Konkurs "Mój las"

Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krakowie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie serdecznie zaprasza laureatów i ich opiekunów na uroczyste zakończenie Konkursu „Mój Las” edycja 2023/2024.


W dniu 22 maja 2024 roku o godz. 9.00 zapraszamy do siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Al. Słowackiego 17a na wręczenie dyplomów i nagród Laureatom etapu regionalnego konkursu. 

Po krótkiej uroczystości, o godz. 10.00 autokar przewiezie wszystkich uczestników do Nadleśnictwa Niepołomice, które zaprasza na zwiedzanie Izby Edukacyjnej i ognisko na polanie w Sitowcu.

Planowany powrót do Krakowa na godz. 15.00


Prosimy do dnia 30 kwietnia br. o potwierdzenie udziału w uroczystym zakończeniu konkursu na adres e-mail : lop.krakow@onet.eu


 ____________________________Laureaci etapu regionalnego konkursu „Mój Las” edycja 2023/2024


W kategorii I

Tatiana Biel, Hanna Szalacha i Antoni Jarosławski - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, opiekun: Monika Kyrc

Aleksander Koryczan i Pola Krawiec - Zespól Szkolno-Przedszkolny, w Kąpielach Wielkich opiekun: Zdzisława Posełek  i Anna Świerczek

Adrianna Bociańska i Leon Gołąb - Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krakowie opiekun: Elżbieta Sołtykowska

Kamil Wencel - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie, opiekun: Alicja Flis- Musiał

W Kategorii II

Zofia Kołodziej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, opiekun: Renata Mazur 

Piotr Zwolski - Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie, opiekun: Dominika Sidor

Maja Pasek - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, opiekun: Monika Kyrc 


W Kategorii III

Amelia Berniak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, opiekun: Renata Mazur 

Nadia Chrupek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie, opiekun: Alicja Flis-Musiał

Michalina Bar - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO w Krakowie, opiekun: Małgorzata Baran

Zuzanna Jeleń i Jakub Jeleń - Szkoła Podstawowa w Machowej, opiekun: Andrzej Ziaja


W Kategorii IV

Olaf Mecker - Technikum TEB Edukacja w Krakowie, opiekun: Karolina Such

Maja Rakowska - V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, opiekun: Agata Stokłosa-Wojtaś

Hanna Kieć - III Społeczne LO STO w Krakowie, opiekun: Agata Stokłosa-Wojtaś

Amelia Obrzut, Ewelina Maj i Julia Dobosz - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie, opiekun: Lidia Szczukiewicz 


Regulamin XXXVII edycji konkursu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Zarząd Główny

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXXVII EDYCJĘ – 2023/ 2024

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem

MÓJ LAS

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy
1. Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu następuje następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej młodzieżowej oraz SITLiD.
2. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
3. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, w terminie do 30 listopada 2023 roku.
4. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
4.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
4.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
5. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
– wartością merytoryczną pracy,
– formą opracowania pracy,
– samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
– ogólną estetyką pracy,
– pomysłowością szaty graficznej.
6. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
7. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2024 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
8. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2024 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
9. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
10. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
11. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
12. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
13. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2024 roku.
14. Lista fundatorów nagród ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.

2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone:

imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy,

dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,

imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.

W pracy muszą być podane źródła wykorzystane w pracy konkursowej (bibliografia).

6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu
Tematy konkursu ustalone w XXXVII edycji 2023/2024 dla każdej kategorii wiekowej:

1. kategoria I      Co można zrobić z drewna
2. kategoria II     Jak powstaje las
3. kategoria III    Sport i turystyka w lesie
4. kategoria IV    Las a społeczeństwo

Tematy XXXVII edycji konkursu ustalone zostały na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie “Mój Las” mającym na celu:

poszerzanie wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – leśnej
promowanie walorów przyrodniczo – turystycznych polskich lasów
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – ogólnokształcących i zawodowych.

Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III
Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII

Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących  oraz ponadpodstawowych szkół zawodowych

5. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac – uczestnicy konkursu, mogą zostać nagrodzeni lub wyróżnieni tylko raz w danej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie “Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu “Mój Las”.

Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie “Mój Las” akceptują wszystkie jego warunki.

Uwaga

Prezydium ZG SITLiD zastrzega sobie prawo do zmiany, w porozumieniu z ZG LOP, terminów i trybu organizacji II etapu konkursu.