Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie rezerwatów przyrody

Konsultacje społeczne projektów Planów Ochrony dla małopolskich rezerwatów przyrody: Mogielica, Hajnik, Okopy Konfederackie są dostępne na stronie RDOŚ w Krakowie.
Obecnie trwają konsultacje projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla ww. rezerwatów.

Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, elita intelektualna Małopolski

Etap wojewódzki XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej został rozstrzygnięty w sobotę, 13 kwietnia br. na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie.  Już w czerwcu najlepsi olimpijczycy z Małopolski zawalczą o maksymalnie 12 indeksów rywalizując w grupie ok. 150 laureatów olimpiad wojewódzkich. Finałowe zmagania odbędą się w siedzibie leśnego Ośrodka Edukacyjnego im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku. 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w polskim systemie kształcenia przyrodniczego ma ogromne znaczenie. Wyzwala potencjał intelektualny młodych ludzi, motywuje do pracy, uczy samodzielności, otwiera ważne drzwi do dalszej nauki i kształcenia. 

Tematyka olimpiady poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych: biologii oraz wiadomości związane z szeroko rozumianą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza: geografii, chemii i fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem w Polsce i na Świecie. 

Znamy ich nazwiska:

• Natalia Padula,

• Katarzyna Długosz,

• Jacek Władyka,

• Natalia Guzik,

• Katarzyna Kurcap,

• Szymon Gój,

• Oliwier Policht.

Szczególny nacisk podczas olimpiady kładziony jest na wiedzę z takich dziedzin jak: ekologia klasyczna, gleby, wody i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, powietrze i jego ochrona, gospodarka odpadami, hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi, aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.


Organizatorem olimpiady jest Liga Ochrony Przyrody. Patronat honorowy nad wydarzeniami etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej sprawuje dr inż. Piotr Kempf, Dyrektor RDLP w Krakowie. 

Laureaci zostali honorowani nagrodami ufundowanymi przez gospodarza Jego Magnificencję dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR, oraz Krzysztofa Jana Klęczara, Wojewodę Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, dr. inż. Piotra Kempfa, Dyrektora RDLP w Krakowie, oraz Grzegorza Guzika, Dyrektora Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Więcej zdjęć: tutaj i tu.