwoka - uczeń IV klasy II LO im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu;

7.     Jakub Obrzut - uczeń IV klasy I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu.

 


                 Dr inż. Alfred Król

          Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu w Małopolsce

          XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Przekaż 1,5% podatku dochodowego na Ligę Ochrony Przyrody

 Przekaż 1,5% podatku dochodowego na Ligę Ochrony Przyrody


Wpisz w formularzu podatkowym numer KRS 0000113431, pod którym widnieje Liga Ochrony Przyrody oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% podatku należnego, wynikającego zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.Masz prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu) zakreślając odpowiednią rubrykę w PIT.


Możesz także wskazać konkretny cel, jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Aby wspomóc Zarząd Okręgu LOP w Krakowie, wpisz jako cel szczegółowy "dla Zarządu Okręgu LOP w Krakowie".

Wojewódzki Finał XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Małopolsce 15 kwietnia 2023 r.

Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie jako organizator XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Małopolsce uprzejmie informuje, że w roku 2023 Wojewódzki finał Olimpiady odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 10:00 w Sali nr 130, w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie Aleja 29 Listopada 54.

Serdecznie zapraszamy.

Alfred Król prezes ZO LOP w Krakowie

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Mój Las Edycji 2022-2023 w regionie Małopolski

 Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Mój Las Edycji 2022-2023 w regionie Małopolski

 


Konkurs prowadzony był w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I - młodzież Szkół Podstawowych, Klasa I-III

                    Temat: Moja wycieczka do lasu.

Kategoria II - Młodzież  Szkół Podstawowych, Klasa IV-VI

                     Temat : Leśna spiżarnia – jak z niej skorzystać.

Kategoria III - Młodzież Szkół Podstawowych, Klasa VII-VIII

                     Temat : Drewno czy jest nam potrzebne.

Kategoria IV - Młodzież Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

                    Temat: Czynna i bierna ochrona przyrody.

 

          Na Konkurs wpłynęło 78 prac z czego 57 w kategorii I, 12 w Kategorii II, 8 w kategorii III i 1 w kategorii IV. Do oceny prac powołano Komisję Konkursową w składzie: dr Agata Stokłosa- Wojtaś, dr inż. Alfred Król i Tadeusz Stanowski. W ocenie komisji największą liczbę punktów otrzymały prace wykonane przez:

W kategorii I:

1. Karolina Makowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele      Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom, Opiekun - Zdzisława Posełek;

2. Aniela Skoś- Szkoła Podstawowa nr 1 Wieliczka, ul. J. Piłsudzkiego 20, 32-020 Wieliczka, Opiekun - Monika Kyrc;

3. Aleksandra Wypasek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu ul. Jana Kantego 5, 32-300 Olkusz, Opiekun - Joanna Kocjan;

4. Szymon Królikowski - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4  w Krakowie, ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków, Opiekun - Elżbieta Sołtykowska;

5.Emilia Szczurek- Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice, Opiekun-Lucyna Stryczek;

6. Denys Loboda- Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krakowie ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków, Opiekun - Anna Burzyńska;

7. Zuzanna Wołek- Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach ul. Szkolna 7 32-965 Krzeszowice, Opiekun - Agata Kulczycka;

8. Wojciech Doniec - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce ul. Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka, Opiekun - Monika Kyrc;

9. Nikola Usarz - Szkoła Podstawowa w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd, Opiekunki - Alicja Flis-Musiał i Maria Chwistek.

 

 W Kategorii  II

1. Zofia Kołodziej - Zespól Szkolno- Przedszkolny w Spytkowicach ul. Szkolna 14,  31-116 Spytkowice, Opiekun - Renata Mazur;

2. Patrycja Pacia - Zespól szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom, opiekun - Zdzisława Posełek;

3. Amelia Berniak-   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach ul, Szkolna 14.  31-116 Spytkowice, Opiekun - Renata Mazur;

4. Michalina Bar -Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie, ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków, Opiekun - Diana Saja -Garbarz;

5. Paulina Kobylarz-Zespół szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom, Opiekun - Zdzisława Posełek;

6. Oktawian Tomczyk Społeczna Szkła Podstawowa n  w Krakowie ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków, Opiekun - Dorota Zatorska.

 

W Kategorii 3

1. Wiktoria Kościarz - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie, ul. Stradomska 10, 31-158 Kraków, Opiekunka - Małgorzata Baran;

2. Olaf Meckier - Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie ul. Batalionu Skała 12, 30-962 Kraków, Opiekun - Dominika Sidor;

3. Zuzanna Jeleń - Szkoła Podstawowa w Machowej, Machowa 75 a, 39-220 Pilzno, Opiekun - Andrzej Ziaja;

4. Maja Charnas - Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach ul. Szkolna 14, 34-114 Spytkowice, Opiekun - Renata Mazur;

5. Tola Kemf-Kowalczyk, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie ul. Stradomska 10, 31-158 Kraków, Opiekunka - Małgorzata Baran.

 

W Kategorii 4

1. Emilia Zając - Zespół Szkół Zawodowych w Krakowie Oś. Szkolne 18, 31-977 Kraków, Opiekun - Lidia Szczukiewicz.

 

                                   W imieniu Zarządu Okręgu LOP w Krakowie

                                   Prezes ZO LOP Alfred Król