Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie rezerwatów przyrody

Konsultacje społeczne projektów Planów Ochrony dla małopolskich rezerwatów przyrody: Mogielica, Hajnik, Okopy Konfederackie są dostępne na stronie RDOŚ w Krakowie.
Obecnie trwają konsultacje projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla ww. rezerwatów.

Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.