Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej pod hasłem „MÓJ LAS” XXXV edycja 2021/2022

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie dla młodzieży szkolnej pod hasłem „MÓJ LAS” XXXV edycja 2021/2022 organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody.

Regulamin do pobrania

XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej finał centralny

 Daria Pączek reprezentantka Małopolski zdobyła 2 miejsce w Polsce!

 

          Miło nam poinformować, że wszyscy reprezentanci województwa małopolskiego uzyskali tytuł FINALISTY XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Jednocześnie Daria Pączek uczennica 1 klasy V Liceum Ogólnokształcącego im.  Augusta Witkowskiego w Krakowie zajęła 2 miejsce w części ustnej finału centralnego i zdobyła zaszczytny tytuł laureata tej edycji.

          Laureatka z Województwa Małopolskiego zdobyciem tego zaszczytnego tytułu sama sobie zrobiła super prezent na swe 15 urodziny, które miała 7 czerwca! Finał centralny (III etap) Olimpiady odbywał się w sposób zdalny, który zorganizowaliśmy na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. (Foto).Wyniki XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Województwie Małopolskim

Wyniki XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

w Województwie Małopolskim

 

Ocenę nadesłanych na adres Komitetu Wojewódzkiego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej prezentacji przygotowanych przez uczestników Olimpiady przygotowywało Jury w następującym składzie:

1. prof. dr hab. Barbara Krzysztofik

2. dr inż. Małgorzata Śliwka

3. dr Agata Stokłosa-Wojtaś

4. dr inż. Alfred Król

5. mgr inż. Tadeusz Stanowski

          Do Krajowego finału Olimpiady zakwalifikowano następujących autorów siedmiu najlepszych z Małopolski prac:

1. Pączek Daria

2. Węglarz Marek

3. Gwóźdż Anna

4. Matura Krystian

5. Trzebuniak Anna

6. Sobkowicz Anna

7. Sułkowska Aleksandra

Alfred Król

Prezes Zarządu Okręgu LOP

w  Krakowie

XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej etap okręgowy w Krakowie - Informacja dla uczestników

 

XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej etap okręgowy w Krakowie

Informacja dla uczestników


Podobnie jak w zeszłym roku etap okręgowy XXXVI edycji naszej Olimpiady, z racji pandemii będzie w formie przygotowania samodzielnej pracy. 

Jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego jest wykonanie i przesłanie w terminie do dnia 8 maja br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Komitetu Wojewódzkiego OWE w Krakowie (al. Juliusza Słowackiego 17A 31-149 Kraków, dr inż. Alfred Król) pracy badawczej na jeden wybrany z dwóch poniżej podanych tematów:

1. Przedstaw z miejsca Twego zamieszkania przykłady podjętych działań zmierzających do zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń, w przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, podaj własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.

2. Zapylenie powietrza w Polsce wiąże się ściśle ze spalaniem węgla kamiennego, Wskaż z miejsca Twego zamieszkania działania zmierzające do istotnej poprawy tego stanu, w przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, przedstaw własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem. 

 

Praca ta ma być przygotowana w Power Poincie (objętość 30-40 slajdów) zawierać bibliografię (aktualna literatura, a nie tylko odnośniki do stron internetowych), własne grafiki, zdjęcia oraz ewentualne filmy wykonane np. telefonem komórkowym.

Pracę tą na płytkach CD lub pen drive  (wskazane są 2 kopie!) należy przesłać wyłącznie listem poleconym, adresowanym na osobę wskazaną w danym województwie, spośród członków KW Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zgodnie ze wskazaniem -MEN:

"Jednocześnie informuję, że istnieje konieczność egzekwowania od uczniów (ich rodziców i opiekunów prawnych) oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy badawczej" Do pracy należy więc dołączyć powyższe oświadczenie.

Główny Komitet informuje, że wszyscy uczniowie na etapie szkolnym na teście podpisali i wyrazili swą zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w ramach XXXVI edycji, tym samym zostali poinformowani, że Administratorem danych jest ZG LOP ul. Tamka 37lok.2, 00-355 Warszawa.

Jednocześnie przesłana praca powinna zawierać na osobnej kartce następujące dane personalne uczestnika etapu okręgowego tzn: 

  imię i nazwisko

  data i miejsce urodzenia,

  klasa, jej profil, pełna nazwa i adres szkoły.

  imię i nazwisko opiekuna merytorycznego

  adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego e-maila

 

Bardzo ważne jest czytelne podanie danych, zwłaszcza personalnego e-maila i numeru własnego telefonu , aby jury miało możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym uczestnikiem etapu okręgowego.

Prace te zostaną ocenione przez dotychczasowe Jury w każdym województwie według jednolitych kryteriów przesłanych Wojewódzkim Komitetom OWE przez GK OWE (listem poleconym z obowiązującą klauzulą poufności). Dokument ten z racji tej klauzuli może być udostępniony wyłącznie członkom Jury. sprawdzającym prace. Każda z nadesłanych prac musi być sprawdzona co najmniej przez dwóch członków Jury. Ostateczna ocena będzie więc średnią z przyznanych punktów przez sprawdzające osoby.

Najlepsze siedem spośród nadesłanych prac uczniów { które uzyskały najwyższą liczbę punktów) wraz z protokółem oraz danymi personalnymi uczniów, prosimy przesłać listem poleconym na adres GK OWE w terminie do 19 maja br. (decyduje data stempla pocztowego). Bardzo prosimy również o przesłanie wcześniej tego protokołu w wersji elektronicznej na adres     e-mailowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej: biuro@ekoolimpiada.pl

 Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa staną się jego reprezentacją na zdalny finał centralny XXXV! Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Odbędzie się on- część pisemna 4 czerwca, a ustna część 5 czerwca w Międzynarodowym Dniu Środowiska. O szczegółach ich przeprowadzenia zostaną indywidualnie poinformowani wszyscy spośród 112 osób. Stąd tak ważne jest podanie przez uczestników nr tel. kontaktowego oraz własnego personalnego adresu                e-mailowego (nie szkoły, czy opiekuna merytorycznego!).

Tytuł finalisty XXXVI Olimpiady zostanie przyznany po sprawdzeniu testu pisemnego, najlepsza 10 spośród 112 uczestników, po przeprowadzeniu części ustnej, uzyska tytuł laureata XXXVI OWE.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Mój Las XXXIV Edycji 2020-2021 w Małopolsce

           Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie  informuje, że na konkurs wpłynęły 52 prace. W tej edycji z powodu trwającej pandemii COVID-19, przebieg Konkursu był utrudniony, liczba uczestników była wielokrotnie mniejsza w porównaniu z latami poprzednimi. Zamknięte szkoły, obowiązujące przepisy sanitarne i liczne zachorowania w grupie nauczycieli, utrudniało spotkania z uczniami. Zgodnie z obowiązującym regulaminem i wynikami komisji konkursowej przedstawiamy listę laureatów:

          Konkurs prowadzony był w czterech kategoriach wiekowych :

Kategoria  I - młodzież Szkół Podstawowych, Klasa I-III

           Temat. Jestem opiekunem lasu

Kategoria II - młodzież Szkół Podstawowych, Klasa  IV-VI

           Temat. Piętra lasu i ich mieszkańcy

Kategoria III - Młodzież Szkół Podstawowych , Klasy VII-VIII

           Temat. Rola wody w lesie

Kategoria IV - młodzież Szkół Ogólnokształcących i ponadpodstawowych Szkół Zawodowych

           Temat.  Rola lasów w zmieniających się warunkach klimatycznych w Polsce i na świecie

           

W Kategorii I są to następujący uczniowie:

1. Aleksander Żabka - Opiekun Wioletta Lolo.

2. Agata Byrska - Opiekun Anna Burzyńska.

3. Nina Pleti - Opiekun- Elżbieta Sołtykowska.

4. Zofia Zatorska - Opiekun Zofia Zatorska.

5. Daniel Nowak - Opiekun Anna Sapeta i Małgorzata Nikiel.

6. Emilia Kozioł - Opiekun Wioletta Lolo.

7. Igor Zdechlik - Opiekun Agata Kulczycka.

8. Krzyś Koszara - Opiekun Plichta Kuczara.

 

W Kategorii  II są to uczniowie:

1. Dorota  Kobylarz - Opiekun Zdzisława Posełek.

2. Wiktoria Kościarz - Opiekun Dorota Zatorska.

3. Piotr Guściara - Opiekun Alicja Flis-Musiał.

4. Liliana Święch - Opiekun Dorota Zatorska.

5. Krystian Iwan - Opiekun Alicja Flis-Musiał.


W Kategorii III są to  uczniowie:

1. Jagoda Serafin - Opiekun Barbara Królik-Kustra.

2. Pawel Semik - Opiekun Anna Sapeta.

3. Jakub Podraza - Opiekun Alicja Flis-Musiał.

4. Praca Zbiorowa - Opiekun Andrzej Ziaja.

 

W Kategorii IV :

1. Angelika Kołodziej - Opiekun Joanna Hołowiecka-Plaszczyk.

 

 

                                                  W imieniu Zarządu Okręgu LOP w Krakowie

                                                   oraz Komisji Konkursowej

                                                      Prezes ZO LOP  Alfred Król