VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego

Zapraszamy wszystkich sympatyków przyrody do udziału w VIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO.
Informujemy, że zapisy do konkursu już się rozpoczęły i trwają do 8 stycznia 2018 roku.






Pliki do pobrania:

XXXI Edycja - 2017/2018 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ pod hasłem "MÓJ LAS"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa
Zarząd Główny

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXXI EDYCJĘ - 2017 / 2018

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem


MÓJ LAS

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy

1.
Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących tematów następuje w dniu 5 czerwca 2017 r.
2.
Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.
3.
Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
4.
Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie,w terminie do 30 listopada 2017 roku.
5.
Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające sie z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.

5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.

5.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
6.
Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.
7.
Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
8.
Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2018 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
9.
Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2018 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
10.
Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
11.
Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
12.
Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
13.
Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
14.
Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2018 roku
15.
Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.


2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 

1.
Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2.
W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3.
Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4.
Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5.
Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
6.
Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7.
Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8.
Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu

Tematy konkursu ustalone w XXXI edycji 2017/2018 dla każdej kategorii wiekowej:  
1.
kategoria I - Mój ulubiony mieszkaniec lasu
2.
kategoria II - Runo leśne i jego mieszkańcy
3.
kategoria III - Zwierzęta leśne - sprzymierzeńcy czy szkodniki
4.
kategoria IV - Ochrona różnorodności biologicznej w lasach

Tematy XXXI edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie

W konkursie "Mój Las" mającym na celu:
      poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej
      promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów
      podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - ogólnokształcących i zawodowych.


Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I
- młodzież szkół podstawowych klas I - III
Kategoria II
- młodzież szkół podstawowych klas IV-VI (VII)
Kategoria III
- młodzież gimnazjów
Kategoria IV
- młodzież ponadgimnazjaknych szkół ogólnokształcących i zawodowych.

 5. Postanowienia końcowe

W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w poprzedniej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej , kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie "Mój Las" oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu "Mój Las".



Finał Centralny XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

PO LAURY DO SEROCKA

           Tegoroczny finał centralny XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbył się w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim w dniach 2-4 czerwca 2017 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Komitet Regionów UE. Organizacyjnie nad przebiegiem finału czuwał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowiecką Agencją Energetyczną i Zarządem Głównym Ligi Ochrony Przyrody. Jak co roku, Olimpiadę wspierał również sponsor strategiczny - Toyota Motors Poland.
            Łącznie w Olimpiadzie wzięło udział około 24 tys. uczniów z całego kraju. A w finale centralnym uczestniczyło 115 uczniów wyłonionych w wojewódzkim etapie Olimpiady. Województwo Małopolskie reprezentowali: Adrianna Kawula, Wioletta Kociołek, Magdalena Kucharczuk, Bartłomiej Labut, Milena Malcharek, Bartłomiej Olajossy, Szymon Sztuczka. Opiekunem grupy był dr inż. Mateusz Jakubiak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Oficjalne, uroczyste otwarcie centralnego finału XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbyło się w 3 czerwca rano, a następnie uczniowie przystąpili do pisemnego testu OWE oraz konkursu zorganizowanego przez Toyotę. Test OWE składał się z 50 pytań dotyczących bardzo szerokich zagadnień z zakresu ekologii. Wyniki części pisemnej zostały ogłoszone w niedzielę 4 czerwca, a 10 laureatów z najlepszymi wynikami przeszło do kolejnej, ustnej, części Olimpiady. Finał ustny został podzielony na dwie części. Na pierwszą składało się 5 pytań z ekologii i biologii, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, a także ekologicznych podstaw. Każdy uczestnik mógł uzyskać za tę cześć maksymalnie 19 punktów. Druga cześć obejmowała 3 pytania wizualno-głosowe (po 2 punkty za każde). Zadaniem uczestników było rozpoznanie i określenie nazwy: rośliny przedstawionej na zdjęciu, spreparowanego owada oraz zwierzęcia na podstawie wydawanego głosu.
Tegoroczną OWE wygrała Milena Malcharek, reprezentantka Małopolski. Uzyskała najlepszy wynik zarówno w teście pisemnym, odpowiadając poprawnie na 43 pytania, jak i w części ustnej finału. Milena jest uczennicą 1 klasy V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, a jej opiekunem merytorycznym jest Pani Elżbieta Opozda-Zuchmańska. Wśród najlepszych 10 uczniów, którzy dostali się do finału ustnego, była również kolejna reprezentantka małopolski - Wioletta Kociołek. Wioletta, która zajęła 4 miejsce w Olimpiadzie, jest uczennicą 3 klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu (opiekun merytoryczny: Małgorzata Szkarłat–Mleczko). Wszyscy laureaci uczestniczący w części ustnej Olimpiady otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz wezmą udział w wycieczce na Majorkę zorganizowanym przez firmę Toyota Motor Poland. Natomiast zdobywczyni pierwszego miejsca otrzymała dodatkowo główną nagrodę, czyli skuter elektryczny ufundowany również przez Toyota Motor Poland.
W ramach konkursu Toyota Motor Poland z wiedzy o przyjaznej środowisku nowoczesnej motoryzacji i ochronie środowiska przed skutkami transportu samochodowego wyróżnionych zostało 10 najlepszych uczestników. Wśród nich była również reprezentantka naszego województwa: Magdalena Kucharczuk (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie).
Organizatorzy zadbali zarówno o przebieg części konkursowej Olimpiady jak również o walory edukacyjne całego pobytu w Serocku. Uczestnicy już w pierwszy dzień Olimpiady mieli możliwość zapoznania się z jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołów laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej - Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk “Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie koło Warszawy. Dodatkowo, na terenie Centrum uczestnicy Olimpiady mieli możliwość przeprowadzenia jazdy testowej samochodami hybrydowymi Toyoty. W sobotnie popołudnie zaplanowano wizytę w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z możliwością obejrzenia pobliskich ogrodów na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

       Finalistom gratulujemy szerokiej wiedzy i niezwykłej wrażliwości ekologicznej. Składamy również serdeczne podziękowania dla organizatorów, sponsorów i wolontariuszy zaangażowanych w zorganizowanie i przeprowadzenie Olimpiady oraz stworzenie niezwykle przyjaznej i serdecznej atmosfery. Zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji OWE już teraz zapraszamy do licznego udziału. Wszystkim sympatykom i przyjaciołom Olimpiady życzymy wspaniałych wakacji!
Mateusz Jakubiak

Tysiąc drzew na minutę

Tysiąc drzew na minutę.

„Sadzimy 1000 drzew na minutę” to ogólnopolska akcja edukacyjno – promocyjna. Kampania odbyła się w ramach obchodów Dnia Ziemi do której przystąpiła również młodzież klas biologiczno - chemicznych  I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach we współpracy z Nadleśnictwem  Myślenice. Głównym celem akcji było uświadomienie młodzieży, że poprzez coroczne prace odnowieniowe i zalesieniowe prowadzone przez leśników, lasów w Polsce przybywa. Lasy Państwowe sadzą co roku 500 mln. drzew czyli 1000 drzew na minutę. 


W słoneczny, ale chłodny poranek 9 maja 2017r. klasa 2b i 2c wraz z opiekunami i pracownikami nadleśnictwa wyruszyły autokarem do Biertowic. Po kilkunastominutowej wędrówce pod górę i krótkim przeszkoleniu przystąpiono do pracy. Na przygotowanym areale trzeba było wykopać dołek i umieścić w nim uwolnioną z plastikowej osłonki sadzonkę jodły, a następnie zasypać korzenie ziemią i ubić ją wokół drzewka. Jeszcze tylko delikatnie pociągnąć ku górze, by sprawdzić, czy stawia opór - dobrze, no to gotowe! Następna. Poszły w ruch łopaty, ale i aparaty. Każdy chciał mieć pamiątkowe zdjęcie (pewno już są na facebooku). Zasadzenie drzewa to ważne przeżycie. Nasuwa się pytanie: „ kto dłużej przetrwa?, ja - czy to drzewo, które teraz takie maleńkie i delikatne, ale niewątpliwie wkrótce mnie przerośnie…” Byli tacy, którzy w telefonicznej aplikacji zapisywali sobie współrzędne miejsca akcji, by za jakiś czas móc trafić na ten teren i sprawdzić postęp w rozwoju „swojego” drzewa. Były żarty i dogadywania, jak to na zajęciach plenerowych. Przyjemne z pożytecznym. I tak poszło… Parę skrzynek sadzonek. Może nie tysiąc na minutę, ale około 500 w ciągu trzech godzin. To też niezły wynik. I ta świadomość, że jest się wprawdzie tylko trybikiem w całej akcji, ale jednak, w jakimś stopniu, przyczynia się do podniesienia lesistości naszego kraju… Miło. 


Przepadło parę lekcji. To nic. Taka akcja pozostanie w pamięci dłużej niż cykl Krebsa czy reguła Paulinga. No i pozostaną drzewa - jodły w leśnictwie Harbutowice w Nadleśnictwie Myślenice. Miejmy nadzieję, że wyrosną zdrowe i dorodne, oraz że będą cieszyć nas i następne pokolenia. 
                                                                            
                                                                                               Małgorzata Twardowska