IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY dla szkół podstawowych, klasy IV-VIII

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY dla szkół podstawowych, klasy IV-VIII

Zasady i przebieg Konkursu Ekologicznego
CELE KONKURSU:
1) Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów.
2) Zaspakajanie potrzeb uczniów w nabywaniu i pogłębianiu wiedzy przyrodniczej.
3) Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych.
4) Wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej, samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, rozwijanie wrażliwości ekologicznej.
5) Zrozumienie współzależności człowieka i środowiska.
6) Wzbogacenie działań szkoły w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
7) Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
8) Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
9) Promowanie środowiska lokalnego.

USTALENIA OGÓLNE:
1) Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
2) W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.
3) Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do organizatora konkursu, Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie poprzez zakładkę formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej http://www.sp62krk.nazwa.pl
4) Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.
5) Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły http://www.sp62krk.nazwa.pl

ORGANIZATOR I AUTOR KONKURSU:
- Organizator – Szkoła Podstawowa nr 62 w Krakowie
- Koordynatorzy i autorzy IX edycji:
   - Patrycja Stawarczyk - nauczyciel przyrody, biologii, chemii
   - Anna Bekas - nauczyciel przyrody, fizyki, chemii
   - Aneta Giemzik - nauczyciel przyrody, geografii, biologii

NA UCZESTNIKÓW KONKURSU CZEKAJĄ
ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

SPONSORZY:
- Grupa Wydawnicza: VEMAG- NGV
- Wydawnictwo: Fenix
- Wydawnictwo: Multico
- Lasy Państwowe
- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 62 w Krakowie

PATRONI:
- Honorowy Patronat Ligi Ochrony Przyrody
- Patron medialny – Gazeta Kropka , Kurier Podwawelski

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
należy kierować do dnia 7 stycznia 2018 r., w wybrany sposób:
- Wypełnić kartę zgłoszeniową na stronie internetowej organizatora konkursu, w zakładce rejestracja do konkursu http://www.sp62krk.nazwa.pl/
- lub przez stronę:

UCZESTNICTWO:
1) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII
2) Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, bieżących komunikatów oraz instrukcji, które są integralną częścią arkuszy konkursowych.

FORMY KONKURSU:
Turniej wiedzy ekologicznej:
- Etap szkolny – w każdej zgłoszonej szkole
- Etap finałowy – u organizatora konkursu

PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs jest dwuetapowy.
2. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotów: przyroda kl. IV, biologia i geografia kl. V-VIII, fizyka i chemia kl. VII-VIII
3. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie pisemnej i wyłącznie w terminach określonych w harmonogramie.
4. W przypadku pokrywania się terminów konkursu z innymi konkursami, turniejami lub olimpiadami, do ucznia i jego rodziców należy decyzja o tym, do którego z nich uczeń przystąpi.
5. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczniów oraz stanowiącej pomoc dla nauczycieli zawiera niniejsza oferta konkursowa.
6. Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze zgłoszonej szkoły.
7. Dyrektor zgłoszonej szkoły powołuje szkolną komisję konkursową, w jej skład wchodzi dwóch nauczycieli, z których jeden jest nauczycielem przedmiotu przyrodniczego.
8. Dyrektor zgłoszonej szkoły uzyskuje pisemną zgodę rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów, po wcześniejszym zapoznaniu się przez jednego z rodziców z klauzulą informacyjną RODO (wzór oświadczenia i klauzuli informacyjnej RODO znajduje się w załączniku regulaminu). Oświadczenia przechowywane są w szkolnej dokumentacji dotyczącej konkursu.
9. Zadania do etapu szkolnego konkursu przygotowuje organizator konkursu.
10. Organizator konkursu zobowiązany jest zamieścić na stronie internetowej szkoły arkusze z zadaniami do etapu szkolnego konkursu w dniu przeprowadzenia konkursu.
11. Dyrektor zgłoszonej szkoły zobowiązany jest pobrać ze strony internetowej Organizatora konkursu arkusze z zadaniami do etapu szkolnego, posługując się w tym celu specjalnym kodem, który zostanie przekazany szkołom drogą elektroniczną dzień przed etapem szkolnym konkursu.
12. Dyrektor zgłoszonej szkoły w dniu etapu szkolnego przygotowuje odpowiednią liczbę egzemplarzy arkuszy zadań dla uczestników konkursu.
13. Dyrektor zgłoszonej szkoły przekazuje do organizatora konkursu prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów oraz protokół elektroniczny z przebiegu eliminacji szkolnych, zgodnie z wzorem protokołu znajdującym się w załączniku regulaminu, w terminie określonym w harmonogramie przebiegu konkursu.
14. Pozostałe prace uczniów dyrektor zgłoszonej szkoły zabezpiecza i przechowuje do dnia zakończenia roku szkolnego 2018/2019.
15. Na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły zgłoszonej do konkursu.
16. W etapie finałowym konkursu może wziąć udział, co najwyżej 90 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym, jednak nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania.
17. Etap finałowy odbywa się u organizatora konkursu, a prace oceniane są przez komisję konkursową – powołanych nauczycieli (członków komisji) zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematami oceniania.
18. Arkusze zadań do wszystkich etapów konkursu będą dostępne do 2 dni po terminie przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu http://www.sp62krk.nazwa.pl
19. Klucz odpowiedzi do wszystkich etapów konkursu będzie dostępne do 2 dni po terminie przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu http://www.sp62krk.nazwa.pl
20. Wyniki wszystkich etapów konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora konkursu http://www.sp62krk.nazwa.pl zgodnie z harmonogramem.
21. Konkurs zostanie podsumowany na gali rozdania nagród w czerwcu 2018 roku.
22. Nieodebrane nagrody w terminie do 2 tygodni od gali rozdania nagród, przechodzą na własność organizatora konkursu.

NA UCZESTNIKÓW KONKURSU CZEKAJĄ
ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

1. Dyplom finalisty uzyskuje każdy z uczestników etapu finałowego konkursu niezależnie od uzyskanego wyniku.
2. Dyplom laureata uzyskują najlepsi finaliści, lecz liczba laureatów nie może przekroczyć 20% liczby uczestników etapu finałowego.

Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
Laureat I miejsca: nagroda główna,
Laureat II i III miejsca: nagrody książkowe.

ZAGADNIENIA DO KONKURSU
- podstawa programowa do nauczania przedmiotów: przyroda kl. IV, biologia i geografia kl. V-VIII, fizyka i chemia kl. VII-VIII
- formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie
- ekologia, czyli wzajemne zależności organizmów i ich środowisk
- mój organizm, jego potrzeby i rozwój
- las jako środowisko życia
- gospodarka leśna
- polskie lasy, zagrożenia dla lasów
- znaczenie roślin dla ludzi, zwierząt, środowiska
- zwierzęta chronione, wymarłe
- gatunki roślin, zwierząt i grzybów chronionych w Polsce
- charakterystyka polskich parków narodowych
- wykorzystanie przyrody przez człowieka,
- życie organizmów lądowych
- źródła zanieczyszczeń środowiska
- zależności między organizmami
- globalne skutki zanieczyszczenia środowiska: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze
- życie organizmów wodnych
- sposoby oszczędzania zasobów naturalnych
- źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej
- procesy glebotwórcze
- przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza
- rolnictwo ekologiczne
- elementy przyrody ożywionej i nieożywionej
- naturalne wskaźniki zanieczyszczenia środowiska
- Ziemia – dom dla wszystkich organizmów

LITERATURA:
1. Etap szkolny:
- Materiał realizowany w danej Szkole Podstawowej oparty na podstawie programowej nauczania przyrody, biologii, geografii, chemii oraz fizyki (podręczniki szkolne, atlasy, zeszyty ćwiczeń, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego).
- Strona internetowa Lasów Państwowych (http://www.lasy.gov.pl/)
- Strony internetowe Parków Narodowych
- Zagrożona planeta, Jane Walker, Wydawnictwo SAMP Edukacja i Informacja, 2004
2. Etap finałowy:
- Materiał realizowany w danej Szkole Podstawowej oparty na podstawie programowej nauczania przyrody, biologii, geografii, chemii oraz fizyki (podręczniki szkolne, atlasy, zeszyty ćwiczeń, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego).
- Strona internetowa Lasów Państwowych (http://www.lasy.gov.pl)
- Strony internetowe Parków Narodowych
- Zagrożona planeta, Jane Walker, Wydawnictwo SAMP Edukacja i Informacja, 2004
- Materiały do projektu Uniwersytetu Dzieci: Klimatyczna klasa 4-8

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian w treści niniejszej oferty konkursowej
do dnia 30.11.2018 r.Szkolenie dla Opiekunów Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie, zorganizował szkolenie dla Opiekunów Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody. Spotkanie miało miejsce 15 września 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Pracownicy Parku Pani Grażyna Trybała i Tomasz Urbaniec, przedstawili informacje o walorach przyrodniczych Parku oraz występujących zagrożeniach powodowanych przez czynniki biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne, zaprezentowali również ciekawe projekty edukacyjne przygotowywane i realizowane przez Babiogórski Park Narodowy, dla uczniów i nauczycieli szkól podstawowych i średnich Małopolski. Materiały szkoleniowe przekazano uczestnikom szkolenia.
Uczestnicy szkolenia na Sokolicy podziwiali widoki na Babią Górę i Małą Babią Górę.
Na zakończenie odbyła się część terenowa z wyprawą z Przełęczy Krowiarki na masyw Babiej Góry podczas której uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznania modelowego układu pięter roślinnych od piętra pogórza poprzez regiel dolny, regiel górny, piętro kosodrzewiny i piętro alpejskie.

XXXIII Olimpiada zakończona


XXXIII Olimpiada zakończona

Zawodnik Małopolski wśród laureatów finału centralnego

            Ponad setka młodych przyrodników z całej Polski spotkała się w dniach 8-10 czerwca 2018 r. w Lidzbarku w Województwie Warmińsko - Mazurskim, aby zmierzyć się w finale centralnym  XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wzięła w nim udział również nasza  siedmioosobowa reprezentacja z Małopolski. Stanowili ją uczniowie z I LO z Olkusza, V LO w Krakowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, III LO i IV LO w Tarnowie oraz z Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego w Nowym Sączu.            Sobotę, po zakończeniu testu pisemnego OWE przyszedł czas na atrakcje przygotowane przez organizatorów, a wśród nich wycieczka do centrum edukacji leśnej, warsztaty w parkach krajobrazowych, wspólne sadzenie lasu oraz rozgrywki sportowe i zajęcia integracyjne na wolnym powietrzu. Atrakcją były również jazdy testowe samochodami hybrydowymi Toyoty. W zorganizowanym plastycznym konkursie o tematyce przyrodniczej I miejsce zajął Krzysztof Bratek z V LO w Krakowie i otrzymał nagrody rzeczowe od Toyoty.

            Niedziela, ostatni dzień olimpiady, od samego rana był trochę nerwowy - po długich oczekiwaniach miały zostać ujawnione wyniki i lista osób zakwalifikowanych do finału ustnego. Wśród nich znalazł się również reprezentant z naszego województwa - Bartłomiej Labut z Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach uzyskując tym samym tytuł laureata. Opiekunem merytorycznym laureata  jest pani mgr Małgorzata Winiarska – nauczyciel biologii w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach.  Wszyscy laureaci otrzymali niezwykłe nagrody od sponsorów (m.in. Toyota Motor Poland, Miasto Lidzbark, Powiat Działdowski, Centralna Komisja Egzaminacyjna) wśród których jest również  atrakcyjna wycieczka na Sardynię i indeks na ponad 60 uczelni w Polsce.
            Czas spędzony w Lidzbarku był ciekawym i rozwijającym doświadczeniem, które pozostawiło wiele miłych wspomnień.


Małgorzata Winiarska
Opiekun Drużyny Województwa Małopolskiego

Uroczyste zakończenie etapu okręgowego ogólnopolskiego konkursu Mój Las edycja XXXI 2017/2018


Uroczyste zakończenie etapu okręgowego ogólnopolskiego konkursu Mój Las edycja XXXI 2017/2018.

          Zgodnie z wieloletnią tradycją Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zaprosiła laureatów i opiekunów prac konkursowych na uroczyste zakończenie Konkursu i wręczenie nagród we wtorek 8 maja 2018 r., w sali konferencyjnej RDLP w Krakowie. Konkurs organizowany przez Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w  Krakowie przy współudziale Oddziału terenowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krakowie rozpowszechnia wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzę przyrodniczo - leśną, promuje jednocześnie walory przyrodnicze i turystyczne polskich lasów. Na finałową uroczystość przybyli uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami oraz przedstawiciele organizatorów konkursu. Dyplomy i nagrody wręczali  Tadeusz Dragon - Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Alfred Król - Prezes Zarządu Okręgowego LOP w Krakowie oraz Jolanta Żuchowska - Sekretarz Oddziału SITLiD w Krakowie. Nagrody ufundował Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody, SITLiD oraz RDLP w Krakowie.

          Po odebraniu nagród i dyplomów laureaci, opiekunowie i goście, na zaproszenie nadleśniczego pana Jana Kaczmarskiego. pojechali na wycieczkę do lasów Nadleśnictwa Miechów.  Opiekunem grupy była Joanna Janik, specjalista Służby Leśnej ds. edukacji RDLP w Krakowie. W uroczysku Michałowice w Leśnictwie Goszcza czekali na uczestników pan Mariusz Spera – leśniczy i pan  Łukasz Zawadzki – podleśniczy. Po krótkim instruktażu dzieci, opiekunowie i rodzice przystąpili do sadzenia młodych buków wyhodowanych  w kontenerach na specjalnym substracie glebowym. Sadzenie było proste, bo sadzonkę wkładało się w otwory wykonane specjalnym kosturem w glebie przygotowanej specjalnym pługiem leśnym. Po skończonej pracy autokar zawiózł uczestników do ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Zostań pomocnikiem leśnika”. Tam uczestników przywitał gospodarz Nadleśnictwa  pan Jan Kaczmarski. Prawie cały czas towarzyszył nam deszcz, ale uczestnicy cieszyli się, że założona przez nich uprawa leśna została podlana i sadzonki na pewno się przyjmą. Deszcz nie ostudził zapału do wykonywania zadań, poznawania lasu i pracy leśnika.

          Projekt „Zostań pomocnikiem leśnika” ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą pracą leśnika, pomoc w zrozumieniu zagadnień związanych z gospodarką leśną oraz przybliżenie tajemnic lasu. Leśnicy zapraszają rodziny i młodzież szkolną z opiekunami na wędrówkę po lesie z zeszytem edukacyjnym. Rozwiązanie kolejnych zadań może umożliwić zdobycie  odznaki „Pomocnik Leśnika”.

          Dzięki znakomitemu i profesjonalnemu prowadzeniu zajęć w trzech grupach przez  pana Mateusza Albrychta - Specjalisty Służby Leśnej do spraw zagospodarowania lasu, pani Pauliny Mazur - Instruktora technicznego i pani Joanny Janik opiekunki całej imprezy z RDLP w Krakowie uczestnicy, nie zważając na deszcz doszli do punktu końcowego. Tam na pięknej leśnej polanie leśnej  w Goszczy na uczestników czekało piękne słońce i przygotowane przez pracowników Nadleśnictwa Miechów ognisko, kiełbaski, napoje i pieczywo. Żal było odjeżdżać z tego uroczego zakątka leśnego.
          Z radością informujemy, że na eliminacjach centralnych Konkursu Mój Las w kategorii I, w temacie  „Mój ulubiony mieszkaniec lasu”  Maksymilian Trepka, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu, zdobył pierwsze miejsce w Polsce. Opiekunką ucznia jest pani Joanna Kocjan. Gratulujemy Maksymilianowi i pani Joannie.