XXXV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ 2018/2020 - WYTYCZNEXXXV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ 2018/2020
WYTYCZNE


Zgodnie z podpisanym 25 marca br. rozporządzeniem  (opublikowane w Dz. U. poz. 530) wprowadzające zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), polegające m.in. na uregulowaniu kwestii związanych z organizacją konkursów, olimpiad i turniejów, wprowadzone zostały następujące rozstrzygnięcia:
1.     w roku szkolnym 2019/2020 regulaminy konkursów mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie liczby stopni konkursu, warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu;
2.     od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 26 marca br., olimpiady i turnieje są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy;
            Do etapu okręgowego zakwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali  40 poprawnych odpowiedzi na etapie szkolnym, (który miał się odbyć  25 kwietnia br.)

            Jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego jest przesłanie w terminie do dnia 21 maja na adres KW OWE: Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Krakowie, Tadeusz Stanowski, al. Juliusza Słowackiego 17a p. 405, 31-159 Kraków
 pracę badawczą na następujący temat:
„Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania,  wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian”

            Praca ta ma być przygotowana w Power Poincie (objętość 30-40 slajdów) zawierać bibliografię ( aktualna literatura, a nie strony internetowe), własne grafiki, zdjęcia oraz ewentualne filmy wykonane np. telefonem komórkowym.
            Pracę  tę na płytkach CD należy przesłać wyłącznie listem poleconym, adresowanym na osobę wskazaną w danym województwie, spośród członków KW Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zgodnie ze wskazaniem MEN:
Informujemy, że istnieje konieczność egzekwowania od uczniów (ich rodziców/opiekunów prawnych) oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy badawczej. Do pracy należy więc dołączyć powyższe oświadczenie.

Jednocześnie praca powinna zawierać dane personalne uczestnika etapu okręgowego tzn:
Ø imię i nazwisko
Ø data i miejsce urodzenia,
Ø klasa, jej profil, pełna nazwa i adres szkoły.
Ø Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego
Ø adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego, e-maila

            Terminem granicznym nadsyłania prac do KW OWE jest 21 maja br. (decyduje data stempla pocztowego).

            Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej informuje, że wszyscy uczniowie na etapie szkolnym na teście podpisali  i wyrazili swą zgodę, na przetwarzanie  danych osobowych w ramach XXXV edycji, tym samym zostali poinformowani, że Administratorem danych jest ZG LOP, ul. Tamka 37 lok.2, 00-355 Warszawa.
      Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa otrzymają tytuł finalisty XXXV OWE.

Siedem najlepszych prac każdy KW OWE przekaże listem poleconym do GK OWE
w terminie do 31 maja br.  

Zaświadczenia finalisty
zostaną przesłane przez GK OWE  112 zdobywcom tytułu finalisty listem poleconym, na ich adres do korespondencji, podany w formularzu zgłoszenia pracy.