OPIEKUNOWIE SZKOLNYCH KÓŁ LOP PODNOSZĄ SWOJE KWALIFIAKCJE

OPIEKUNOWIE  SZKOLNYCH KÓŁ LOP PODNOSZĄ  SWOJE  KWALIFIAKCJE

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie również w tym roku zorganizował wycieczkę szkoleniową dla opiekunów Szkolnych Kół LOP. Tym razem zostaliśmy zaproszeni przez pana Marcina Polaka Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz. Z placu Teodora Axentowicza udaliśmy się do siedziby Nadleśnictwa Olkusz przy ul Waleriana Łukasińskiego 3 w Olkuszu. Po przywitaniu przez nadleśniczego, inżynier nadzoru pan Rafał Krzysztofek przedstawił prezentację na temat przyrodniczych i ekonomicznych warunków prowadzenia gospodarki leśnej w Nadleśnictwie  oraz ochrony  cennych obiektów przyrodniczych w na obszarze działania Nadleśnictwa. 
Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 17113,15 ha w 66 kompleksach, z tego 16846,37 ha to powierzchnia leśna. Lasy Nadleśnictwa Olkusz zaliczone są do dwóch grup:
 grupa I - lasy ochronne- pow. 13748,03 ha . Są to głównie lasy uszkodzone przez przemysł (48,7%), glebochronne (18,1%), lasy wokół miast i w miastach (łącznie 16,5%), pozostałe (1,0%);
 grupa II - lasy gospodarcze - pow. 2601,42 ha (z czego 2333,03 ha w obrębie Pilica).
 skład gatunkowy drzewostanów jest zróżnicowany. Na poszczególne gatunki przypada: sosna - 67,6 %, buk - 14,4 %, brzoza - 7,5 %, dąb - 3,4 %, modrzew - 2,5 %, świerk - 2,3 %, Jd - 1,1 %, pozostałe gatunki 1,2 %.

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Pazurek, Smoleń i Ruskie Góry. W ramach szkolenia zwiedziliśmy rezerwat Pazurek położony w Powiecie Olkuskim w gminie Olkusz w pobliżu wsi Pazurek; na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd  i obszaru Natura 2000 PLH120006 Jaroszowiec. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych (żyzna buczyna sudecka, buczyna storczykowa, kwaśna buczyna niżowa, jaworzyna górska), stanowisk chronionych gatunków roślin (m. in. czosnek niedźwiedzi, paprotnik kolczysty żłobik koralowy, języcznik zwyczajny; kilka gatunków z rodziny storczykowatych: m.in. kruszczyk szerokolistny, buławnik mieczolistny, buławnik wielkokwiatowy, buławnik czerwony) i grzybów oraz budowy geomorfologicznej obszaru z występującymi ostańcami wapiennymi. Przez teren rezerwatu prowadzi ścieżka dydaktyczna.

Kolejnym obiektem zwiedzanym przez nauczycieli była Pustynia Błędowska. Pustynia w obecnej postaci jest pochodzenia antropogenicznego. W wyniku intensywnej działalności okolicznych kopalń i zakładów przemysłowych na terenie pustyni poziom wód gruntowych opadł do tego stopnia, że uniemożliwiło to rozwój roślin. W połączeniu z intensywną wycinką lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa, rozwijających się w tych rejonach już od średniowiecza, spowodowało to odsłonięcie ok. 150 km² piasków (miąższość piasku dochodzi do 60 m), sięgających na południu aż w okolice Szczakowej. Cały teren Pustyni Błędowskiej objęty jest trzema formami ochrony: Obszar Natura 2000 PLH1200614 „Pustynia Błędowska” (1964 ha), Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (12842 ha) i użytek ekologiczny (684 ha, 1995 r.) – na terenie tej formy ochrony znajduje się część obszaru Natura 2000, na której zaplanowano działania aktywnej ochrony.

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie szkółki leśnej. Proces produkcji sadzonek i organizację pracy w szkółce przedstawił leśniczy szkółkarz Paweł Kordaszewski . Nadleśnictwo Olkusz prowadzi gospodarkę nasienno - szkółkarską poprzez planową działalność związaną ze zbiorem nasion drzew leśnych oraz ich wysiewem na szkółce. W skład Leśnictwa Szkółkarskiego wchodzą obecnie dwa obiekty. Szkółka kulisowa Hutki - gruntowa o powierzchni manipulacyjnej 87 ar (produkcyjnej 33 ar). Jest to szkółka kulisowa w trakcie likwidacji. Szkółka specjalistyczna Pomorzany składająca się z: 7 szklarni o powierzchni produkcyjnej 37,1 ara (obecnie większość szklarni nie jest wykorzystywana), 54 koryt Dünemanna o łącznej powierzchni 77,6 ara. W Leśnictwie Szkółkarskim hoduje się 11 gatunków drzew lasotwórczych i domieszkowych oraz kilka gatunków krzewów. Sadzonki  produkowane są z odkrytym systemem korzeniowym. Po wyjęciu korzenie sadzonek są  zabezpieczane przed wyschnięciem specjalnym żelem i do czasu posadzenia w lesie, przechowywane w nowoczesnej chłodni. Produkcja specjalistyczna z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje średniorocznie 40-50 gatunków drzew i krzewów ozdobnych w ilości 12-15 tys. szt. Średnia roczna produkcja kształtuje się na poziomie ok. 2,4 mln sadzonek, w tym ok. 120 tys. tzw. sadzonek mikoryzowanych a więc zaszczepionych grzybnią grzybów żyjących w symbiozie z danymi gatunkami drzew. To zapewnia dobre przyjmowanie się drzewek i lepszy wzrost.

Na terenie szkółki w Pomorzanach znajduje się również baza edukacyjna Nadleśnictwa. Zebraliśmy się przy ognisku pod wiatą, gdzie leśnicy odpowiadali na nasze pytania i poczęstowali nas smacznym posiłkiem.