Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w XXIX Konkursie "Mój Las 2015/2016"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa Zarząd Główny
 
Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXIX EDYCJĘ - 2015 / 2016
KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem
MÓJ LAS
 
I. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy
1. Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących tematów następuje w dniu 2 czerwca 2015 r.
2. Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i
młodzieżowej oraz SITLiD.
3. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
 I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z
zastrzeżeniem pkt. 4./.
 II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny
SITLiD
4. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP.
W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie,  w terminie do 30 listopada 2015 roku.
5. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i
SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
 5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy
tworzy właściwy Oddział SITLiD.
 5.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd
Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
6. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy
konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.
7. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w
miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
8. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są
przez Zarząd Okręgowy LOP  lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2016 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
9. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli
organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2016 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
10. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach
wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
11. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody
konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
12. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody
rzeczowe w ramach posiadanych środków.
13. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
14. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2016
roku.
15. Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.
 
II. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie A3. Wymagane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10
stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami
itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo
i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 0,5 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora wraz
z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym
regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w
konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac
innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.
 
III. Tematyka konkursu
Tematy konkursu ustalone w XXVIII edycji 2014/2015 dla każdej kategorii wiekowej: 
 
1. kategoria I   - Pietra lasu i ich mieszkańcy
2. kategoria II  - Grzyby polskich lasów
3. kategoria III - Las miejscem pracy, wypoczynku i ostoja dzikiej przyrody
4. kategoria IV - Las -- moja naturalna siłownia
Tematy XXIX edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.
 
IV. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie "Mój Las" mającym na celu:
- poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej
- promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów
- podejmowanie działań na rzecz ochrony  środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - ogólnokształcących i zawodowych.
 
Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I - młodzież szkół podstawowych klas I - III
Kategoria II - młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III - młodzież gimnazjów
Kategoria IV - młodzież ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i
zawodowych.  
V. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub
wyróżnieni w poprzedniej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej, kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno
nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i
akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie "Mój Las" oraz opiekunowie prac
biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu "Mój Las".