Dołącz do LOP

Zostań członkiem Ligi Ochrony Przyrody:

Członkiem zwyczajnym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów i zadań Ligi, zobowiązuje się przestrzegać niniejszy statut i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Ligi oraz opłaci składkę roczną.

Członka zwyczajnego Ligi przyjmuje i skreśla Zarząd Koła/Klubu, Zarząd Oddziału lub Okręgu, na podstawie pisemnej deklaracji. Dowodem przynależności do Ligi jest ważna legitymacja członkowska z potwierdzoną opłaconą składką.
Wszyscy Członkowie Ligi Ochrony Przyrody, zobowiązani są do przestrzegania Statutu.

Deklaracja członkowska do pobrania.

Wysokość składek członkowskich wynosi rocznie:
 1.  dzieci, młodzież szkolna - 2 zł za rok szkolny;
 2.  emeryci, renciści, opiekunowie szkolnych kół - 10 zł za rok;
 3.  pozostałe osoby dorosłe - 20 zł za rok.
  Składki prosimy wpłacać na konto: 
  Raiffeisen Bank Polska S. A. Nr 41 1750 0012 0000 0000 2696 2358 lub w biurze Zarządu Okręgu LOP przy Al. J. Słowackiego 17A w Krakowie w środy godzinach od 13 do 16. 

  Listę członków koła, którzy opłacili składki należy przesyłać na adres: al. J. Słowackiego 17A, 31-159 Kraków. Wzór listy dla kół do pobrania tutaj.

  Zarząd Okręgu LOP w Krakowie posiada fax i skrzynkę głosową z numerem telefonu (12) 63-05-294 i adres poczty elektronicznej lop.krakow@onet.eu  za pomocą których można przesyłać wiadomości.
  Informacje o działalności Ligi Ochrony Przyrody można znaleźć na stronie internetowej krakow.lop.org.pl oraz na stronie Zarządu Głównego LOP: www.lop.org.pl

  Cele Ligi Ochrony Przyrody:
  1. Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.
  2. Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia.
  3. Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym.
  4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń, w szczególności przez:
  • zachowanie różnorodności biologicznej,
  • zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,
  • stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,
  • ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień.
  5. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego.
  6. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.