XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej etap okręgowy w Krakowie - Informacja dla uczestników

 

XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej etap okręgowy w Krakowie

Informacja dla uczestników


Podobnie jak w zeszłym roku etap okręgowy XXXVI edycji naszej Olimpiady, z racji pandemii będzie w formie przygotowania samodzielnej pracy. 

Jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego jest wykonanie i przesłanie w terminie do dnia 8 maja br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Komitetu Wojewódzkiego OWE w Krakowie (al. Juliusza Słowackiego 17A 31-149 Kraków, dr inż. Alfred Król) pracy badawczej na jeden wybrany z dwóch poniżej podanych tematów:

1. Przedstaw z miejsca Twego zamieszkania przykłady podjętych działań zmierzających do zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń, w przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, podaj własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.

2. Zapylenie powietrza w Polsce wiąże się ściśle ze spalaniem węgla kamiennego, Wskaż z miejsca Twego zamieszkania działania zmierzające do istotnej poprawy tego stanu, w przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, przedstaw własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem. 

 

Praca ta ma być przygotowana w Power Poincie (objętość 30-40 slajdów) zawierać bibliografię (aktualna literatura, a nie tylko odnośniki do stron internetowych), własne grafiki, zdjęcia oraz ewentualne filmy wykonane np. telefonem komórkowym.

Pracę tą na płytkach CD lub pen drive  (wskazane są 2 kopie!) należy przesłać wyłącznie listem poleconym, adresowanym na osobę wskazaną w danym województwie, spośród członków KW Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zgodnie ze wskazaniem -MEN:

"Jednocześnie informuję, że istnieje konieczność egzekwowania od uczniów (ich rodziców i opiekunów prawnych) oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy badawczej" Do pracy należy więc dołączyć powyższe oświadczenie.

Główny Komitet informuje, że wszyscy uczniowie na etapie szkolnym na teście podpisali i wyrazili swą zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w ramach XXXVI edycji, tym samym zostali poinformowani, że Administratorem danych jest ZG LOP ul. Tamka 37lok.2, 00-355 Warszawa.

Jednocześnie przesłana praca powinna zawierać na osobnej kartce następujące dane personalne uczestnika etapu okręgowego tzn: 

  imię i nazwisko

  data i miejsce urodzenia,

  klasa, jej profil, pełna nazwa i adres szkoły.

  imię i nazwisko opiekuna merytorycznego

  adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego e-maila

 

Bardzo ważne jest czytelne podanie danych, zwłaszcza personalnego e-maila i numeru własnego telefonu , aby jury miało możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym uczestnikiem etapu okręgowego.

Prace te zostaną ocenione przez dotychczasowe Jury w każdym województwie według jednolitych kryteriów przesłanych Wojewódzkim Komitetom OWE przez GK OWE (listem poleconym z obowiązującą klauzulą poufności). Dokument ten z racji tej klauzuli może być udostępniony wyłącznie członkom Jury. sprawdzającym prace. Każda z nadesłanych prac musi być sprawdzona co najmniej przez dwóch członków Jury. Ostateczna ocena będzie więc średnią z przyznanych punktów przez sprawdzające osoby.

Najlepsze siedem spośród nadesłanych prac uczniów { które uzyskały najwyższą liczbę punktów) wraz z protokółem oraz danymi personalnymi uczniów, prosimy przesłać listem poleconym na adres GK OWE w terminie do 19 maja br. (decyduje data stempla pocztowego). Bardzo prosimy również o przesłanie wcześniej tego protokołu w wersji elektronicznej na adres     e-mailowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej: biuro@ekoolimpiada.pl

 Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa staną się jego reprezentacją na zdalny finał centralny XXXV! Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Odbędzie się on- część pisemna 4 czerwca, a ustna część 5 czerwca w Międzynarodowym Dniu Środowiska. O szczegółach ich przeprowadzenia zostaną indywidualnie poinformowani wszyscy spośród 112 osób. Stąd tak ważne jest podanie przez uczestników nr tel. kontaktowego oraz własnego personalnego adresu                e-mailowego (nie szkoły, czy opiekuna merytorycznego!).

Tytuł finalisty XXXVI Olimpiady zostanie przyznany po sprawdzeniu testu pisemnego, najlepsza 10 spośród 112 uczestników, po przeprowadzeniu części ustnej, uzyska tytuł laureata XXXVI OWE.