IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY dla szkół podstawowych, klasy IV-VIII

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY dla szkół podstawowych, klasy IV-VIII

Zasady i przebieg Konkursu Ekologicznego
CELE KONKURSU:
1) Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów.
2) Zaspakajanie potrzeb uczniów w nabywaniu i pogłębianiu wiedzy przyrodniczej.
3) Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych.
4) Wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej, samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, rozwijanie wrażliwości ekologicznej.
5) Zrozumienie współzależności człowieka i środowiska.
6) Wzbogacenie działań szkoły w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
7) Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
8) Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
9) Promowanie środowiska lokalnego.

USTALENIA OGÓLNE:
1) Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
2) W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.
3) Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do organizatora konkursu, Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie poprzez zakładkę formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://sp62krk.edupage.org/
4) Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.
5) Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły https://sp62krk.edupage.org/

ORGANIZATOR I AUTOR KONKURSU:
- Organizator – Szkoła Podstawowa nr 62 w Krakowie
- Koordynatorzy i autorzy IX edycji:
   - Patrycja Stawarczyk - nauczyciel przyrody, biologii, chemii
   - Anna Bekas - nauczyciel przyrody, fizyki, chemii
   - Aneta Giemzik - nauczyciel przyrody, geografii, biologii

NA UCZESTNIKÓW KONKURSU CZEKAJĄ
ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

SPONSORZY:
- Grupa Wydawnicza: VEMAG- NGV
- Wydawnictwo: Fenix
- Wydawnictwo: Multico
- Lasy Państwowe
- Parki Narodowe
- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 62 w Krakowie

PATRONI:
- Honorowy Patronat Małopolskiego Kuratora Oświaty
- Honorowy Patronat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
- Honorowy Patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty
- Honorowy Patronat Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Honorowy Patronat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
- Honorowy Patronat Ligi Ochrony Przyrody
- Honorowy Patronat Nadleśnictwa Niepołomice
- Honorowy Patronat Nadleśnictwa Myślenice
- Honorowy Patronat Ojcowskiego Parku Narodowego
- Honorowy Patronat Pienińskiego Parku Narodowego
- Honorowy Patronat Magurskiego Parku Narodowego
- Honorowy Patronat Gorczańskiego Parku Narodowego
- Honorowy Patronat Rady Dzielnicy VIII
- Patron medialny – Hejnał Oświatowy, Gazeta Kropka, Kurier Podwawelski

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
należy kierować do dnia 7 stycznia 2019 r., w wybrany sposób:
- Wypełnić kartę zgłoszeniową na stronie internetowej organizatora konkursu, w zakładce rejestracja do konkursu https://sp62krk.edupage.org/
- lub przez stronę:

UCZESTNICTWO:
1) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII
2) Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, bieżących komunikatów oraz instrukcji, które są integralną częścią arkuszy konkursowych.

FORMY KONKURSU:
Turniej wiedzy ekologicznej:
- Etap szkolny – w każdej zgłoszonej szkole
- Etap finałowy – u organizatora konkursu

PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs jest dwuetapowy.
2. Konkurs obejmuje i poszerza treści obowiązujących podstaw programowych przedmiotów: przyroda kl. IV-VI, biologia i geografia kl. V-VIII, fizyka i chemia kl. VII-VIII
3. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie pisemnej i wyłącznie w terminach określonych w harmonogramie.
4. W przypadku pokrywania się terminów konkursu z innymi konkursami, turniejami lub olimpiadami, do ucznia i jego rodziców należy decyzja o tym, do którego z nich uczeń przystąpi.
5. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczniów oraz stanowiącej pomoc dla nauczycieli zawiera niniejsza oferta konkursowa.
6. Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze zgłoszonej szkoły.
7. Dyrektor zgłoszonej szkoły powołuje szkolną komisję konkursową, w jej skład wchodzi dwóch nauczycieli, z których jeden jest nauczycielem przedmiotu przyrodniczego.
8. Dyrektor zgłoszonej szkoły uzyskuje pisemną zgodę rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów, po wcześniejszym zapoznaniu się przez jednego z rodziców z klauzulą informacyjną RODO (wzór oświadczenia i klauzuli informacyjnej RODO znajduje się w załączniku regulaminu). Oświadczenia przechowywane są w szkolnej dokumentacji dotyczącej konkursu.
9. Zadania do etapu szkolnego konkursu przygotowuje organizator konkursu.
10. Organizator konkursu zobowiązany jest zamieścić na stronie internetowej szkoły arkusze z zadaniami do etapu szkolnego konkursu w dniu przeprowadzenia konkursu.
11. Dyrektor zgłoszonej szkoły zobowiązany jest pobrać ze strony internetowej Organizatora konkursu arkusze z zadaniami do etapu szkolnego, posługując się w tym celu specjalnym kodem, który zostanie przekazany szkołom drogą elektroniczną dzień przed etapem szkolnym konkursu.
12. Dyrektor zgłoszonej szkoły w dniu etapu szkolnego przygotowuje odpowiednią liczbę egzemplarzy arkuszy zadań dla uczestników konkursu.
13. Dyrektor zgłoszonej szkoły przekazuje do organizatora konkursu prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów oraz protokół elektroniczny z przebiegu eliminacji szkolnych, zgodnie z wzorem protokołu znajdującym się w załączniku regulaminu, w terminie określonym w harmonogramie przebiegu konkursu.
14. Pozostałe prace uczniów dyrektor zgłoszonej szkoły zabezpiecza i przechowuje do dnia zakończenia roku szkolnego 2018/2019.
15. Na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły zgłoszonej do konkursu.
16. W etapie finałowym konkursu może wziąć udział, co najwyżej 90 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym, jednak nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania.
17. Etap finałowy odbywa się u organizatora konkursu, a prace oceniane są przez komisję konkursową – powołanych nauczycieli (członków komisji) zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematami oceniania.
18. Arkusze zadań do wszystkich etapów konkursu będą dostępne do 2 dni po terminie przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu https://sp62krk.edupage.org/
19. Klucz odpowiedzi do wszystkich etapów konkursu będzie dostępne do 2 dni po terminie przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu https://sp62krk.edupage.org/
20. Wyniki wszystkich etapów konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora konkursu https://sp62krk.edupage.org/ zgodnie z harmonogramem.
21. Konkurs zostanie podsumowany na gali rozdania nagród w czerwcu 2018 roku.
22. Nieodebrane nagrody w terminie do 2 tygodni od gali rozdania nagród, przechodzą na własność organizatora konkursu.

NA UCZESTNIKÓW KONKURSU CZEKAJĄ
ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

1. Dyplom finalisty uzyskuje każdy z uczestników etapu finałowego konkursu niezależnie od uzyskanego wyniku.
2. Dyplom laureata uzyskują najlepsi finaliści, lecz liczba laureatów nie może przekroczyć 20% liczby uczestników etapu finałowego.

Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
Laureat I miejsca: nagroda główna,
Laureat II i III miejsca: nagrody książkowe.

DODATKOWE PUNKTY podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

są przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.1)

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.


ZAGADNIENIA DO KONKURSU
obowiązujące podstawy programowe do nauczania przedmiotów: przyroda kl. IV-VI, biologia i geografia kl. V-VIII, fizyka i chemia kl. VII-VIII
- formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie
- ekologia, czyli wzajemne zależności organizmów i ich środowisk
- mój organizm, jego potrzeby i rozwój
- las jako środowisko życia
- gospodarka leśna
- polskie lasy, zagrożenia dla lasów
- znaczenie roślin dla ludzi, zwierząt, środowiska
- zwierzęta chronione, wymarłe
- gatunki roślin, zwierząt i grzybów chronionych w Polsce
- charakterystyka polskich parków narodowych
- wykorzystanie przyrody przez człowieka,
- życie organizmów lądowych
- źródła zanieczyszczeń środowiska
- zależności między organizmami
- globalne skutki zanieczyszczenia środowiska: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze
- życie organizmów wodnych
- sposoby oszczędzania zasobów naturalnych
- źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej
- procesy glebotwórcze
- przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza
- rolnictwo ekologiczne
- elementy przyrody ożywionej i nieożywionej
- naturalne wskaźniki zanieczyszczenia środowiska
- Ziemia – dom dla wszystkich organizmów

LITERATURA:
1. Etap szkolny:
- Materiał realizowany w danej Szkole Podstawowej oparty na podstawie programowej nauczania przyrody, biologii, geografii, chemii oraz fizyki (podręczniki szkolne, atlasy, zeszyty ćwiczeń, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego).
- Strona internetowa Lasów Państwowych (http://www.lasy.gov.pl/)
- Strony internetowe Parków Narodowych
- Zagrożona planeta, Jane Walker, Wydawnictwo SAMP Edukacja i Informacja, 2004
2. Etap finałowy:
- Materiał realizowany w danej Szkole Podstawowej oparty na podstawie programowej nauczania przyrody, biologii, geografii, chemii oraz fizyki (podręczniki szkolne, atlasy, zeszyty ćwiczeń, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego).
- Strona internetowa Lasów Państwowych (http://www.lasy.gov.pl)
- Strony internetowe Parków Narodowych
- Zagrożona planeta, Jane Walker, Wydawnictwo SAMP Edukacja i Informacja, 2004
- Materiały do projektu Uniwersytetu Dzieci: Klimatyczna klasa 4-8

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian w treści niniejszej oferty konkursowej
do dnia 30.11.2018 r.