Życzenia Świąteczne

Wszystkim członkom i sympatykom 
Ligi Ochrony Przyrody 
składamy najlepsze życzenia, zdrowych,
spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Zarząd Okręgowy LOP w Krakowie

Warsztaty szkoleniowe dla Opiekunów Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody

Warsztaty szkoleniowe dla Opiekunów
Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody.
Opiekunowie Szkolnych Kół LOP z Okręgu Krakowskiego

Zarząd Okręgu LOP w Krakowie organizuje warsztaty szkoleniowe dla Opiekunów Szkolnych Kół LOP. Bezpłatne, jednodniowe warsztaty odbędą się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie w dniu 4 grudnia 2015 r.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres LOP lop.krakow@onet.eu lub telefonicznie pod nr tel.: 602 211 904 w terminie do 23 listopada br. Zainteresowanym przesłane zostaną pełne informacje o organizowanym szkoleniu.
Z pozdrowieniami 
Alfred Król
Prezes ZO LOP w Krakowie

Pochwalony bądź... TROSKA O WSPÓLNY DOM ENCYKLIKA „LAUDATO SI” PAPIEŻA FRANCISZKAPochwalony bądź ...

TROSKA O WSPÓLNY DOM
ENCYKLIKA „LAUDATO SI” PAPIEŻA FRANCISZKA
          Chyba żadna encyklika w najnowszej historii Kościoła, nie wywołała tak gorącej dyskusji jeszcze przed publikacją. Encyklika "Pochwalony bądź" przez jednych na wstępie okrzyknięta została "antypolską", przez innych "rewolucyjną i proekologiczną". Bez względu jednak na przypinane jej łatki, chciałbym się skupić na pogłębionej i rzetelnej analizie autentycznego przesłania papieża. Bez oceniania wyjętych z kontekstu cytatów.
          Mając na uwadze fakt, jak wiele pracy włożył papież Franciszek w jego napisanie, powinniśmy z uwagą i życzliwością pochylić się nad Encykliką. Tematyka redukcji dwutlenku węgla, zmniejszonego wykorzystywania paliw kopalnych czy wyzwań globalizacji, to tylko wierzchołek globalnych problemów dotykających dzisiejszy świat. Jest to temat, od którego nie możemy już dłużej uciekać, pisze w Encyklice Papież. 
           Tematowi „Laudato si” poświęcono już wiele artykułów w prasie, audycji radiowych i telewizyjnych, konferencji i sympozjów. Poruszyła ona cały świat, również ludzi spoza Kościoła. Trudno pozostać obojętnym na głębokie i ważne przesłanie Encykliki. Ojciec Święty wykorzystał cały dorobek Biblii i nauczania Kościoła rozproszonego w różnych dokumentach, wykorzystał przede wszystkim myśli i nauczanie Papieża Jana Pawła II. „Lauda to si” jest kontynuacją ustanowienia przez niego Św. Franciszka z Asyżu patronem ochrony przyrody i ludzi, którzy tą ochronę sprawują i realizują. Gorąco zachęcam do zapoznania się z Encykliką „Laudato si”. 
          Ojciec Święty Franciszek tytułem Encykliki nawiązuje do jednego z najbardziej znanych i lubianych tekstów literatury chrześcijańskiej – do modlitwy uwielbienia św. Franciszka z Asyżu. Otwiera się na dialog ze wszystkimi, aby wspólnie poszukiwać dróg wyzwolenia, ukazuje, w jaki sposób przekonania wiary dają chrześcijanom, a po części także innym ludziom wierzącym, wspaniałe motywacje, by zatroszczyć się o przyrodę i najsłabszych braci i siostry. Jeśli zbliżamy się do przyrody i środowiska bez tego otwarcia na zadziwienie i podziw, jeśli nie mówimy już językiem braterstwa i piękna w naszej relacji ze światem, to nasze postawy będą postawami władcy, konsumenta  jedynie wyzyskującego zasoby naturalne, niezdolnego do postawienia ograniczeń swoim doraźnym interesom. Papież subtelnie zdaje się przypominać o tym, jak powinna realizować się władza i wolność. Człowiek miał przecież czynić sobie ziemię poddaną (Rdz 1,28): o własność trzeba się troszczyć myśląc też o niej, a nie tylko o sobie i swoich potrzebach. Bóg dał nam wolność, ale wolność do dobra.
          Na wstępie Ojciec Święty pisze: "Ta siostra [ziemia] protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił". To fakt, bo mieliśmy czynić sobie ziemię poddaną, ale odpowiedzialnie. Pierwszy rozdział: “jak jest”. Drugi - “jaki jest Boży zamysł”. Trzeci - “dlaczego jest tak, jak jest”, jak na razie najtrudniejszy, najmniej komentowany. Głęboki zamysł nad przyczynami kryzysu. Dalej pisze o grzechach przeciwko stworzeniu. Wynikają one z pychy i egoizmu. Ojciec Święty zachęca nas do zmiany stylu życia. W tym wszystkim może pomóc nam rachunek sumienia ułożony przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu  Kolejny raz przewija się ten wątek, że niektóre „ruchy ekologiczne” broniąc integralności środowiska, nie stosują tych samych zasad do życia ludzkiego. Ekologowie zapominający o człowieku podcinają sens i wartość swojej działalności. Jeśli nie uznaje się znaczenia człowieka ubogiego, ludzkiego embrionu, osoby niepełnosprawnej – by podać tylko kilka przykładów – trudno będzie usłyszeć wołanie samej przyrody. Wszystko jest ze sobą połączone.
          Papież jako zastępca Chrystusa na ziemi, jako głowa Kościoła, swoją Encyklikę kieruje nie tylko do katolików i wierzących, ale do wszystkich ludzi dobrej woli, bo „wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami”. Bo „dziś zarówno wierzący, jak i niewierzący są zgodni, że ziemia jest zasadniczo wspólnym dziedzictwem”. Dostrzega obsesję na tle odmawiania osobie ludzkiej wszelkiej wyższości, prowadzona jest walka o inne gatunki, ale nie podejmujemy takiej samej walki, by bronić równej godności istot ludzkich. „Kto ważniejszy – przyroda, czy człowiek? To złe pytanie, ponieważ zakłada dominację. Czyli wymusza rywalizację i wojnę. Na tym stracą wszyscy. Bóg napisał wspaniałą księgę, której literami są liczne stworzenia obecne we wszechświecie”. Papież tłumaczy wyjątkowość człowieka, "jakościową nowość" wśród stworzeń. i zauważa, że „tajemnicy świata zwierząt nie da się zrozumieć odrzucając człowieka. Tajemnicy człowieka nie da się zrozumieć odrzucając Boga”. Encyklika otwiera się na dialog ze wszystkimi, aby wspólnie poszukiwać dróg wyzwolenia, chce od początku ukazać, w jaki sposób przekonania wiary dają chrześcijanom, a po części także innym ludziom wierzącym, wspaniałe motywacje, by zatroszczyć się o przyrodę i najsłabszych „braci i siostry". Harmonia między Stwórcą, ludzkością i całym stworzeniem została zniszczona, ponieważ człowiek usiłował zająć miejsce Boga, odmawiając uznania siebie za ograniczone stworzenie. Prawdziwa ochrona przyrody musi włączyć sprawiedliwość w dyskusje o środowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych. Troska o środowisko naturalne jest tak naprawdę troską o człowieka. Skutki zniszczenia w pierwszej kolejności uderzają w najuboższych.
          Encyklika „Laudato si” zawiera uniwersalną troskę o planetę - to nowa jakość w Kościele. Do tej pory żaden papież nie poświęcił tyle uwagi ochronie przyrody i środowiska przyrodniczego samej w sobie. Warto więc pochylić się nad nią nie tylko 4 października,  dniu wspomnienia Św. Franciszka z Asyżu – patrona ochrony przyrody, lecz wracać do niej jak najczęściej, bo dotyczy ona naszego codziennego życia.  Jak ta wiedza jest nam potrzebna  w naszym społeczeństwie, w większości katolickim i chrześcijańskim, może świadczyć najbliższe otoczenie miejsca naszego zamieszkania. Zaśmiecone lasy i potoki, pola i nieużytki, nadmiernie zanieczyszczone powietrze nie tylko w aglomeracjach przemysłowych i miejskich, ścieki zatruwające nasze rzeki i jeziora.

 Tadeusz Stanowski

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w XXIX Konkursie "Mój Las 2015/2016"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa Zarząd Główny
 
Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXIX EDYCJĘ - 2015 / 2016
KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem
MÓJ LAS
 
I. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy
1. Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących tematów następuje w dniu 2 czerwca 2015 r.
2. Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i
młodzieżowej oraz SITLiD.
3. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
 I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z
zastrzeżeniem pkt. 4./.
 II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny
SITLiD
4. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP.
W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie,  w terminie do 30 listopada 2015 roku.
5. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i
SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
 5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy
tworzy właściwy Oddział SITLiD.
 5.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd
Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
6. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy
konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.
7. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w
miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
8. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są
przez Zarząd Okręgowy LOP  lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2016 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
9. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli
organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2016 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
10. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach
wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
11. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody
konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
12. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody
rzeczowe w ramach posiadanych środków.
13. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
14. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2016
roku.
15. Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.
 
II. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie A3. Wymagane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10
stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami
itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo
i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 0,5 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora wraz
z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym
regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w
konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac
innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.
 
III. Tematyka konkursu
Tematy konkursu ustalone w XXVIII edycji 2014/2015 dla każdej kategorii wiekowej: 
 
1. kategoria I   - Pietra lasu i ich mieszkańcy
2. kategoria II  - Grzyby polskich lasów
3. kategoria III - Las miejscem pracy, wypoczynku i ostoja dzikiej przyrody
4. kategoria IV - Las -- moja naturalna siłownia
Tematy XXIX edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.
 
IV. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie "Mój Las" mającym na celu:
- poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej
- promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów
- podejmowanie działań na rzecz ochrony  środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - ogólnokształcących i zawodowych.
 
Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I - młodzież szkół podstawowych klas I - III
Kategoria II - młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III - młodzież gimnazjów
Kategoria IV - młodzież ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i
zawodowych.  
V. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub
wyróżnieni w poprzedniej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej, kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno
nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i
akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie "Mój Las" oraz opiekunowie prac
biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu "Mój Las".


PRZYRODNICZE WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ LOP 25 SIERPNIA 2015 R.

PRZYRODNICZE  WARSZTATY 
DLA  OPIEKUNÓW  SZKOLNYCH  KÓŁ  LOP
25 SIEPNIA 2015 R.

Warsztaty odbyły się na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego Nadleśnictwa Limanowa. 
Warsztaty rozpoczęły się w siedzibie dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego wykładem na temat  walorów przyrodniczych GPN oraz działalności edukacyjnej pracowników Parku. Po przerwie „kawowej” udaliśmy się do rezerwatów w dolinie potoku Kamienica Przejazd do doliny Kamienicy.  Na polanie przy obiekcie „Papieżówka” (domek w którym nocował arcybiskup Karol Wojtyła w czasie swoich wypraw turystycznych w 1978 r.) zapoznaliśmy się z  praktycznymi działaniami ochronnymi realizowanymi zgodnie z Planem Ochrony Parku  w ramach t.zw. Ochrony czynnej. 
Następnie zapoznaliśmy się ze ścieżką edukacyjną „Dolina Kamienicy”. Wędrówka rozpoczęła się przy odkrywce geologicznej ukazującej fliszową budowę Gorców. Nieco dalej  zobaczyliśmy fragmenty dolnoreglowego boru jodłowo-bukowego oraz charakterystyczne ziołorośla porastające brzegi potoku. Wzdłuż cieku, w małych zbiornikach wody stojącej żyją i rozmnażają się liczne płazy (żaba trawna, kumak górski, traszka górska i karpacka). Nad wodną roślinnością polują ważki. W dalszej drodze można zobaczyć fragmenty drzewostanów zniszczonych przez górskie wiatry. Otoczenie ścieżki obfituje w osuwiskowe formy rzeźby terenu. Na polanie Trusiówka znajdują się ślady wiecznych hut szkła, które funkcjonowała w XIX w. Na polanie jest również dobrze wyposażone i utrzymana miejsce biwakowania i wypoczynku turystów.
Do punktu  dydaktycznego  „Pole Biwakowe Wiatrówki" w Nadleśnictwie Limanowa, dojechaliśmy autokarem. Jest ono położone w dolinie potoku Kamienica, na granicy Beskidu Wyspowego i Gorców.  Stanowi  idealne miejsce na biwak, odpoczynek i ognisko:  dogodny dojazd (szosą z Mszany Dolnej w kierunku Krościenka) oraz wyposażenie obiektu (wiaty, ławy, stoły, miejsca na ognisko, tablice dydaktyczne oraz parking).   Na tym polu biwakowym uczestnicy warsztatów zapoznali się z charakterystyką przyrodniczo leśną Nadleśnictwa Limanowa, działalnością gospodarczą, Programem Ochrony Przyrody należącym, obok produkcji drewna, do głównych zadań Nadleśnictwa. Bardzo interesująca była również prezentacja obiektów mających ochronę przed powodziami terenów położonych niżej, u podnóża Karpat, przed powodziami. W ramach realizacji przez Lasy Państwowe t.zw. Programu Małej Retencji, również Nadleśnictwo Limanowa zbudowało szereg obiektów na mniejszych i większych potokach górskich i na leśnych drogach. 
Dużym przeżyciem było zwiedzanie jednego z t.zw. „drzewostanów referencyjnych” w uroczysku Białe w Leśnictwie Mogielica (górna  część południowego zbocza Mogielicy, najwyższego szczytu Beskidu Wyspowego 1170 mnpm).  Drzewostany te wydziela się w każdym nadleśnictwie ubiegającym się certyfikat FSC. Mają one na celu zachowanie w naturalnym stanie drzewostanów najbardziej charakterystycznych dla danej krainy przyrodniczo-leśne. Podobnie jak w rezerwatach ścisłych nie wykonuje się nich żadnych zabiegów gospodarczych. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć przepiękną i najbardziej dziką puszczę karpacką z pomnikowymi jodłami, bukami, jaworami, z powalonymi kolosami drzew, które swój żywot zakończyły i stały się początkiem rozwoju nowego życia. Z trudem wspinaliśmy się na przełaj, po górskich bezdrożach, przecinając jary i potoczki. Dzięki gawędom i licznym przystankom udało nam się dotrzeć bardzo wysoko. Schodziliśmy już w  padającym deszczu
Uczestnicy warsztatów zostali ugoszczeni przez gospodarzy Nadleśnictwa na Polu Biwakowym Wiatrówki pieczoną na ognisku kiełbasą chlebem, kawą i herbatą. Mogliśmy się wysuszyć przy ognisku i pod wiatami.  Odjeżdżaliśmy z żalem, że opuszczamy piękne i gościnne strony, pełni wdzięczności dla leśników z Gorczańskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Limanowa.
W GPN zajęcia prowadził pan Janusz Tomasiewicz dyrektor GPN i pani Mariola Stefanik kierownik  Zespołu ds. Dydaktyki i Udostępniania Parku. Na terenie Nadleśnictwa Limanowa zajęcia prowadził pan Paweł Twaróg Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania  i  Mieczysław Mikołajczyk leśniczy Leśnictwa Mogielica.
Tadeusz Stanowski

WARSZTATY PRZYRODNICZE  OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ LOP W KRAKOWIE
Gorczański Park Narodowy Nadleśnictwo Limanowa. 25. 08. 2015 r.
 Wykład w siedzibie Dyrekcji Gorczańskiego Parku Gorczańskiego

 Papieżówka w dolinie Kamienicy

 Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kamienicy. Ochrona  głuszca.. GPN

 Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kamienicy. Ochrona  płazów.. GPN

 Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kamienicy. Odkrywki geologiczne w korycie potoku. GPN

 Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kamienicy. Uczestnicy warsztatów na moście w rejonie polany Trusiówka.

 Pole biwakowe „Wiatrówki” w Dolinie Kamienicy. Nadleśnictwo Limanowa.

 Pole biwakowe „Wiatrówki” w Dolinie Kamienicy. Nadleśnictwo Limanowa.

 Stopień wodny na potoku Kamienica z przepławką dla ryb. Nadleśnictwo Limanowa.

 Drzewostan referencyjny w Leśnictwie Mogielica, Nadleśnictwo Limanowa.

 Drzewostan referencyjny w Leśnictwie Mogielica, Nadleśnictwo Limanowa.

Drzewostan referencyjny w Leśnictwie Mogielica, Nadleśnictwo Limanowa.

UWAGA uczestnicy warsztatów dla opiekunów szkolnych kół LOP!

INFORMACJA

UCZESTNICY WARSZTATÓW
dla opiekunów szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody 
we wtorek 25 sierpnia 2015 r.
spotykają się na parkingu przy Rondzie Matecznego 
wyjazd o godz. 7:30 do Poręby Wielkiej

Użytki ekologiczne w okolicach Krakowa - LAS KRZYSZKOWICKI

Użytki ekologiczne w okolicach Krakowa

LAS KRZYSZKOWICKI

Na prawym brzegu potoku Malinówka, w gminie Wieliczka we wsi Krzyszkowice, wznosi się wzgórze Na Możdżyniach. Wschodnie, północne i częściowo zachodnie  zbocza oraz grzbiet wzgórza pokrywa przepiękny las, należący do Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Myślenice. W 1998 r. las ten został uznany przez Wojewodę  za użytek ekologiczny pod nazwą: „Las Krzyszkowicki”, jako jeden z pierwszych w ówczesnym Województwie Krakowskim. Zarówno piękny krajobraz wnętrza lasu jak  i unikatowe zespoły roślinne oraz występujące gatunki roślin i zwierząt uzasadniają w pełni decyzję Wojewody. Jej podjęcie ułatwił fakt, że grunty, na których znajduje się chroniony obszar są własnością Skarbu Państwa i że władają nimi Lasy Państwowe. Użytek ekologiczny utworzono w celu zachowania wielogatunkowego lasu grądowego i łęgowego z bogatymi zespołami roślin i zwierząt chronionych oraz reliktowym stanowiskiem roślin górskich. Ostatnio na terenie tego użytku ekologicznego gniazduje para myszołowów, nad potokiem Malinówka zamieszkały bobry, a na szczycie wzgórza Na Możdżyniach borsuki.
Typologia leśna zalicza lasy użytku ekologicznego do typu siedliskowego: Las wyżynny, miejscami Las świeży i  Ols. Natomiast gleby zalicza do gleb płowych, opadowoglejowych, na utworach kamienistych, ilasto-gliniastych. Natomiast według kryteriów fitosocjologicznych największą powierzchnię zajmuje zespół grądu typowego  - Tilio Carpinetum typicum. Poza tym wyróżnić można  grąd niski – Tilio Carpinetum stachyetosum, grąd zdegradowany – Tilio Carpinetum wariant z Carex brizoides, olszynę bagienną, łęgi olchowo - jesionowo - wiązowe ze związku Alno – Padion, łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia, a oprócz tych naturalntch, drzewostanów  posadzone w części południowej użytku drzewostany iglaste. W runie leśnym najłatwiej można spotkać gatunki typowe (wyróżniające i częste) dla grądu. Występują rośliny charakterystyczne, m. in.: gajowiec żółty, żankiel zwyczajny, kopytnik, zawilec biały, szczyr trwały, przytulia, głowienka, gwiazdnica wielkokwiatowa, kokoryczka wielokwiatowa, konwalia majowa, konwalijka dwulistna.  W olszynie licznie występuje rzadki gatunek skrzypu – skrzyp olbrzymi (okło 130 cm wysokości) w zmieszaniu z dzięglem leśnym, ostrożeniem warzywnym i pokrzywą. 
W skład Użytku wchodzi kilka wydzieleń leśnych (drzewostanów) w oddziale 24, które łącznie zajmują powierzchnie 33,95 ha. Wydzielenia  24a i 24b, to ponad stuletni starodrzew brzozowo - dębowy z domieszką, graba, lipy drobnolistnej. Wydzielenie 24c zajmuje około sześćdziesięcioletni  drzewostan brzozowy  z domieszką dębu. Wydzielenie 24d, to ponad siedemdziesięcioletnia  brzezina z domieszką  osiki  i  graba. Duże wrażenie robi   wydzielenie 24f. Jest to  piękna, zwarta  i  gonna  modrzewina, która w wieku ponad 50 lat  osiągnęła wysokość do 30 m. Drzewostan cenny ze względu na to, że modrzew utrzymuje się w naszych lasach tylko dzięki systematycznemu sadzeniu go w ramach odnawiania lesu. Samosiewy, i to nieliczne, spotyka się tylko w rezerwatach modrzewiowych.   
Północną i zachodnią granicę użytku stanowi potok Malinówka, dopływ Serafy. Na odcinku zachodnim Malinówka płynie głęboką doliną, oddzielającą Wzgórze Kosocickie, również pokryte lasem. Natomiast na odcinku północnym Malinówka płynie betonowym, uregulowanym korytem i oddziela Las Krzyszkowicki od autostradowego obejścia Krakowa. Ruchliwa arteria komunikacyjna  z jednej strony wpłynęła ujemnie na środowisko przyrodnicze chronionego obszaru (m. in. nieustanny hałas o dużym nasileniu, spaliny samochodowe, odwodnienie, przerwanie dróg wędrówek zwierzyny i. t.p.), a z drugiej strony spowoduje znaczne ograniczenie dotychczasowego pieszego ruchu turystycznego i rekreacyjnego od strony Krakowa. Pojawiły się natomiast liczne ślady uprawiania sportowej jazdy terenowej  w lesie na rowerach górskich. Stanowi to zagrożenie dla wartości przyrodniczych tego obszaru. 
Opiekę nad Użytkiem sprawuje Leśnictwo "Konary". Dojechać do Użytku Ekologicznegomożna od strony Wieliczki ulicą Modrzewiową, która przechodzi wewnątrz lasu w leśny dukt. Od strony Krakowa można tam tylko dojść lub dojechać od strony  ulicy Kosocickiej wykorzystujęc scieżkę pod autostradą wzdłuż potoku Malinówka lub ul. J Hallera i ul. Blacharską..
Tadeusz Stanowski
Modrzewina, w wieku ponad 50 lat Oddziałał 24f.
Ponad stuletni starodrzew brzozowo - dębowy z domieszką, graba, lipy drobnolistnej. Oddział 24b. 
Ponad stuletni starodrzew brzozowo - dębowy z domieszką, graba, lipy drobnolistnej.  Oddział 24b.
Ponad siedemdziesięcioletnia  brzezina z domieszką  osiki  i  graba. Oddział 24c.
Nora borsuka. Oddział 24b.
Bobrowisko powyżej tamy na potoku Malinówka.
Tama bobrów na potoku Malinówka.
Bobrowisko - „stołówka”

V Edycja Konkursu Ekologicznego w roku szkolnym 2014/2015 zakończona!

V Edycja  Konkursu Ekologicznego w roku szkolnym 2014/2015 zakończona!
To już piąty rok z rzędu, kiedy dzięki Szkole Podstawowej nr 62 w Krakowie mogą się spotkać najlepsi młodzi ekolodzy wraz z opiekunami. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie i Rzeszowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Ligi Ochrony Przyrody, Rady Dzielnicy VIII Dębniki, Babiogórskiego PN, Pienińskiego PN, Gorczańskiego PN i Magurskiego PN, a  patronem medialnym jest Gazeta Kropka i Przyroda Polska. 19 czerwca 2015 r. o godzinie 1030 odbyła się gala rozdania nagród V Edycji Konkursu Ekologicznego, którego organizatorem jest właśnie szkoła z krakowskiej VIII Dzielnicy. 
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finałowego. Etap szkolny odbył się 14 stycznia 2015 r., wzięło w nim udział 2148 uczniów z 163 szkół podstawowych z całej Polski. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 74 uczniów z 40 szkół, którzy  walczyli o tytuł laureatów konkursu w dniu 24 kwietnia 2015 r. Spośród finalistów tytuł laureata otrzymało 25 uczniów i wyróżniono trzy osoby: 

Tytuł
Imię
Nazwa szkoły
Laureat I miejsca
Barbara Gurba
SP Nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
Laureat II miejsca
Bartosz Lasota
SP nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej
Laureat III miejsca
Rafał Miziołek
SP nr 40 im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie
Laureat  IV miejsca, nagroda specjalna
Gabriela Herdan
Publiczna SP nr 2 im. K. Brodzińskiego w Bochni
Laureat  V miejsca
Jovan Radicević
SP nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
Laureat  VI miejsca
Iga Flis
SP nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej
Laureat  VI miejsca
Karolina Kwarcińska
SP im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej
Laureat  VII miejsca
Piotr Góra
SP nr 43 im. KEN w Krakowie
Laureat  VII miejsca
Patryk Horain
SP nr 43 im. KEN w Krakowie
Laureat  VII miejsca
Michał Lelek
SP nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie
Laureat  VIII miejsca
Weronika Cyran
ZSP nr 7 SP  nr 66  im. E. Dembowskiego w Krakowie
Laureat  VIII miejsca
Jakub Fergin
SP im. F. Chopina w Brochowie
Laureat  VIII miejsca
Jan Kałucki
SP nr 156 im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie
Laureat  VIII miejsca
Aleksandra Wajs
SP nr 95 im. Władysława Broniewskiego w Krakowie
Laureat  IX miejsca
Łukasz Maczek
SP nr 109  im. K. Makuszyńskiego w Krakowie
Laureat IX miejsca
Maciej Tatys
SP Nr 9 w Legnicy
Laureat  IX miejsca
Nina Wachniew
SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie
Laureat  IX miejsca
Igor Witkowski
SP nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie
Laureat  X miejsca
Paulina Bieńko
SP nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Krakowie
Laureat X miejsca
Michał Czarnecki
SP nr 156 im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie
Laureat  X miejsca
Dawid Herdan
Publiczna SP nr 2 im. K. Brodzińskiego w Bochni
Laureat X miejsca
Aleksandra Konopka
SP nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie
Laureat X miejsca
Damian Maślanka
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju
Laureat X miejsca
Mikołaj Osiak
SP im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
Laureat  X miejsca
Adrianna Siwek
SP nr 95 im. Władysława Broniewskiego w Krakowie
wyróżnienie
Martyna Grzegorek
SP nr 95 im. Władysława Broniewskiego w Krakowie
wyróżnienie
Karolina Stąpor
SP nr 2 w Kolbuszowej im. K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej
wyróżnienie
Krzysztof Szarzec
SP im. Jana Pawła II w Przeciszowie-Podlesiu
Gala Rozdania nagród po raz pierwszy odbyła się poza budynkiem szkoły, w sali dydaktycznej III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdującego się w niedalekim sąsiedztwie szkoły. Swoją obecnością na gali rozdania nagród zaszczycili nas m.in. pani Mirosława Malmon - Starszy Wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie, pani Halina Krawczak- Przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Dzielnicy VIII Dębniki, pan Alfred Król i pan Tadeusz Stanowski - prezes i wiceprezes Zarządu LOP Okręgu Krakowskiego, przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie- Barbara Michalska, pan Maciej Mażul- pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego, dr inż. Andrzej Pikulski - Kierownik Działu Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan Wojciech Wimmer -  Specjalista do spraw edukacji Nadleśnictwa Niepołomice oraz  laureaci konkursu i ich nauczyciele. Podczas gali zostały wygłoszone dwie prezentacje: o przyrodzie najbliższej okolicy przez Bartosza Synowca, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego SP nr 62 w Krakowie- organizatora konkursu, oraz prezentacja o działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie- Pani Barbary Michalskiej.

Małgorzata Łopata, opiekunka Koła LOP w Szkole Podstawowej w Mogilanach


Bartosz Synowiec prowadzi prezentację o walorach przyrodniczych Pychowic

Konkurs nabrał rozmachu i jest niewątpliwym sukcesem szkoły i Dzielnicy VIII w kształtowaniu świadomej postawy przyjaciela naszej planety. To ważne, by uświadamiać dzieciom zagrożenia płynące z degradacji środowiska. Taka inicjatywa pomysłodawczyni konkursu - nauczycielki przyrody Pani Patrycji Stawarczyk daje okazję nie tylko do promocji szkoły i Pychowic, ale także jest świetną okazją do zwrócenia uwagi na ekologię. Już czekamy na następną edycję Konkursu Ekologicznego. Do zobaczenia na kolejnej gali!

Aneta Giemzik