OPIEKUNOWIE SZKOLNYCH KÓŁ LOP PODNOSZĄ SWOJE KWALIFIAKCJE

OPIEKUNOWIE  SZKOLNYCH KÓŁ LOP PODNOSZĄ  SWOJE  KWALIFIAKCJE

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie również w tym roku zorganizował wycieczkę szkoleniową dla opiekunów Szkolnych Kół LOP. Tym razem zostaliśmy zaproszeni przez pana Marcina Polaka Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz. Z placu Teodora Axentowicza udaliśmy się do siedziby Nadleśnictwa Olkusz przy ul Waleriana Łukasińskiego 3 w Olkuszu. Po przywitaniu przez nadleśniczego, inżynier nadzoru pan Rafał Krzysztofek przedstawił prezentację na temat przyrodniczych i ekonomicznych warunków prowadzenia gospodarki leśnej w Nadleśnictwie  oraz ochrony  cennych obiektów przyrodniczych w na obszarze działania Nadleśnictwa. 
Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 17113,15 ha w 66 kompleksach, z tego 16846,37 ha to powierzchnia leśna. Lasy Nadleśnictwa Olkusz zaliczone są do dwóch grup:
 grupa I - lasy ochronne- pow. 13748,03 ha . Są to głównie lasy uszkodzone przez przemysł (48,7%), glebochronne (18,1%), lasy wokół miast i w miastach (łącznie 16,5%), pozostałe (1,0%);
 grupa II - lasy gospodarcze - pow. 2601,42 ha (z czego 2333,03 ha w obrębie Pilica).
 skład gatunkowy drzewostanów jest zróżnicowany. Na poszczególne gatunki przypada: sosna - 67,6 %, buk - 14,4 %, brzoza - 7,5 %, dąb - 3,4 %, modrzew - 2,5 %, świerk - 2,3 %, Jd - 1,1 %, pozostałe gatunki 1,2 %.

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Pazurek, Smoleń i Ruskie Góry. W ramach szkolenia zwiedziliśmy rezerwat Pazurek położony w Powiecie Olkuskim w gminie Olkusz w pobliżu wsi Pazurek; na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd  i obszaru Natura 2000 PLH120006 Jaroszowiec. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych (żyzna buczyna sudecka, buczyna storczykowa, kwaśna buczyna niżowa, jaworzyna górska), stanowisk chronionych gatunków roślin (m. in. czosnek niedźwiedzi, paprotnik kolczysty żłobik koralowy, języcznik zwyczajny; kilka gatunków z rodziny storczykowatych: m.in. kruszczyk szerokolistny, buławnik mieczolistny, buławnik wielkokwiatowy, buławnik czerwony) i grzybów oraz budowy geomorfologicznej obszaru z występującymi ostańcami wapiennymi. Przez teren rezerwatu prowadzi ścieżka dydaktyczna.

Kolejnym obiektem zwiedzanym przez nauczycieli była Pustynia Błędowska. Pustynia w obecnej postaci jest pochodzenia antropogenicznego. W wyniku intensywnej działalności okolicznych kopalń i zakładów przemysłowych na terenie pustyni poziom wód gruntowych opadł do tego stopnia, że uniemożliwiło to rozwój roślin. W połączeniu z intensywną wycinką lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa, rozwijających się w tych rejonach już od średniowiecza, spowodowało to odsłonięcie ok. 150 km² piasków (miąższość piasku dochodzi do 60 m), sięgających na południu aż w okolice Szczakowej. Cały teren Pustyni Błędowskiej objęty jest trzema formami ochrony: Obszar Natura 2000 PLH1200614 „Pustynia Błędowska” (1964 ha), Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (12842 ha) i użytek ekologiczny (684 ha, 1995 r.) – na terenie tej formy ochrony znajduje się część obszaru Natura 2000, na której zaplanowano działania aktywnej ochrony.

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie szkółki leśnej. Proces produkcji sadzonek i organizację pracy w szkółce przedstawił leśniczy szkółkarz Paweł Kordaszewski . Nadleśnictwo Olkusz prowadzi gospodarkę nasienno - szkółkarską poprzez planową działalność związaną ze zbiorem nasion drzew leśnych oraz ich wysiewem na szkółce. W skład Leśnictwa Szkółkarskiego wchodzą obecnie dwa obiekty. Szkółka kulisowa Hutki - gruntowa o powierzchni manipulacyjnej 87 ar (produkcyjnej 33 ar). Jest to szkółka kulisowa w trakcie likwidacji. Szkółka specjalistyczna Pomorzany składająca się z: 7 szklarni o powierzchni produkcyjnej 37,1 ara (obecnie większość szklarni nie jest wykorzystywana), 54 koryt Dünemanna o łącznej powierzchni 77,6 ara. W Leśnictwie Szkółkarskim hoduje się 11 gatunków drzew lasotwórczych i domieszkowych oraz kilka gatunków krzewów. Sadzonki  produkowane są z odkrytym systemem korzeniowym. Po wyjęciu korzenie sadzonek są  zabezpieczane przed wyschnięciem specjalnym żelem i do czasu posadzenia w lesie, przechowywane w nowoczesnej chłodni. Produkcja specjalistyczna z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje średniorocznie 40-50 gatunków drzew i krzewów ozdobnych w ilości 12-15 tys. szt. Średnia roczna produkcja kształtuje się na poziomie ok. 2,4 mln sadzonek, w tym ok. 120 tys. tzw. sadzonek mikoryzowanych a więc zaszczepionych grzybnią grzybów żyjących w symbiozie z danymi gatunkami drzew. To zapewnia dobre przyjmowanie się drzewek i lepszy wzrost.

Na terenie szkółki w Pomorzanach znajduje się również baza edukacyjna Nadleśnictwa. Zebraliśmy się przy ognisku pod wiatą, gdzie leśnicy odpowiadali na nasze pytania i poczęstowali nas smacznym posiłkiem.


Program wyjazdu szkoleniowego dla Opiekunów Szkolnych Kół LOP na teren Nadleśnictwa Olkusz w dniu 24.08.2016 r.

Kraków 1.08.2016 r.
Opiekunowie Szkolnych Kół LOP
Program wyjazdu szkoleniowego dla Opiekunów Szkolnych Kół  LOP na teren Nadleśnictwa Olkusz w dniu 24.08.2016 r.
Dzięki uprzejmości Nadleśniczego Pana Marcina Polaka w roku bieżącym spotykamy się na szkoleniowym wyjeździe w Nadleśnictwie Olkusz z następującym programem:
9:00 - przyjazd do Nadleśnictwa Olkusz ul. Łukasińskiego 3;
9:00-9:45 - prezentacja gospodarki leśnej oraz zadań ochrony przyrody;
10:00-11:30 - Rezerwat przyrody „Pazurek” - edukacja leśna społeczeństwa i udostępnianie lasu;
11:50-12:30 - Pustynia Błędowska, program renaturyzacji;
12:50-13 30 - Źródła Soły lub Stołowa Góra;
14:30-15:30 - Szkółka leśna w Pomorzanach, produkcja materiału szkółkarskiego Nadleśnictwa Olkusz.
Na zakończenie przewidziano ognisko i poczęstunek.
Spotkanie umożliwi również omówienie najważniejszych spraw związanych z działalnością LOP.
Serdecznie zapraszam
Alfred Król
Prezes ZO LOP w Krakowie

PS. Odjazd autobusu z Krakowa o godz. 8:00 z Placu Axentowicza.

Relacja z uroczystego zakończenia Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego - VI edycja w Krakowie

VI Ogólnopolski Konkurs ekologiczny

Gala wręczenia nagród

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Komandora por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie już po raz szósty zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny mający na celu:
·       rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów
·        zaspakajanie potrzeb uczniów w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy  przyrodniczej
·       wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych
·       zrozumienie współzależności człowieka i środowiska
·       promowanie środowiska lokalnego
Konkurs z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 2500 uczestników z aż czterech województw, z ponad 160 szkół. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 79 uczniów. Ostatecznie spośród finalistów wyłoniono 31 laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego.
Gala wręczenia nagród odbyła się na terenie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 17 czerwca 2016r. Na galę przybyli przedstawiciele Rady Dzielnicy VIII, Nadleśnictwa Krzeszowice i Niepołomice oraz Babiogórskiego Parku Narodowego. Nie zabrakło także Przedstawiciela Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie sprawującego honorowy patronat nad Konkursem, Byli obecni również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie.
Laureaci pojawili się na gali w towarzystwie opiekunów merytorycznych oraz rodzin. Każdy laureat otrzymał nagrody ufundowane przez licznych sponsorów konkursu. Laureatka pierwszego miejsca Korus Magdalena, uczennica Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Tłuczani otrzymała dodatkowo voucher na spływ Dunajcem ofiarowany przez dyrekcję Pienińskiego Parku Narodowego. Opiekunowie merytoryczni za włożony trud również otrzymali upominki od organizatorów.
Podczas gali nie obyło się bez prelekcji zaproszonych gości. Tegoroczną edycję konkursu uświetnił pokaz multimedialny przedstawiciela Babiogórskiego Parku Narodowego Pana Macieja Mażula, prezentujący piękno babiogórskiej przyrody.
Anna Bekas
nauczyciel przyrody,
koordynator VI Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego 

Foto. Beata Miśtak
Relacja z Centralnego Finału Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

XXXI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
FINAŁ CENTRALNY W KRAKOWIE
          Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana jest od 1985 r. To najpopularniejsza, wśród istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, olimpiad. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.  Olimpiada ma ugruntowaną pozycję w  dziedzinie popularyzacji wiedzy przyrodniczej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści programów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Problematyka jej obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska.
          W dniach 3 - 5 czerwca w Krakowie odbył się centralny etap XXXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W finale uczestniczyli uczniowie z całej Polski wyłonieni w drodze eliminacji wojewódzkich. Finał organizowany był we współpracy z Urzędem  Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Zarządem Głównym Ligi Ochrony Przyrody. Główny sponsorem była firma produkująca samochody - Toyota Motor Poland.
          Województwo Małopolskie reprezentowali: Aurelia Ćwiertnia, Karol Gruca, Iwona Micor, Wojciech Serafin, Alicja Sobieraj,  Anna Srebro,  Piotr Windak.  Opiekunem grupy był Tadeusz Stanowski wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie. Etap centralny OWE odbył się w Domu Gościnnym Przegorzały Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Dom położony jest w pięknym Lesie Wolskim, ulubionym miejscem wypoczynku Krakowian. W sobotę 4 czerwca po uroczystym otwarciu Olimpiady uczestnicy przystąpili do testu pisemnego, składającego się z 50 pytań. Najlepsza dziesiątka przystąpiła następnego dnia do części ustnej konkursu, który składał się z 6 pytań. Po pytaniach otwartych wyłoniono zwycięzcę a następnie wręczono nagrody.  Najlepszą zawodniczką okazała się reprezentantka Województwa Podlaskiego Maja Przybysz uczennica  klasy 2, III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach (opiekun merytoryczny Barbara Okrój). Do części ustnej zakwalifikowała się również reprezentantka Małopolski Alicja Sobieraj z Poznachowic, uczennica klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Myślenicach (opiekun merytoryczny Grażyna Kucharczyk).  Główną nagrodę – skuter elektryczny marki Toyota – otrzymała Maja Przybysz, a wszyscy laureaci, obok cennych nagród rzeczowych, zostali zaproszeni przez firmę Toyota na kilkudniową wycieczkę na piękne wyspy greckie.
          Alicja trzykrotnie reprezentowała Małopolskę na centralnym finale Olimpiady. Te sukcesy zawdzięcza swojej pracowitości, uzdolnieniom i umiłowaniu przyrody. Nie można nie wspomnieć je wielkiej wrażliwości na piękno przyrody, pasję badawczą i odwagę w działaniach związanych z ochrona przyrody. Do uformowania takich cech osobowości obok domu rodzinnego przyczynili się nauczyciele szkół, w których się uczyła. Najpierw była to Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zespole Szkól w Raciechowicach, gdzie przyrody i biologii uczyła wybitna, oddana młodzieży nauczycielka pani Zofia Zawiejska Figlewicz, która prowadziła dwa koła LOP.  Liceum w Myślenicach również  okazało się znakomitą szkołą, która utrwalała zdobyte przez Alicję cechy charakteru i zamiłowania. W obydwu szkołach działają jedne z najlepszych kół Ligi Ochrony Przyrody. Kołami tymi opiekują się wymienione nauczycielki, Zofia Zawiejska Figlewicz i Grażyna Kucharczyk. Wspomnę jeszcze, że w LO w Myślenicach działają trzy koła LOP i są trzy opiekunki tych kół.
Tradycyjnie, już od kilku lat główny sponsor Olimpiady Toyota Motor Poland organizuje równocześnie swój konkurs związany głównie z motoryzacją i ochroną środowiska przed jej skutkami. W tym konkursie pierwsze miejsce zajął również przedstawiciel naszego województwa – Wojciech Serafin z Iwkowej, uczeń  I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu. Jako zwycięzca w nagrodę weźmie udział w w wycieczce na wyspy Greckie, razem z dziesięcioma laureatami Olimpiady.
          W czasie pobytu w Krakowie uczestnicy zwiedzali dawną stolicę Polski. Między innymi Trakt Królewski od Barbakanu do Wawelu. Po drodze wstąpili do Collegium Novum, położonego przy Plantach Krakowskich. Na uczestników czekało również zwiedzanie Kampusu UJ przy ul. Gronostajowej i wycieczka do unikalnej w Europie Kopalni Soli w Wieliczce.  Należy jeszcze wspomnieć o smacznych posiłkach serwowanych w eleganckiej restauracji Domu Gościnnego, o komfortowych i wygodnych pokojach z telewizorami. Ogromną zaletą tego finału było to, ze wszystkie wydarzenia, zakwaterowanie i posiłki mieściły się w jednym obiekcie, co raczej nie było regułą w poprzednich edycjach Olimpiady.
          Dlatego składamy serdeczne podziękowania dla organizatorów, sponsorów, wolontariuszy za przygotowanie udanego oraz pełnego wrażeń przedsięwzięcia. Podziękowania  dla opiekunów, w szczególności dla opiekunów  uczniów reprezentujących Województwo Małopolskie. Już teraz wszystkich zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji zapraszamy do licznego udziału. Wszystkim sympatykom i przyjaciołom Olimpiady życzymy wspaniałych wakacji!

XXXI OWE, finał centralny w Krakowie. Aula Domu Gościnnego Przegorzały Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jodłowej 13.

 XXXI OWE, finał centralny w Krakowie. Reprezentacja Małopolski w Lesie Wolskim, od lewej: Aurelia Ćwiertnia z Zatora, Alicja Sobieraj z Poznachowic Górnych, Iwona Mic ze Ślemienia, Karol Gruca z Wadowic, Wojciech Serafin z Iwkowej, Piotr Windak z Dobczyc, Anna Srebro z Zbylitowskiej Góry.

 XXXI OWE, finał centralny w Krakowie. Część ustna. Druga od lewej Alicja Sobieraj.

XXXI OWE, finał centralny w Krakowie. Jury Olimpiady. Od prawej” Tomasz Pietrusiak, Alfred Król, Ryszard Kapuściński, Małgorzata Falencka Jabłońska.

Aula Domu Gościnnego Przegorzały UJ. Reprezentantki Małopolski Anna Srebro z Zbylitowskiej Góry i Aurelia Ćwiertnia z Zatora

 Finał centralny XXXI OWE. Jury. Przemawia dr Bożena Kotońska Wojewódzki Konserwator Przyrody w Krakowie. Od prawej: dr inż. Alfred Król – Prezes Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie, dr inż. Ryszard Kapuściński prezes Zarządu Głównego LOP, Małgorzata Falencka Jabłońska - przewodnicząca Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Nagrodę wręcza Tadeusz Stanowski, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy ekologicznej.

Alicja Sobieraj laureatka centralnego finału XXXI OWE w Krakowie, reprezentantka Małopolski rozmawia w kuluarach z przedstawicielem firmy TOYOTA MOTOR POLAND.

Maja Przybysz z Suwałk - zwyciężczyni finału centralnego XXXI OWE.

 W kuluarach auli. Od lewej Tadeusz Stanowski – opiekun drużyny Małopolski, Alicja Sobieraj z Poznachowic Górnych, laureatka XXXI OWE, Mateusz Rosa z Rabki Zdroju laureat XXX OWE w Olsztynie. Reprezentowali Małopolskę.

 Finał centralny XXXI OWE w Krakowie, część ustna. Z lewej strony Jury z prawej strony Laureaci, na pierwszym planie nagrody.

Pamiątkowe zdjęcie Laureatów i Jury finału centralnego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Od lewej 10- dr Bożena Kotońska, 12 – Alicja Sobieraj, reprezentantka Małopolski, 16- dr inż. Alfred Król, 21 – zwyciężczyni finału Maja  Przybysz z Suwałk.

Dom Gościnny Przegorzały Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie