IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY dla szkół podstawowych, klasy IV-VIII

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY dla szkół podstawowych, klasy IV-VIII

Zasady i przebieg Konkursu Ekologicznego
CELE KONKURSU:
1) Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów.
2) Zaspakajanie potrzeb uczniów w nabywaniu i pogłębianiu wiedzy przyrodniczej.
3) Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych.
4) Wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej, samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, rozwijanie wrażliwości ekologicznej.
5) Zrozumienie współzależności człowieka i środowiska.
6) Wzbogacenie działań szkoły w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
7) Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
8) Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
9) Promowanie środowiska lokalnego.

USTALENIA OGÓLNE:
1) Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
2) W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.
3) Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do organizatora konkursu, Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie poprzez zakładkę formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://sp62krk.edupage.org/
4) Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.
5) Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły https://sp62krk.edupage.org/

ORGANIZATOR I AUTOR KONKURSU:
- Organizator – Szkoła Podstawowa nr 62 w Krakowie
- Koordynatorzy i autorzy IX edycji:
   - Patrycja Stawarczyk - nauczyciel przyrody, biologii, chemii
   - Anna Bekas - nauczyciel przyrody, fizyki, chemii
   - Aneta Giemzik - nauczyciel przyrody, geografii, biologii

NA UCZESTNIKÓW KONKURSU CZEKAJĄ
ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

SPONSORZY:
- Grupa Wydawnicza: VEMAG- NGV
- Wydawnictwo: Fenix
- Wydawnictwo: Multico
- Lasy Państwowe
- Parki Narodowe
- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 62 w Krakowie

PATRONI:
- Honorowy Patronat Małopolskiego Kuratora Oświaty
- Honorowy Patronat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
- Honorowy Patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty
- Honorowy Patronat Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Honorowy Patronat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
- Honorowy Patronat Ligi Ochrony Przyrody
- Honorowy Patronat Nadleśnictwa Niepołomice
- Honorowy Patronat Nadleśnictwa Myślenice
- Honorowy Patronat Ojcowskiego Parku Narodowego
- Honorowy Patronat Pienińskiego Parku Narodowego
- Honorowy Patronat Magurskiego Parku Narodowego
- Honorowy Patronat Gorczańskiego Parku Narodowego
- Honorowy Patronat Rady Dzielnicy VIII
- Patron medialny – Hejnał Oświatowy, Gazeta Kropka, Kurier Podwawelski

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
należy kierować do dnia 7 stycznia 2019 r., w wybrany sposób:
- Wypełnić kartę zgłoszeniową na stronie internetowej organizatora konkursu, w zakładce rejestracja do konkursu https://sp62krk.edupage.org/
- lub przez stronę:

UCZESTNICTWO:
1) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII
2) Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, bieżących komunikatów oraz instrukcji, które są integralną częścią arkuszy konkursowych.

FORMY KONKURSU:
Turniej wiedzy ekologicznej:
- Etap szkolny – w każdej zgłoszonej szkole
- Etap finałowy – u organizatora konkursu

PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs jest dwuetapowy.
2. Konkurs obejmuje i poszerza treści obowiązujących podstaw programowych przedmiotów: przyroda kl. IV-VI, biologia i geografia kl. V-VIII, fizyka i chemia kl. VII-VIII
3. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie pisemnej i wyłącznie w terminach określonych w harmonogramie.
4. W przypadku pokrywania się terminów konkursu z innymi konkursami, turniejami lub olimpiadami, do ucznia i jego rodziców należy decyzja o tym, do którego z nich uczeń przystąpi.
5. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczniów oraz stanowiącej pomoc dla nauczycieli zawiera niniejsza oferta konkursowa.
6. Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze zgłoszonej szkoły.
7. Dyrektor zgłoszonej szkoły powołuje szkolną komisję konkursową, w jej skład wchodzi dwóch nauczycieli, z których jeden jest nauczycielem przedmiotu przyrodniczego.
8. Dyrektor zgłoszonej szkoły uzyskuje pisemną zgodę rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów, po wcześniejszym zapoznaniu się przez jednego z rodziców z klauzulą informacyjną RODO (wzór oświadczenia i klauzuli informacyjnej RODO znajduje się w załączniku regulaminu). Oświadczenia przechowywane są w szkolnej dokumentacji dotyczącej konkursu.
9. Zadania do etapu szkolnego konkursu przygotowuje organizator konkursu.
10. Organizator konkursu zobowiązany jest zamieścić na stronie internetowej szkoły arkusze z zadaniami do etapu szkolnego konkursu w dniu przeprowadzenia konkursu.
11. Dyrektor zgłoszonej szkoły zobowiązany jest pobrać ze strony internetowej Organizatora konkursu arkusze z zadaniami do etapu szkolnego, posługując się w tym celu specjalnym kodem, który zostanie przekazany szkołom drogą elektroniczną dzień przed etapem szkolnym konkursu.
12. Dyrektor zgłoszonej szkoły w dniu etapu szkolnego przygotowuje odpowiednią liczbę egzemplarzy arkuszy zadań dla uczestników konkursu.
13. Dyrektor zgłoszonej szkoły przekazuje do organizatora konkursu prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów oraz protokół elektroniczny z przebiegu eliminacji szkolnych, zgodnie z wzorem protokołu znajdującym się w załączniku regulaminu, w terminie określonym w harmonogramie przebiegu konkursu.
14. Pozostałe prace uczniów dyrektor zgłoszonej szkoły zabezpiecza i przechowuje do dnia zakończenia roku szkolnego 2018/2019.
15. Na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły zgłoszonej do konkursu.
16. W etapie finałowym konkursu może wziąć udział, co najwyżej 90 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym, jednak nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania.
17. Etap finałowy odbywa się u organizatora konkursu, a prace oceniane są przez komisję konkursową – powołanych nauczycieli (członków komisji) zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematami oceniania.
18. Arkusze zadań do wszystkich etapów konkursu będą dostępne do 2 dni po terminie przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu https://sp62krk.edupage.org/
19. Klucz odpowiedzi do wszystkich etapów konkursu będzie dostępne do 2 dni po terminie przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu https://sp62krk.edupage.org/
20. Wyniki wszystkich etapów konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora konkursu https://sp62krk.edupage.org/ zgodnie z harmonogramem.
21. Konkurs zostanie podsumowany na gali rozdania nagród w czerwcu 2018 roku.
22. Nieodebrane nagrody w terminie do 2 tygodni od gali rozdania nagród, przechodzą na własność organizatora konkursu.

NA UCZESTNIKÓW KONKURSU CZEKAJĄ
ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

1. Dyplom finalisty uzyskuje każdy z uczestników etapu finałowego konkursu niezależnie od uzyskanego wyniku.
2. Dyplom laureata uzyskują najlepsi finaliści, lecz liczba laureatów nie może przekroczyć 20% liczby uczestników etapu finałowego.

Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
Laureat I miejsca: nagroda główna,
Laureat II i III miejsca: nagrody książkowe.

DODATKOWE PUNKTY podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

są przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.1)

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.


ZAGADNIENIA DO KONKURSU
obowiązujące podstawy programowe do nauczania przedmiotów: przyroda kl. IV-VI, biologia i geografia kl. V-VIII, fizyka i chemia kl. VII-VIII
- formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie
- ekologia, czyli wzajemne zależności organizmów i ich środowisk
- mój organizm, jego potrzeby i rozwój
- las jako środowisko życia
- gospodarka leśna
- polskie lasy, zagrożenia dla lasów
- znaczenie roślin dla ludzi, zwierząt, środowiska
- zwierzęta chronione, wymarłe
- gatunki roślin, zwierząt i grzybów chronionych w Polsce
- charakterystyka polskich parków narodowych
- wykorzystanie przyrody przez człowieka,
- życie organizmów lądowych
- źródła zanieczyszczeń środowiska
- zależności między organizmami
- globalne skutki zanieczyszczenia środowiska: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze
- życie organizmów wodnych
- sposoby oszczędzania zasobów naturalnych
- źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej
- procesy glebotwórcze
- przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza
- rolnictwo ekologiczne
- elementy przyrody ożywionej i nieożywionej
- naturalne wskaźniki zanieczyszczenia środowiska
- Ziemia – dom dla wszystkich organizmów

LITERATURA:
1. Etap szkolny:
- Materiał realizowany w danej Szkole Podstawowej oparty na podstawie programowej nauczania przyrody, biologii, geografii, chemii oraz fizyki (podręczniki szkolne, atlasy, zeszyty ćwiczeń, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego).
- Strona internetowa Lasów Państwowych (http://www.lasy.gov.pl/)
- Strony internetowe Parków Narodowych
- Zagrożona planeta, Jane Walker, Wydawnictwo SAMP Edukacja i Informacja, 2004
2. Etap finałowy:
- Materiał realizowany w danej Szkole Podstawowej oparty na podstawie programowej nauczania przyrody, biologii, geografii, chemii oraz fizyki (podręczniki szkolne, atlasy, zeszyty ćwiczeń, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego).
- Strona internetowa Lasów Państwowych (http://www.lasy.gov.pl)
- Strony internetowe Parków Narodowych
- Zagrożona planeta, Jane Walker, Wydawnictwo SAMP Edukacja i Informacja, 2004
- Materiały do projektu Uniwersytetu Dzieci: Klimatyczna klasa 4-8

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian w treści niniejszej oferty konkursowej
do dnia 30.11.2018 r.Szkolenie dla Opiekunów Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie, zorganizował szkolenie dla Opiekunów Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody. Spotkanie miało miejsce 15 września 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Pracownicy Parku Pani Grażyna Trybała i Tomasz Urbaniec, przedstawili informacje o walorach przyrodniczych Parku oraz występujących zagrożeniach powodowanych przez czynniki biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne, zaprezentowali również ciekawe projekty edukacyjne przygotowywane i realizowane przez Babiogórski Park Narodowy, dla uczniów i nauczycieli szkól podstawowych i średnich Małopolski. Materiały szkoleniowe przekazano uczestnikom szkolenia.
Uczestnicy szkolenia na Sokolicy podziwiali widoki na Babią Górę i Małą Babią Górę.
Na zakończenie odbyła się część terenowa z wyprawą z Przełęczy Krowiarki na masyw Babiej Góry podczas której uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznania modelowego układu pięter roślinnych od piętra pogórza poprzez regiel dolny, regiel górny, piętro kosodrzewiny i piętro alpejskie.

XXXIII Olimpiada zakończona


XXXIII Olimpiada zakończona

Zawodnik Małopolski wśród laureatów finału centralnego

            Ponad setka młodych przyrodników z całej Polski spotkała się w dniach 8-10 czerwca 2018 r. w Lidzbarku w Województwie Warmińsko - Mazurskim, aby zmierzyć się w finale centralnym  XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wzięła w nim udział również nasza  siedmioosobowa reprezentacja z Małopolski. Stanowili ją uczniowie z I LO z Olkusza, V LO w Krakowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, III LO i IV LO w Tarnowie oraz z Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego w Nowym Sączu.            Sobotę, po zakończeniu testu pisemnego OWE przyszedł czas na atrakcje przygotowane przez organizatorów, a wśród nich wycieczka do centrum edukacji leśnej, warsztaty w parkach krajobrazowych, wspólne sadzenie lasu oraz rozgrywki sportowe i zajęcia integracyjne na wolnym powietrzu. Atrakcją były również jazdy testowe samochodami hybrydowymi Toyoty. W zorganizowanym plastycznym konkursie o tematyce przyrodniczej I miejsce zajął Krzysztof Bratek z V LO w Krakowie i otrzymał nagrody rzeczowe od Toyoty.

            Niedziela, ostatni dzień olimpiady, od samego rana był trochę nerwowy - po długich oczekiwaniach miały zostać ujawnione wyniki i lista osób zakwalifikowanych do finału ustnego. Wśród nich znalazł się również reprezentant z naszego województwa - Bartłomiej Labut z Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach uzyskując tym samym tytuł laureata. Opiekunem merytorycznym laureata  jest pani mgr Małgorzata Winiarska – nauczyciel biologii w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach.  Wszyscy laureaci otrzymali niezwykłe nagrody od sponsorów (m.in. Toyota Motor Poland, Miasto Lidzbark, Powiat Działdowski, Centralna Komisja Egzaminacyjna) wśród których jest również  atrakcyjna wycieczka na Sardynię i indeks na ponad 60 uczelni w Polsce.
            Czas spędzony w Lidzbarku był ciekawym i rozwijającym doświadczeniem, które pozostawiło wiele miłych wspomnień.


Małgorzata Winiarska
Opiekun Drużyny Województwa Małopolskiego

Uroczyste zakończenie etapu okręgowego ogólnopolskiego konkursu Mój Las edycja XXXI 2017/2018


Uroczyste zakończenie etapu okręgowego ogólnopolskiego konkursu Mój Las edycja XXXI 2017/2018.

          Zgodnie z wieloletnią tradycją Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zaprosiła laureatów i opiekunów prac konkursowych na uroczyste zakończenie Konkursu i wręczenie nagród we wtorek 8 maja 2018 r., w sali konferencyjnej RDLP w Krakowie. Konkurs organizowany przez Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w  Krakowie przy współudziale Oddziału terenowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krakowie rozpowszechnia wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzę przyrodniczo - leśną, promuje jednocześnie walory przyrodnicze i turystyczne polskich lasów. Na finałową uroczystość przybyli uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami oraz przedstawiciele organizatorów konkursu. Dyplomy i nagrody wręczali  Tadeusz Dragon - Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Alfred Król - Prezes Zarządu Okręgowego LOP w Krakowie oraz Jolanta Żuchowska - Sekretarz Oddziału SITLiD w Krakowie. Nagrody ufundował Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody, SITLiD oraz RDLP w Krakowie.

          Po odebraniu nagród i dyplomów laureaci, opiekunowie i goście, na zaproszenie nadleśniczego pana Jana Kaczmarskiego. pojechali na wycieczkę do lasów Nadleśnictwa Miechów.  Opiekunem grupy była Joanna Janik, specjalista Służby Leśnej ds. edukacji RDLP w Krakowie. W uroczysku Michałowice w Leśnictwie Goszcza czekali na uczestników pan Mariusz Spera – leśniczy i pan  Łukasz Zawadzki – podleśniczy. Po krótkim instruktażu dzieci, opiekunowie i rodzice przystąpili do sadzenia młodych buków wyhodowanych  w kontenerach na specjalnym substracie glebowym. Sadzenie było proste, bo sadzonkę wkładało się w otwory wykonane specjalnym kosturem w glebie przygotowanej specjalnym pługiem leśnym. Po skończonej pracy autokar zawiózł uczestników do ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Zostań pomocnikiem leśnika”. Tam uczestników przywitał gospodarz Nadleśnictwa  pan Jan Kaczmarski. Prawie cały czas towarzyszył nam deszcz, ale uczestnicy cieszyli się, że założona przez nich uprawa leśna została podlana i sadzonki na pewno się przyjmą. Deszcz nie ostudził zapału do wykonywania zadań, poznawania lasu i pracy leśnika.

          Projekt „Zostań pomocnikiem leśnika” ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą pracą leśnika, pomoc w zrozumieniu zagadnień związanych z gospodarką leśną oraz przybliżenie tajemnic lasu. Leśnicy zapraszają rodziny i młodzież szkolną z opiekunami na wędrówkę po lesie z zeszytem edukacyjnym. Rozwiązanie kolejnych zadań może umożliwić zdobycie  odznaki „Pomocnik Leśnika”.

          Dzięki znakomitemu i profesjonalnemu prowadzeniu zajęć w trzech grupach przez  pana Mateusza Albrychta - Specjalisty Służby Leśnej do spraw zagospodarowania lasu, pani Pauliny Mazur - Instruktora technicznego i pani Joanny Janik opiekunki całej imprezy z RDLP w Krakowie uczestnicy, nie zważając na deszcz doszli do punktu końcowego. Tam na pięknej leśnej polanie leśnej  w Goszczy na uczestników czekało piękne słońce i przygotowane przez pracowników Nadleśnictwa Miechów ognisko, kiełbaski, napoje i pieczywo. Żal było odjeżdżać z tego uroczego zakątka leśnego.
          Z radością informujemy, że na eliminacjach centralnych Konkursu Mój Las w kategorii I, w temacie  „Mój ulubiony mieszkaniec lasu”  Maksymilian Trepka, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu, zdobył pierwsze miejsce w Polsce. Opiekunką ucznia jest pani Joanna Kocjan. Gratulujemy Maksymilianowi i pani Joannie.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Okręgu LOP

Zarząd Okręgu LOP zaprasza Koleżanki i Kolegów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy który odbędzie się w sobotę 9 czerwca 2018 roku w Świetlicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Al. Słowackiego 17a.
Zaproszenie w wersji PDF.

Uroczyste zakończenie Konkursu „Mój Las” 2017/2018

Dyrekcje Szkół, Opiekunowie i Laureaci XXXI Konkursu „Mój Las" 2017/2018 w Okręgu Krakowskim LOP!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie uprzejmie zaprasza na uroczyste zakończenie Konkursu „Mój Las”, które odbędzie się w dniu 08.05.2018 r., godz.: 09:00 w siedzibie RDLP w Krakowie.
Po uroczystości wręczenia nagród planowany jest przejazd autokarem do Nadleśnictwa Miechów i realizacja programu terenowego związanego m.in. z „sadzeniem lasu”, który zakończony będzie wspólnym ogniskiem.
Dla potrzeb organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału - z podaniem ilości uczestników i telefonu kontaktowego (komórkowego) opiekuna, w terminie do 25.04.2018 r. na adres e-mail: ochrona(na)krakow.lasy.gov.pl
W razie pytań, proszę o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z Panią Joanną Janik: tel. 12-6305244, e-mail: joanna.janik(na)krakow.lasy.gov.pl

Finał Okręgowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Finał Okręgowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Finał odbędzie się w sobotę 14.04.2018 r. w sali nr 130 na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie al. 29 Listopada 54. Rozpoczęcie o godz. 10:00. Wpuszczanie na salę o godz. 9:30. Zawodnicy muszą potwierdzić swoją tożsamość. Należy przedtem sprawdzić czy reprezentant szkoły znajduje się na liście zawodników zakwalifikowanych do finału na stronie internetowej Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie: http://krakow.lop.org.pl/2018/03/xxxiii-olimpiada-wiedzy-ekologicznej.html

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu - Województwo Małopolskie


XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Województwo Małopolskie
Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu


Lp Nazwisko i imię Adres szkoły Rodzaj szkoły
1 Synowiec Kinga Bochnia 32-700, ul. Krakowska 20 Zespół Szkół Nr3 im.ks. Prof.. J. Tischnera
2 Małek Aleksander Brzesko 32-800, ul. gen. L. Okulickiego 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
3 Szymacha Weronika Brzesko 32-800, ul. gen. L. Okulickiego 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
4 Duda Patryk Brzesko 32-800, ul. gen. L. Okulickiego 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
5 Pawlik Klaudia Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 I LO
6 Hajdyła Filip Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 I LO
7 Pamuła Kacper Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 I LO
8 Tomasik Jaromir Gorlice 38-300, ul. M.Kromera 1 I LO
9 Labut Bartłomiej Gorlice 38-300, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 18 Zespół Szkół Nr 1
10 Osikowicz Joanna Gorlice 38-300, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 18 Zespół Szkół Nr 1
11 Obrzut Piotr Grybów 33-330  Rynek 4 LO
  Cebula Karolina Kalwaria Zebrzydowska 34-130,ul. A. Mickiewicza 9 Zespól Szkół i Placówek Oświatowych
12 Gruca Martyna Grybów 33-330  Rynek 4 LO
13 Matuła Ewa Grybów 33-330  Rynek 4 LO
14 Molus Maciej Jordanów 34-240, ul.Kolejowa 9 Zespół Szkół
15 Kultys Katarzyna Jordanów 34-240, ul.Kolejowa 9 Zespół Szkół
16 Kumala Arkadiusz Kalwaria Zebrzydowska 34-130,ul. A. Mickiewicza 9 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
17 Moskała Dominika Kalwaria Zebrzydowska 34-130,ul. A. Mickiewicza 9 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
18 Sordyl Karol Kęty 32-650, ul. Wyspiańskiego 2 PZ nr 11
19 Matusiak Natalia Kęty 32-650, ul. Wyspiańskiego 2 PZ nr 11
20 Drożdż Wiktor Kraków 30-071, ul. Skarbińskiego 5 VII LO
21 Adamski Przemysław Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a XII LO
22 Dubiel Dawid Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a XII LO
23 Wójcik Julia Kraków 31-057, ul. Wąska 7 VI LO
24 Wiertel Weronika Kraków 31-057, ul. Wąska 7 VI LO
25 Fasińska Iga Kraków 31-057, ul. Wąska 7 VI LO
26 Wiśniewska Agnieszka Kraków 31-101, ul. Plac na Groblach 9 I LO
27 Makowski Piotr Kraków 31-101, ul. Plac na Groblach 9 I LO
28 Sitek Jakub Kraków 31-050 , ul. Brzozowa 5 Technikum Kształtowania Środowiska przy ZSZ PGNiG
29 Słomczewski Jakub Kraków 31-050 , ul. Brzozowa 5 Technikum Kształtowania Środowiska przy ZSZ PGNiG
30 Gadocha Piotr  Kraków  31-116  ul.Sobieskiego 9 II Liceum Ogólnokształcące
31 Romańska Katarzyna  Kraków  31-116  ul.Sobieskiego 9 II Liceum Ogólnokształcące
32 Jaroń Aleksandra  Kraków  31-128  ul.Karmelicka 45 VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące
33 Świątkowski Antoni  Kraków  31-128  ul.Karmelicka 45 VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące
34 Suchoń Justyna  Kraków  31-128  ul.Karmelicka 45 Prywatne Gimnazjum Akademickie Nr 6 im. F. Chopina
35 Twardowska Anna  Kraków  31-128  ul.Karmelicka 45 Prywatne Gimnazjum Akademickie Nr 6 im. F. Chopina
36 Czarna Agnieszka  Kraków 31-818 , os. Wysokie 6 III LO im. Jana Kochanowskiego
37 Mądro Julia  Kraków 31-818 , os. Wysokie 6 III LO im. Jana Kochanowskiego
38 Pająk Natalia  Kraków 31-818 , os. Wysokie 6 III LO im. Jana Kochanowskiego
39 Markusiewicz Karolina  Kraków 31-116 , ul. Studencka 12 V LO
40 Bratek Krzysztof  Kraków 31-116 , ul. Studencka 12 V LO
41 Wites Piotr  Kraków 31-116 , ul. Studencka 12 V LO
42 Sikora Anna Kraków 31-948, os. Teatralne 33 XI LO
43 Hardyn Amelia Kraków 31-123, ul. krupnicza 44 Zespół Szkół Chemicznych
44 Krzemińska Małgorzata  Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 I Liceum Ogólnokształcące
45 Mrożek Andrzej  Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 I Liceum Ogólnokształcące
46 Raczek Kamila  Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 I Liceum Ogólnokształcące
47 Rusek Bartosz Liszki 32-060, Piekary 2 IV LO im. Kard. Wyszyńskiego
48 Zdunek Julia Liszki 32-060, Piekary 2 IV LO im. Kard. Wyszyńskiego
49 Mazur Krzysztof Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 Zespół  Szkół Nr 1
50 Starowicz Marek Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących
51 Róg Jadwiga Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
52 Knapik Daniel Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
53 Pazdur Natalia Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 Zespól Szkół Techniczno- Ekonomicznych
54 Ferenc Piotr Nawojowa 33-335, ul. Podkamienne 8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
55 Mołodec Paulina Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 III LO
56 Przybyłko Szymon Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 II LO
57 Filipowicz Maria Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 II LO
58 Polaczek Szymon  Nowy Sącz  33-300 ul. Jagiellońska 84 II LO
59 Jeleński Dominik  Nowy Sącz  33-300 ul. Jagiellońska 84 II LO
60 Talar Michał  Nowy Sącz  33-300 ul. Jagiellońska 84 II LO
61 Śliwa Wiktoria Nowy Sącz 33-300, ul. Piotra Skargi 10 Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów
62 Brdej Piotr Nowy Sącz 33-300, ul. Piotra Skargi 10 Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów
63 Adamczyk Aleksandra Nowy Sącz 33-300, ul. Piotra Skargi 10 Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów
64 Kozik Aleksandra Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 5 Zespół Szkół nr1
65 Zabrzeński Bartosz  Nowy Sącz 33-300 ul. Długosza 5 Zespół Szkół  Nr 1
66 Sztaba Karolina  Nowy Sącz 33-300 ul. Długosza 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im.J.Długosza
67 Plata Sylwia Nowy Sącz 33-300, ul. Limanowskiego 4 Zespół Szkół
68 Marszałek Dominik Nowy Sącz 33-300, ul. Limanowskiego 4 Zespół Szkół
69 Gacek Dominika Nowy Targ 34-400, ul. Ludźmierska 32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr2
70 Gąsior Agata  Olkusz  32-300  ul.Polna 8 I LO
71 Wiśniewski Piotr  Olkusz  32-300  ul.Polna 8 I Liceum Ogólnokształcące
72 Pałka Karolina  Olkusz  32-300  ul.Polna 8 I Liceum Ogólnokształcące
73 Januszek Monika Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 I Liceum Ogólnokształcące
74 Dobrowolska Dominika Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 I Liceum Ogólnokształcące
75 Łydka Wiktoria Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 II LO
76 Ścigaj Paweł  Oświęcim  32-600 ul.St.Konarskiego 24 II LO
77 Mańka Gabriela  Oświęcim  32-600 ul.St.Konarskiego 24 II LO
78 Matejko Florentyna  Oświęcim  32-600 ul.St.Konarskiego 24 Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego
79 Kadłubek Patrycja Rabka-Zdrój 34-700, ul. Jana Pawła II 41 Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego
80 Krygicz Kamila Rabka-Zdrój 34-700, ul. Jana Pawła II 41 Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego
81 Kopeć Agnieszka Rabka Zdrój 34-700, ul. Kosciuszki 9 II LO
82 Myjak-Zasadni Albert Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
83 Zając Franciszek Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
84 Prusak Hubert Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
85 Nowak Sylwia Stary Sącz 33-340, ul. Partyzantów 15 LO
86 Szewczyk Michał Stary Sącz 33-340, ul. Partyzantów 15 LO
87 Kachnic Zuzanna Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 Zespół Szkół
88 Pawłowska Anna Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
89 Koziana Katarzyna Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
90 Sroka Paulina Sułkowice 32-440, ul. Szkolna 34 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych
91 Koziołek Karolina Sułkowice 32-440, ul. Szkolna 34 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych
92 Sośnicz Agata Szczucin 33-230, ul. Witosa 2 Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
93 Zagajek Radosław Szczucin 33-230, ul. Witosa 2 Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
94 Kawula Adrianna Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 I LO
95 Matzner Magdalena Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 I LO
96 Lach Michał Tarnów 33-101, ul. Norwida 22 IV LO
97 Maciuszek Maciej Tarnów 33-101, ul. Norwida 22 IV LO
98 Kantor Karolina Tarnów 33-101, ul. Norwida 22 IV LO
99 Szczepanik Filip Tuchów 33-170, ul. Jana Pawła II 10 LO
100 Bednarczyk Maria Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 LO
101 Kumorek Aleksandra Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 LO
102 Caputa Katarzyna Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 LO
103 Gibas Agnieszka Wadowice 34-100, ul. Wojska Polskiego 13 Zespół Szkół Ogólnokształcacych
104 Wolska Weronika Wieliczka 32-020, ul. J. Piłsudskiego 18 LO
105 Fecica Daniel Wysowa-Zdrój 38-316, Hańczowa 80 Zespół Szkół Ogólnokształcacych
106 Homa Danuta Wysowa-Zdrój 38-316, Hańczowa 80 Zespół Szkół Ogólnokształcacych
107 Kołodziej Magdalena Wysowa-Zdrój 38-316, Hańczowa 80 Zespół Szkół Ogólnokształcacych
108 Mazgaj Kacper Zakliczyn 32-840, ul. Grobina 57 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego
109 Majewska Natalia Zakliczyn 32-840, ul. Grobina 57 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego
110 Soska Karolina Zakliczyn 32-840, ul. Grobina 57 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego
111 Przywara Grzegorz Bochnia 32-700, pl. Ks. A. Czaplińskiego 1 I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego