Kalendarz LOP 2018

Zapraszamy przedstawicieli Zarządów Oddziałów LOP oraz opiekunów szkolnych kół LOP po odbiór kalendarzy plakatowych na 2018 r. w czasie dyżurów biura LOP.

Najbliższe dyżury: 
środa 13 grudnia w godzinach 15:00-18:00; 
poniedziałek 18 grudnia w godzinach 15:00-18:00; 
środa 20 grudnia w godzinach 15:00-18:00; 
wtorek 28 grudnia w godzinach 12:00-14:00.


VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego

Zapraszamy wszystkich sympatyków przyrody do udziału w VIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO.
Informujemy, że zapisy do konkursu już się rozpoczęły i trwają do 8 stycznia 2018 roku.

Pliki do pobrania:

XXXI Edycja - 2017/2018 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ pod hasłem "MÓJ LAS"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa
Zarząd Główny

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXXI EDYCJĘ - 2017 / 2018

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem


MÓJ LAS

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy

1.
Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących tematów następuje w dniu 5 czerwca 2017 r.
2.
Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.
3.
Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
4.
Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie,w terminie do 30 listopada 2017 roku.
5.
Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające sie z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.

5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.

5.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
6.
Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.
7.
Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
8.
Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2018 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
9.
Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2018 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
10.
Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
11.
Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
12.
Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
13.
Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
14.
Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2018 roku
15.
Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.


2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 

1.
Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2.
W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3.
Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4.
Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5.
Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
6.
Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7.
Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8.
Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu

Tematy konkursu ustalone w XXXI edycji 2017/2018 dla każdej kategorii wiekowej:  
1.
kategoria I - Mój ulubiony mieszkaniec lasu
2.
kategoria II - Runo leśne i jego mieszkańcy
3.
kategoria III - Zwierzęta leśne - sprzymierzeńcy czy szkodniki
4.
kategoria IV - Ochrona różnorodności biologicznej w lasach

Tematy XXXI edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie

W konkursie "Mój Las" mającym na celu:
      poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej
      promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów
      podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - ogólnokształcących i zawodowych.


Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I
- młodzież szkół podstawowych klas I - III
Kategoria II
- młodzież szkół podstawowych klas IV-VI (VII)
Kategoria III
- młodzież gimnazjów
Kategoria IV
- młodzież ponadgimnazjaknych szkół ogólnokształcących i zawodowych.

 5. Postanowienia końcowe

W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w poprzedniej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej , kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie "Mój Las" oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu "Mój Las".Finał Centralny XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

PO LAURY DO SEROCKA

           Tegoroczny finał centralny XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbył się w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim w dniach 2-4 czerwca 2017 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Komitet Regionów UE. Organizacyjnie nad przebiegiem finału czuwał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowiecką Agencją Energetyczną i Zarządem Głównym Ligi Ochrony Przyrody. Jak co roku, Olimpiadę wspierał również sponsor strategiczny - Toyota Motors Poland.
            Łącznie w Olimpiadzie wzięło udział około 24 tys. uczniów z całego kraju. A w finale centralnym uczestniczyło 115 uczniów wyłonionych w wojewódzkim etapie Olimpiady. Województwo Małopolskie reprezentowali: Adrianna Kawula, Wioletta Kociołek, Magdalena Kucharczuk, Bartłomiej Labut, Milena Malcharek, Bartłomiej Olajossy, Szymon Sztuczka. Opiekunem grupy był dr inż. Mateusz Jakubiak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Oficjalne, uroczyste otwarcie centralnego finału XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbyło się w 3 czerwca rano, a następnie uczniowie przystąpili do pisemnego testu OWE oraz konkursu zorganizowanego przez Toyotę. Test OWE składał się z 50 pytań dotyczących bardzo szerokich zagadnień z zakresu ekologii. Wyniki części pisemnej zostały ogłoszone w niedzielę 4 czerwca, a 10 laureatów z najlepszymi wynikami przeszło do kolejnej, ustnej, części Olimpiady. Finał ustny został podzielony na dwie części. Na pierwszą składało się 5 pytań z ekologii i biologii, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, a także ekologicznych podstaw. Każdy uczestnik mógł uzyskać za tę cześć maksymalnie 19 punktów. Druga cześć obejmowała 3 pytania wizualno-głosowe (po 2 punkty za każde). Zadaniem uczestników było rozpoznanie i określenie nazwy: rośliny przedstawionej na zdjęciu, spreparowanego owada oraz zwierzęcia na podstawie wydawanego głosu.
Tegoroczną OWE wygrała Milena Malcharek, reprezentantka Małopolski. Uzyskała najlepszy wynik zarówno w teście pisemnym, odpowiadając poprawnie na 43 pytania, jak i w części ustnej finału. Milena jest uczennicą 1 klasy V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, a jej opiekunem merytorycznym jest Pani Elżbieta Opozda-Zuchmańska. Wśród najlepszych 10 uczniów, którzy dostali się do finału ustnego, była również kolejna reprezentantka małopolski - Wioletta Kociołek. Wioletta, która zajęła 4 miejsce w Olimpiadzie, jest uczennicą 3 klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu (opiekun merytoryczny: Małgorzata Szkarłat–Mleczko). Wszyscy laureaci uczestniczący w części ustnej Olimpiady otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz wezmą udział w wycieczce na Majorkę zorganizowanym przez firmę Toyota Motor Poland. Natomiast zdobywczyni pierwszego miejsca otrzymała dodatkowo główną nagrodę, czyli skuter elektryczny ufundowany również przez Toyota Motor Poland.
W ramach konkursu Toyota Motor Poland z wiedzy o przyjaznej środowisku nowoczesnej motoryzacji i ochronie środowiska przed skutkami transportu samochodowego wyróżnionych zostało 10 najlepszych uczestników. Wśród nich była również reprezentantka naszego województwa: Magdalena Kucharczuk (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie).
Organizatorzy zadbali zarówno o przebieg części konkursowej Olimpiady jak również o walory edukacyjne całego pobytu w Serocku. Uczestnicy już w pierwszy dzień Olimpiady mieli możliwość zapoznania się z jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołów laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej - Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk “Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie koło Warszawy. Dodatkowo, na terenie Centrum uczestnicy Olimpiady mieli możliwość przeprowadzenia jazdy testowej samochodami hybrydowymi Toyoty. W sobotnie popołudnie zaplanowano wizytę w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z możliwością obejrzenia pobliskich ogrodów na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

       Finalistom gratulujemy szerokiej wiedzy i niezwykłej wrażliwości ekologicznej. Składamy również serdeczne podziękowania dla organizatorów, sponsorów i wolontariuszy zaangażowanych w zorganizowanie i przeprowadzenie Olimpiady oraz stworzenie niezwykle przyjaznej i serdecznej atmosfery. Zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji OWE już teraz zapraszamy do licznego udziału. Wszystkim sympatykom i przyjaciołom Olimpiady życzymy wspaniałych wakacji!
Mateusz Jakubiak

Tysiąc drzew na minutę

Tysiąc drzew na minutę.

„Sadzimy 1000 drzew na minutę” to ogólnopolska akcja edukacyjno – promocyjna. Kampania odbyła się w ramach obchodów Dnia Ziemi do której przystąpiła również młodzież klas biologiczno - chemicznych  I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach we współpracy z Nadleśnictwem  Myślenice. Głównym celem akcji było uświadomienie młodzieży, że poprzez coroczne prace odnowieniowe i zalesieniowe prowadzone przez leśników, lasów w Polsce przybywa. Lasy Państwowe sadzą co roku 500 mln. drzew czyli 1000 drzew na minutę. 


W słoneczny, ale chłodny poranek 9 maja 2017r. klasa 2b i 2c wraz z opiekunami i pracownikami nadleśnictwa wyruszyły autokarem do Biertowic. Po kilkunastominutowej wędrówce pod górę i krótkim przeszkoleniu przystąpiono do pracy. Na przygotowanym areale trzeba było wykopać dołek i umieścić w nim uwolnioną z plastikowej osłonki sadzonkę jodły, a następnie zasypać korzenie ziemią i ubić ją wokół drzewka. Jeszcze tylko delikatnie pociągnąć ku górze, by sprawdzić, czy stawia opór - dobrze, no to gotowe! Następna. Poszły w ruch łopaty, ale i aparaty. Każdy chciał mieć pamiątkowe zdjęcie (pewno już są na facebooku). Zasadzenie drzewa to ważne przeżycie. Nasuwa się pytanie: „ kto dłużej przetrwa?, ja - czy to drzewo, które teraz takie maleńkie i delikatne, ale niewątpliwie wkrótce mnie przerośnie…” Byli tacy, którzy w telefonicznej aplikacji zapisywali sobie współrzędne miejsca akcji, by za jakiś czas móc trafić na ten teren i sprawdzić postęp w rozwoju „swojego” drzewa. Były żarty i dogadywania, jak to na zajęciach plenerowych. Przyjemne z pożytecznym. I tak poszło… Parę skrzynek sadzonek. Może nie tysiąc na minutę, ale około 500 w ciągu trzech godzin. To też niezły wynik. I ta świadomość, że jest się wprawdzie tylko trybikiem w całej akcji, ale jednak, w jakimś stopniu, przyczynia się do podniesienia lesistości naszego kraju… Miło. 


Przepadło parę lekcji. To nic. Taka akcja pozostanie w pamięci dłużej niż cykl Krebsa czy reguła Paulinga. No i pozostaną drzewa - jodły w leśnictwie Harbutowice w Nadleśnictwie Myślenice. Miejmy nadzieję, że wyrosną zdrowe i dorodne, oraz że będą cieszyć nas i następne pokolenia. 
                                                                            
                                                                                               Małgorzata Twardowska

KONKURS MÓJ LAS EDYCJA XXX, 2016/2017 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

KONKURS MÓJ LAS EDYCJA XXX, 2016/2017 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

Konkurs składa się z trzech etapów. Każda z uczestniczących szkół przeprowadziła etap podstawowy i przesłała do Zarządu Okręgu LOP w Krakowie po 3 najlepsze prace z każdego tematu. W II etapie - prace oceniał Sąd Konkursowy powołany przez Zarząd Okręgu LOP w Krakowie. Pięć najlepszych prace z każdego tematu zostały przesłane do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa gdzie odbył się finał centralny (III etap Konkursu).
Zgodnie z wieloletnią tradycją Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zaprosiła laureatów i opiekunów prac konkursowych na uroczyste zakończenie Konkursu i wręczenie nagród we wtorek 16. maja 2017 r.,  tym razem w świetlicy RDLP przy ul. J. Słowackiego 17a w Krakowie. Dyplomy i nagrody wręczali  dr inż. Robert Głodowski, zastępca dyrektora RDLP w Krakowie ds. Gospodarki Leśnej, prezes Okręgu Krakowskiego LOP dr inż. Alfred Król i mgr inż. Jolanta Żuchowska, reprezentująca Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Po odebraniu nagród i dyplomów goście, na zaproszenie pana Adama Klekota - Nadleśniczego. pojechali na wycieczkę do lasów Nadleśnictwa Krzeszowice. Tym razem było to leśnictwo Tenczynek. Opiekunem grupy była Barbara Mirek-Michalska, specjalista Służby Leśnej ds. edukacji RDLP w Krakowie, a przewodnikami byli gospodarz Leśnictwa Tenczynek pan Leśniczy - Marcin Gębala i podleśniczy pan Marcin Kubas. Leśnictwo  Tenczynek  obejmuje  1733 ha i należy do największych w Nadleśnictwie Krzeszowice. Nadleśnictwo Krzeszowice zajmuje powierzchnię 9 437 ha.  Składa się z dwóch obrębów Alwernia i Krzeszowice. Występują tu obok siebie elementy przyrody różnych obszarów, m.in. gatunki i zbiorowiska górskie i ciepłolubne, biocenozy skrajnie suchych skał i podmokłe łąki oraz bagienne lasy, siedliska skrajnie ubogie i niezwykle bogate. Teren ten ma sobie tylko właściwe elementy przyrody. Nigdzie w Polsce nie spotykamy tak bogatego krajobrazu o charakterze krasowym: pojedyncze skały, skaliste wzgórza, doliny wąwozy, jary, wywierzyska oraz jaskinie.  
Na początku laureaci mieli możliwość wykonania nasadzeń w ramach odnowienia powierzchni zniszczonej przez wiatr. Powalone drzewa były uprzątnięte, a powierzchnia przygotowana do sadzenia. Sadziliśmy dęba wyhodowanego w kontenerach, w których znajdowało się po 28 sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Sadzonki wkładaliśmy do otworów wykonanych specjalnym kosturem. W sadzeniu przeszkodził deszcz, ale jak tylko pokazało się słońce robotę dokończyliśmy. Następnie odbył się interesujący spacer po różnych drzewostanach i siedliskach leśnych w czasie którego leśnicy opowiadali o przyrodniczych podstawach gospodarki leśnej, opowiedzieli o  samym gospodarowaniu w lesie i roli martwych drzew biocenozie lasu. Uczestnicy mogli zobaczyć drzewostany rosnące na różnych siedliskach leśnych. Zachwycali się pięknymi sosnami na siedlisku boru mieszanego świeżego i  potężnymi bukami na siedlisku lasu mieszanego wyżynnego świeżego. Zmęczeni dotarliśmy na polanę gdzie wznosi się wielka obserwacyjna wieża – dostrzegalnia przeciwpożarowa o ażurowej konstrukcji metalowej. Obok wieży płonęło już ognisko i przygotowana była kiełbasa, bułeczki i napoje. Uczestnicy spotkania przysmażyli kiełbaski na ognisku i z apetytem posilili się. Na zakończenie, w drodze powrotnej zwiedziliśmy ruiny zamku w Tenczyn w Rudnie, należący do systemu obronnego Orlich Gniazd. Zamek zbudował Jędrzej, wojewoda krakowski i sandomierski w pierwszej połowie XIV wieku.
Laureaci kategorii I, temat: „Dzień i noc w lesie”wraz z opiekunami.

Laureaci kategorii II, temat: „„Drzewo j jego funkcje w przyrodzie”, wraz z opiekunami.

Laureaci kategoria III, temat: „Znaczenie drewna dla lasu i ludzi”, wraz z opiekunami.

Laureaci kategorii IV, temat: „Gospodarka leśna a sukcesja naturalna- za i przeciw”, wraz z opiekunami.Jak sadzić sadzonki dębu?

Sadzimy las.

Sadzimy las, a deszcz podlewa.

Sadzimy las.  Julia Knapik, Szkoła Podstawowa w Spytkowicach.

Po zakończonym sadzeniu lasu, od lewej: Alicja Szumny i Agata Stokłosa-Wojtaś (Kraków), Małgorzata Twardowska, Karolina Halek i Krzysztof Szafraniec (Myślenice).

Spotkanie przy leśnym ognisku.

Spotkanie przy leśnym ognisku na polanie obok wieży – dostrzegalni przeciwpożarowej.

Las mieszany wyżynny świeży. Buczyna.

Bór mieszany świeży. Sośnina z charakterystycznymi dla tego siedliska płatami borówki czernicy.

Przy zamku Tenczyn w Rudnie.

XXXII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ - ETAP II DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

XXXII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

ETAP II DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W  SOBOTĘ 22 KWIETNIA 2017 R.
W SALI  WYKŁADOWEJ WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE
UL. 29  LISTOPADA 54. ROZPOCZĘCIE O GODZINIE 10:00

Sprawdzanie listy obecności o godzinie 9:40


Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu drugiego znajduje się stronie internetowej Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie:

Użytki ekologiczne w okolicach Krakowa - UROCZYSKO KOWODZA

Użytki ekologiczne w okolicach Krakowa.

UROCZYSKO  KOWODZA

Uroczysko „Kowodza”, to jeden z kompleksów lasów miejskich Krakowa, położony na wapiennym wzgórzu o tej samej nazwie. Uroczysko położne jest na południowym Krańcu Wyżyny Krakowskiej, będącej fragmentem Jury Krakowsko-Wieluńskiej, w obszarze przełomowym Wisły. Administracyjnie należy ono do starej osady Tyniec, zajmując jej wschodni kraniec. Zróżnicowanie gleb, wynika z budowy geologicznej. Skaliste wapienie jurajskie przykryte dość grubą warstwą zwietrzeliny i drobnego rumoszu skalnego na którym wykształciły się gleby zaliczane do żyznych rędzin, miejscami silnie szkieletowych wymieszanych z substratem próchnicznym, a miejscami przemieszane z piaskami gliniastymi. Na powierzchni występują liczne małe wychodnie skałek wapiennych.


  Wierzchołek wzgórza o wystawie południowej, południowo zachodniej i południowo wschodniej zajmuje rozległa polana zaliczana do muraw kserotermicznych. Znamiennym jest fakt, że w kształtowaniu muraw, obok przyrody, odegrał również człowiek starając się wydrzeć naturze jak największe obszary pod wypas i uprawę. Wylesiał strome zbocza przyspieszając erozję gleby i wietrzenie skał. Nieświadomie stworzył dzięki temu dogodne warunki do życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt występujących wcześniej na znacznie mniejszych obszarach. Po przyłączeniu Tyńca do Krakowa, rozwoju przemysłu ubogie pastwiska na Kowodzy przestały być użytkowane rolniczo. Na skutek naturalnej sukcesji otwarte powierzchnie zaczęły pokrywać naturalną roślinnością drzewiastą. W pierwszej kolejności stoki północne, Ekstremalne warunki klimatyczne praktycznie nie pozwoliły na pojawienie się drzewostanu na stokach południowych. W okresie powojennym (lata 50 -70) gmina Kraków, która stała się właścicielem gruntów, przystąpiła do zalesianie nieużytków, kierując się potrzebą przywrócenia lasu na obszary, które wcześniej zajmował, do zwiększenia lesistości obszaru miasta, zwiększenia retencji i zapobieganiu osuwiskom. Wieloletnie usiłowania (ostatnie zalesienia wprowadzane były w latach 70-tych) nie zdołały doprowadzić do pokrycia drzewostanem stoków południowych góry z uwagi na słabą udatność upraw leśnych spowodowaną ekstremalnymi warunkami siedliskowymi. Wysiłki leśników niweczył Aeroklub Krakowski, który prowadził w tym miejscu szkolenia lotu na paralotniach. Daje to podstawę sądzić, że cenne murawy są w niewielkim stopniu zagrożone roślinnością  drzewiastą. Jest to jedno z miejsc, gdzie murawa utrzymuje się w sposób naturalny.


Strome zbocza i zasadowy odczyn gleby oraz wysoka temperatura w słoneczne dni (niekiedy może ona dochodzić do 50° C!), powodują, że w runi muraw występują gatunki ciepłolubne, charakterystyczne dla południowych stref klimatycznych, co pozwala zaliczyć polanę do zespołu nawapiennych muraw kserotermicznych: wtórnej murawy kserotermicznej (Koelerio-Festucetum rupicolae) i murawy z kłosownicą pierzastą (Brachypodium pinnatum). Rosnące tutaj rośliny przystosowały się do trudnych warunków klimatycznych i glebowych. Posiadają mięsiste liście  magazynujące wodę lub liście pokryte kutnerem, co zapobiega parowaniu wody. Silne systemy korzeniowe umożliwiają przytwierdzenie się do skalistego podłoża i płytkiej gleby. Gatunkiem panującym w tym zespole są gatunki jednoliścienne, głównie  kostrzewa bruzdkowana, kostrzewa blada, drżączka średnia, turzyca wiosenna, którym towrzyszą rośliny ciepłolube m.in. gatunki chronone: dziewięćsił bezłodygowy, pierwiosnek wiosenny, sasanka alpejska i sasanka łąkowa. Flora roślin kserotermicznych i ciepłolubnych rosnących w Uroczysku Kowodza liczy około 40 gatunków. W ich runi występują także rośliny, które choć same nie podlegają ochronie, są gatunkami żywicielskimi dla chronionych gatunków zwierząt. Przykładem jest macierzanka - roślina żywicielska chronionego, zarówno w prawie Polski jak i Unii Europejskiej gatunku motyla modraszka ariona. Na obrzeżu polany liczniej, a na pozostałym obszarze sporadycznie, rosną krzewy, m.in. dereń świdwa, głóg jednoszyjkowy, śliwa tarnina,  róża dzika, śliwa ałycza i sztucznie wprowadzony dąb czerwony przyjmujący krzaczastą formę. Na szczególną uwagę zasługuje obecność czosnku skalnego  (Allium montanum), gatunku charakterystycznego dla muraw naskalnych związku zespołów (All.) Seslerio-Festucion duriusculae i Ass. Carici sepervirentis-Festucetum (regionalnie). Spotykany jest również w innych miejscach na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej i w Pieninach. Murawy kserotermiczne są zbiorowiskiem roślinnym, które podlega ochronie prawnej. Zostały one ujęte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że fauna Uroczyska Kowodza na ogół nie odbiega od fauny występującej na obszarze Tyńca. Zaobserwowano 6 gatunków ssaków oraz 5 gatunków ptaków. Z kręgowców odnotowano także obecność 2 gatunków gadów. Wśród entomofauny reprezentowane są głównie chrząszcze (Coleoptera) z rodzin: biegaczowatych (Carabidae), a zwłaszcza rodzaju biegacz (Carabus), plugowatych (Aphodiidae), biedronkowatych (Coccinellidae), cisawkowatych (Alleculidae) stonkowatych (Chrysomelidae) i ryjkowcowatych (Curculionidae). W przypadku motyli (Lepidoptera) na obszarze omawianego uroczyska szczególnie ważną rodziną są modraszkowate (Lycaenidae). Oprócz innych motyli można mieć szczęście spotkać  piękne kraśniki (Zygena) bytujące głównie na roślinach motylkowych (komonicy, cieciorce), a owady doskonałe żywią się nektarem ostów, chabrów. Zostały niestety mocno przetrzebione przez kolekcjonerów. Z rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera) stwierdzono obecność kilku gatunków trzmieli oraz dwóch rodzajów z rodziny mrówkowatych: wścieklica zwyczajna (Myrmica rubra - w gnieździe tych mrówek spotkać można larwy motyla modraszka)  i mrówka rudnica (Formica rufa). W północno wschodniej części polany, na skraju lasu znajduje się piękne mrowisko mrówki rudnicy (Formica rufa).
Na szczególną uwagę zasługują motyle: modraszek arion i modraszek rozchodnikowiec,  natomiast z rzędu chrząszczy: biegacz skórzasty, biegacz gajowy i biegacz fioletowy, Hymenalia rufipes (Cisawkowate), Euheptaulacus villosus (Poświętnikowate - Scarabaeidae), Scymnus sp., Hyperaspis reppensis i Calvia quatuordecimguttata (Biedronkowate) oraz tarczyk Cassida margaritacea (Stonkowate). Modraszki, podobnie jak stwierdzone trzy gatunki biegaczy objęte są ochrona gatunkową. Wśród pozostałych gatunków chrząszczy na szczególna uwagę zasługuje Euheptaulacus villosus, z rodziny plugowatych (rodzaj Scarabaeoidea), który na terenie Polski należy do grupy owadów rzadko spotykanych, a nawet zagrożonych wyginięciem.
Jedynym zabiegiem ochrony czynnej jest koszenie murawy późnym latem, po przekwitnięciu i obsiewie większości roślin i zakończeniu cyklu życiowego większości owadów i drobnych kręgowców. Koszenie ma na celu przeciwdziałanie obsiewowi gatunków drzewiastych, które mogłyby zmieniać warunki siedliskowe niezbędne dla dobrego rozwoju roślinności zielnej muraw i związanych z nią fauny, dla ochrony których utworzony został użytek ekologiczny.
Nasza murawa jest godna odwiedzenia przede wszystkim w okresie wegetacyjnym. Piękna jest i wiosną, kiedy kwitną sasanki, wilczomlecze, pięciorniki, i latem kiedy zachwycają łany goździków, przetaczników, skupiny chabrów, czosnku skalnego, żmijowców, dziewanny, bukiety krzewów dzikiej róży, rozchodników i jesienią, kiedy łatwiej odszukać dziewięćsiły w oprawie czerwieniejących i złocistych liści krzewów. Ze szczytu Kowodzy rozciąga się piękny widok w kierunku południowym i zachodnim, na Beskidy z Babia Górą. Aby zwiedzić ten uroczy zakątek najlepiej dojechać tam autobusem miejskim linii nr 112, jadąc Ronda Grunwaldzkiego w kierunku Tyńca, wysiąść  na przystanku przy ul. Króla Bolesława Śmiałego  (Nad Czerną) i udać się do ul.   Świętojańskiej. Warto również odwiedzić pomnik przyrody „Źródło Świętojańskie” u północnego podnóża góry Mała Bidzinka, które nawadnia cenne łąki w Kostrzu.
Tadeusz Stanowski

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Województwo Małopolskie Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Województwo Małopolskie
Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu
   
Lp Nazwisko i imię Adres szkoły Rodzaj szkoły
1 Małek Aleksander Brzesko 32-800, ul. Okulickiego 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
2 Duda Patryk Brzesko 32-800, ul. Okulickiego 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
3 Kukułka Miłosz Brzesko 32-800, ul. Okulickiego 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
4 Bucki Szymon Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 I LO
5 Kucharczuk Magdalena Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 I LO
6 Ciupek Dominika Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 I LO
7 Kwadrans Marta Chrzanów 32-500, ul. Wyszyńskiego 19 II LO
8 Nowak Eliza Chrzanów 32-500, ul. Wyszyńskiego 19 II LO
9 Stabach Beata Gorlice 38-300, Bystra 156 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
10 Łukaszyk Ewa Gorlice 38-300, Bystra 156 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
11 Rybczyk Jadwiga Gorlice 38-300, Bystra 156 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
12 Osikowicz Joanna Gorlice 38-300, ul.Wyszyńskiego 18 Zespół Szkół Nr 1
13 Labut Bartłomiej Gorlice 38-300, ul.Wyszyńskiego 18 Zespół Szkół Nr1
14 Krok Dominika Grybów 33-330, ul. Rynek 4 LO
15 Stanek Zuzanna Kalwaria Zebrzydowska 34-130,
ul. A. Mickiewicza 9
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
16 Lempart Zuzanna Kalwaria Zebrzydowska 34-130,
ul. A. Mickiewicza 9
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
17 Kumala Arkadiusz Kalwaria Zebrzydowska 34-130,
ul. A. Mickiewicza 9
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
18 Fryt Jan Koniusza 32-104, Piotrkowice Małe 78d Zespół Szkół
19 Słomka Pola Kraków 31-057, ul. Wąska 7 VI LO
20 Pamuła Weronika Kraków 31-057, ul. Wąska 7 VI LO
21 Wójcik Julia Kraków 31-057, ul. Wąska 7 VI LO
22 Skrobek Jerzy Kraków 30-071, ul. Skarbińskiego 5 VII LO
23 Tiahnybok Monika Kraków 31-531, ul. Grzegórzecka 24 VIII LO
24 Myśliwiec Wiktoria Kraków 31- 948, os. Teatralne 33 XI LO
25 Antkowiak Klaudia Kraków 31- 948, os. Teatralne 33 XI LO
26 Wołek Kamila Kraków 31- 948, os. Teatralne 33 XI LO
27 Kapusta Karol Kraków 31- 050, ul. Brzozowa 5 Technikum Kształtowania Środowiska
28 Pytel Kinga Kraków 31- 050, ul. Brzozowa 5 Technikum Kształtowania Środowiska
29 Nowak Jakub Kraków 31- 050, ul. Brzozowa 5 Technikum Kształtowania Środowiska
30 Pyla Kamil Kraków 31-136, ul. Sobieskiego 9 II LO
31 Skiba Marcin Kraków 31-818, os. Wysokie 6 III LO
32 Odrobina Aleksandra Kraków 31-818, os. Wysokie 6 III LO
33 Stelmach Agata Kraków 31-818, os. Wysokie 6 III LO
34 Malcharek Milena Kraków 31-116, ul. Studencka 12 V LO
35 Sztuczka Szymon Kraków 31-116, ul. Studencka 12 V LO
36 Modzelewski Przemysław Kraków 31-902, os. Willowe 1 XVI LO
37 Sosnowska Sara Kraków 31-902, os. Willowe 1 XVI LO
38 Drozd Anna Kraków 31-128, ul. Karmelicka 45 VIII Prywatne Akademickie LO
39 Smyrnov Illia Kraków 31-128, ul. Karmelicka 45 VIII Prywatne Akademickie LO
40 Olendrowicz Vanessa Kraków 31-128, ul. Karmelicka 45 VIII Prywatne Akademickie LO
41 Nawrocka Natalia Kraków 31-058, ul. Stradomska 10 III Społeczne LO
42 Olchawski Mikołaj Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a XII LO
43 Marzec Paulina Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a XII LO
44 Sempen Ewelina Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a XII LO
45 Mosio Bartłomiej Kraków 31-469, ul. M. Miechowity 6 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
46 Kozień Zuzanna Kraków 31-469, ul. M. Miechowity 6 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
47 Mirek Zuzanna Kraków 31-469, ul. M. Miechowity 6 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
48 Wielowski Łukasz  Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 I Liceum Ogólnokształcące
49 Śliwa Paweł  Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 I Liceum Ogólnokształcące
50 Krzemińska Małgorzata  Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 I Liceum Ogólnokształcące
51 Ćwierz Aleksandra Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących
52 Bochnia Małgorzata Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących
53 Starowicz Marek Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących
54 Knapik Daniel Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych
55 Pazdur Natalia Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych
56 Róg Jadwiga Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych
57 Zając Magdalena Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
58 Rokosz Dariusz Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
59 Matoga Adrianna Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
60 Ferenc Piotr Nawojowa 33-335,ul. Podkamienne 8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
61 Tokarz Jakub Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 II LO
62 Pietrzak Mariusz Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 II LO
63 Martuszewska Anna Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 II LO
64 Stopka Monika Nowy Sącz 33-300, ul. Morawskiego 2 VI LO
65 Skraba Patryk Nowy Sącz 33-300, ul. Morawskiego 2 VI LO
66 Piksa Wioleta Nowy Sącz 33-300, ul. Morawskiego 2 VI LO
67 Brdej Piotr Nowy Sącz 33-300, ul. Piotra Skargi 10 Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów
68 Pasionek Iwona Nowy Sącz 33-300, ul. Piotra Skargi 10 Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów
69 Marczyk Łukasz Nowy Sącz 33-300, ul. Piotra Skargi 10 Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów
70 Totoś Joanna Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 5 Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1
71 Kociołek Wioletta Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 5 Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1
72 Konieczna Faustyna Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 5 Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1
73 Bocheński Szymon Nowy Sącz 33-300, ul. Jagiellońska 84 Zespół Szkół Nr 1
74 Watalia Augustyn Nowy Sącz 33-300, ul. Jagiellońska 84 Zespół Szkół Nr 1
75 Jankowicz Katarzyna Nowy Sącz 33-300, ul. Limanowskiego 7 Spoleczne Liceum Ogólnokształcące "Splot"
76 Liber Joanna Nowy Sącz 33-300, ul. Limanowskiego 7 Spoleczne Liceum Ogólnokształcące "Splot"
77 Banach Krzysztof Nowy Sącz 33-300, ul. Limanowskiego 7 Spoleczne Liceum Ogólnokształcące "Splot"
78 Wiśniewski Piotr Olkusz 32-300, ul. Polna 8 I LO
79 Nowicka Kornelia Olkusz 32-300, ul. Polna 8 I LO
80 Stojewski Marek Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 II LO
81 Łydka Wiktoria Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 II LO
82 Cieślik Aleksandra Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 II LO
83 Hanusiak Małgorzata Oświęcim  32-600
ul.St.Konarskiego 24
Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego
84 Ścigas Paweł Oświęcim  32-600
ul.St.Konarskiego 24
Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego
85 Fuks Gabriela Oświęcim  32-600
ul.St.Konarskiego 24
Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego
86 Niedziela Roksana Oświęcim 32-600, ul. Bema 8 Powiatowy Zespół Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
87 Barzycka Klaudia Oświęcim 32-600, ul. Bema 8 Powiatowy Zespół Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
88 Halaburda Kamila Oświęcim 32-600, ul. Bema 8 Powiatowy Zespół Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
89 Olajossy Bartłomiej Rabka-Zdrój 34-700, ul. Kościuszki 9 II LO
90 Dziki Jan Rabka-Zdrój 34-700, ul.Jana Pawła II 41 I LO
91 Syrnik Klaudia Rabka-Zdrój 34-700, ul.Jana Pawła II 41 I LO
92 Wujec Juliua Rabka-Zdrój 34-700, ul.Jana Pawła II 41 I LO
93 Ogorzały Magdalena Stary Sącz 33-340, ul. Partyzantów 15 LO
94 Zając Franciszek Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
95 Chrobak Szymon Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
96 Myjak - Zasadni Albert Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
97 Bargiel Szymon Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
98 Lenik Karolina Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
99 Bochnak Marcin Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
100 Malina Justyna Sułkowice 32-440, ul. Szkolna 34 Zespól Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
101 Gniewek Wiktoria Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 III LO
102 Kawula Adrianna Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 III LO
103 Srebro Anna Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 III LO
104 Poręba Olga Tarnów 33-101, ul. Norwida 22 IV LO
105 Maciuszek Maciej Tarnów 33-101, ul. Norwida 22 IV LO
106 Rajda Michał Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 Zespół Szkół Ogólnokształcacych
107 Paterek Alicja Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 Zespół Szkół Ogólnokształcacych
108 Mikołajek Kamil Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 Zespół Szkół Ogólnokształcacych
109 Placek Regina Wadowice 34-100, ul. Wojska Polskiego 13 Zespół Szkół Nr 3
110 Mydlarz Karolina Wadowice 34-100, ul. Wojska Polskiego 13 Zespół Szkół Nr 3
111 Bartoszek Dominika Wadowice 34-100, ul. Wojska Polskiego 13 Zespół Szkół Nr 3
112 Kołodziej Magdalena Wysowa-Zdrój 38-316, Hańczowa 80 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
113 Homa Danuta Wysowa-Zdrój 38-316, Hańczowa 80 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego