Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w XXIX Konkursie "Mój Las 2015/2016"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa Zarząd Główny
 
Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXIX EDYCJĘ - 2015 / 2016
KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem
MÓJ LAS
 
I. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy
1. Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących tematów następuje w dniu 2 czerwca 2015 r.
2. Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i
młodzieżowej oraz SITLiD.
3. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
 I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z
zastrzeżeniem pkt. 4./.
 II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny
SITLiD
4. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP.
W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie,  w terminie do 30 listopada 2015 roku.
5. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i
SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
 5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy
tworzy właściwy Oddział SITLiD.
 5.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd
Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
6. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy
konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.
7. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w
miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
8. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są
przez Zarząd Okręgowy LOP  lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2016 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
9. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli
organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2016 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
10. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach
wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
11. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody
konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
12. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody
rzeczowe w ramach posiadanych środków.
13. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
14. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2016
roku.
15. Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.
 
II. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie A3. Wymagane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10
stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami
itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo
i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 0,5 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora wraz
z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym
regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w
konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac
innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.
 
III. Tematyka konkursu
Tematy konkursu ustalone w XXVIII edycji 2014/2015 dla każdej kategorii wiekowej: 
 
1. kategoria I   - Pietra lasu i ich mieszkańcy
2. kategoria II  - Grzyby polskich lasów
3. kategoria III - Las miejscem pracy, wypoczynku i ostoja dzikiej przyrody
4. kategoria IV - Las -- moja naturalna siłownia
Tematy XXIX edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.
 
IV. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie "Mój Las" mającym na celu:
- poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej
- promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów
- podejmowanie działań na rzecz ochrony  środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - ogólnokształcących i zawodowych.
 
Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I - młodzież szkół podstawowych klas I - III
Kategoria II - młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III - młodzież gimnazjów
Kategoria IV - młodzież ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i
zawodowych.  
V. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub
wyróżnieni w poprzedniej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej, kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno
nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i
akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie "Mój Las" oraz opiekunowie prac
biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu "Mój Las".


PRZYRODNICZE WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ LOP 25 SIERPNIA 2015 R.

PRZYRODNICZE  WARSZTATY 
DLA  OPIEKUNÓW  SZKOLNYCH  KÓŁ  LOP
25 SIEPNIA 2015 R.

Warsztaty odbyły się na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego Nadleśnictwa Limanowa. 
Warsztaty rozpoczęły się w siedzibie dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego wykładem na temat  walorów przyrodniczych GPN oraz działalności edukacyjnej pracowników Parku. Po przerwie „kawowej” udaliśmy się do rezerwatów w dolinie potoku Kamienica Przejazd do doliny Kamienicy.  Na polanie przy obiekcie „Papieżówka” (domek w którym nocował arcybiskup Karol Wojtyła w czasie swoich wypraw turystycznych w 1978 r.) zapoznaliśmy się z  praktycznymi działaniami ochronnymi realizowanymi zgodnie z Planem Ochrony Parku  w ramach t.zw. Ochrony czynnej. 
Następnie zapoznaliśmy się ze ścieżką edukacyjną „Dolina Kamienicy”. Wędrówka rozpoczęła się przy odkrywce geologicznej ukazującej fliszową budowę Gorców. Nieco dalej  zobaczyliśmy fragmenty dolnoreglowego boru jodłowo-bukowego oraz charakterystyczne ziołorośla porastające brzegi potoku. Wzdłuż cieku, w małych zbiornikach wody stojącej żyją i rozmnażają się liczne płazy (żaba trawna, kumak górski, traszka górska i karpacka). Nad wodną roślinnością polują ważki. W dalszej drodze można zobaczyć fragmenty drzewostanów zniszczonych przez górskie wiatry. Otoczenie ścieżki obfituje w osuwiskowe formy rzeźby terenu. Na polanie Trusiówka znajdują się ślady wiecznych hut szkła, które funkcjonowała w XIX w. Na polanie jest również dobrze wyposażone i utrzymana miejsce biwakowania i wypoczynku turystów.
Do punktu  dydaktycznego  „Pole Biwakowe Wiatrówki" w Nadleśnictwie Limanowa, dojechaliśmy autokarem. Jest ono położone w dolinie potoku Kamienica, na granicy Beskidu Wyspowego i Gorców.  Stanowi  idealne miejsce na biwak, odpoczynek i ognisko:  dogodny dojazd (szosą z Mszany Dolnej w kierunku Krościenka) oraz wyposażenie obiektu (wiaty, ławy, stoły, miejsca na ognisko, tablice dydaktyczne oraz parking).   Na tym polu biwakowym uczestnicy warsztatów zapoznali się z charakterystyką przyrodniczo leśną Nadleśnictwa Limanowa, działalnością gospodarczą, Programem Ochrony Przyrody należącym, obok produkcji drewna, do głównych zadań Nadleśnictwa. Bardzo interesująca była również prezentacja obiektów mających ochronę przed powodziami terenów położonych niżej, u podnóża Karpat, przed powodziami. W ramach realizacji przez Lasy Państwowe t.zw. Programu Małej Retencji, również Nadleśnictwo Limanowa zbudowało szereg obiektów na mniejszych i większych potokach górskich i na leśnych drogach. 
Dużym przeżyciem było zwiedzanie jednego z t.zw. „drzewostanów referencyjnych” w uroczysku Białe w Leśnictwie Mogielica (górna  część południowego zbocza Mogielicy, najwyższego szczytu Beskidu Wyspowego 1170 mnpm).  Drzewostany te wydziela się w każdym nadleśnictwie ubiegającym się certyfikat FSC. Mają one na celu zachowanie w naturalnym stanie drzewostanów najbardziej charakterystycznych dla danej krainy przyrodniczo-leśne. Podobnie jak w rezerwatach ścisłych nie wykonuje się nich żadnych zabiegów gospodarczych. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć przepiękną i najbardziej dziką puszczę karpacką z pomnikowymi jodłami, bukami, jaworami, z powalonymi kolosami drzew, które swój żywot zakończyły i stały się początkiem rozwoju nowego życia. Z trudem wspinaliśmy się na przełaj, po górskich bezdrożach, przecinając jary i potoczki. Dzięki gawędom i licznym przystankom udało nam się dotrzeć bardzo wysoko. Schodziliśmy już w  padającym deszczu
Uczestnicy warsztatów zostali ugoszczeni przez gospodarzy Nadleśnictwa na Polu Biwakowym Wiatrówki pieczoną na ognisku kiełbasą chlebem, kawą i herbatą. Mogliśmy się wysuszyć przy ognisku i pod wiatami.  Odjeżdżaliśmy z żalem, że opuszczamy piękne i gościnne strony, pełni wdzięczności dla leśników z Gorczańskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Limanowa.
W GPN zajęcia prowadził pan Janusz Tomasiewicz dyrektor GPN i pani Mariola Stefanik kierownik  Zespołu ds. Dydaktyki i Udostępniania Parku. Na terenie Nadleśnictwa Limanowa zajęcia prowadził pan Paweł Twaróg Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania  i  Mieczysław Mikołajczyk leśniczy Leśnictwa Mogielica.
Tadeusz Stanowski

WARSZTATY PRZYRODNICZE  OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ LOP W KRAKOWIE
Gorczański Park Narodowy Nadleśnictwo Limanowa. 25. 08. 2015 r.
 Wykład w siedzibie Dyrekcji Gorczańskiego Parku Gorczańskiego

 Papieżówka w dolinie Kamienicy

 Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kamienicy. Ochrona  głuszca.. GPN

 Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kamienicy. Ochrona  płazów.. GPN

 Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kamienicy. Odkrywki geologiczne w korycie potoku. GPN

 Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kamienicy. Uczestnicy warsztatów na moście w rejonie polany Trusiówka.

 Pole biwakowe „Wiatrówki” w Dolinie Kamienicy. Nadleśnictwo Limanowa.

 Pole biwakowe „Wiatrówki” w Dolinie Kamienicy. Nadleśnictwo Limanowa.

 Stopień wodny na potoku Kamienica z przepławką dla ryb. Nadleśnictwo Limanowa.

 Drzewostan referencyjny w Leśnictwie Mogielica, Nadleśnictwo Limanowa.

 Drzewostan referencyjny w Leśnictwie Mogielica, Nadleśnictwo Limanowa.

Drzewostan referencyjny w Leśnictwie Mogielica, Nadleśnictwo Limanowa.